Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Framing Platform Work: European Social Partners’ Positions on Digitalisation and Employment

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-12-14T08:21:26Z
dc.date.available 2022-12-14T08:21:26Z
dc.date.issued 2022-12-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/43941
dc.title Framing Platform Work: European Social Partners’ Positions on Digitalisation and Employment en
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kuisma, Jenni
dct.issued 2022 und
dct.abstract Tämä tutkielma tarkastelee millä tavoin neljä keskeisintä Euroopan sosiaalipartneriorganisaatiota - ETUC, BusinessEurope, SGI Europe sekä SMEunited – kehystävät alustatyön ilmiötä, sekä mitä eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia työnantaja- ja työntekijäorganisaatioiden kehystämisessä on. Tutkimuksen kontekstina on Euroopan komission lainsäädäntöehdotus työolojen parantamiseksi alustatyössä, joka julkaistiin joulukuussa 2021, seuraten lukuisia kansallisten tuomioistuinten tekemiä päätöksiä sekä kiivasta poliittista keskustelua. Komission viimeaikaiset poliittiset aloitteet ovat etenevässä määrin sitoneet digitaalisten alustojen sääntelyn EU:n laajempiin sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin, sekä antaneet keskeisen aseman Euroopan sosiaalipartnereille, joiden näkemyksiä digitalisaatiosta ei ole juuri tutkittu. Tämän tutkielman tavoitteena onkin lisätä ymmärrystämme näiden organisaatioiden näkemyksistä koskien alustatyötä, digitalisaatiota ja työllistämistä. Tutkimuksen aineisto koostuu 35 dokumentista, jotka kerätiin näiden neljän organisaation nettisivuilta. Kehysanalyysin avulla aineistosta havaittiin neljä keskeistä kehystä. Työntekijäosapuolen käyttämä ”alustatyö arveluttavan työn historiallisena jatkumona” -kehys rakentaa kuvaa alustatyöstä arveluttavana työnä, jonka digitaaliset ominaisuudet tukevat työntekijöiden riistoa. Työnantajaosapuolen käyttämä ”alustatyö joustavana työnä” -kehys esittää alustatyön itsensätyöllistäjien omana valintana. ”Alustatyö ei erillisenä työkategoriana” -kehystä käyttävät sekä työnantaja- että työntekijäosapuoli, työnantajaosapuoli vahvistaakseen näkemystä alustatyöntekijöistä itsensätyöllistäjinä, ja työntekijäosapuoli vastustaakseen sitä. ”Alustatyö uudenlaisena työnä” -kehys esittää alustatyön luonnostaan innovatiivisena toimialana, jonka innovatiivinen potentiaali hyödyttää viime kädessä kaikkia, kunhan sitä ei rajoiteta sääntelyllä. Työmarkkinaorganisaatiot tuovat esiin kilpailevia näkemyksiä digitalisaatiosta ja sen vaikutuksista työhön, mikä tukee käsitystä alustatyön sääntelystä erittäin kiistanalaisena poliittisena kysymyksenä. Järjestöjen välinen kiistely korostaa kehystämisen roolia poliittisena tekona. Organisaatiot eivät kilpaile vain siitä, miten alustatyö ymmärretään lainsäädäntökysymyksenä, vaan myös siitä, millä tulevaisuuden poliittisilla areenoilla alustatyöhön liittyviä lainsäädännöllisiä keskusteluja käydään. fi
dct.abstract This study examines the way in which four key European social partner organisations - ETUC, BusinessEurope, SGI Europe and SMEunited – frame the issue of platform work, shedding light on the differences and similarities between the employer and employee organisations. The context of the study is the European Commission legislative proposal “Directive on Improving Working Conditions in Platform Work”, published in December 2021, following several national court decisions and intense political debate. Recent policy initiatives taken by the Commission have increasingly paired the regulation of digital platforms with the wider social policy aims of the EU and simultaneously granted a central role for the European social partners, whose positions on digitalisation have not been much researched. This thesis aims to contribute to filling this research gap and extend our knowledge on social partners’ positions on platform work, digitalisation and employment. The data consists of 35 policy documents, collected from the websites of the four organisations. Through frame analysis, four key frames on platform work were identified. “Platform work as historical continuation of precarious work” -frame, employed by the employee side, constructs platform work as precarious work, and its digital aspects as inherently exploitative. “Platform work as flexible work” -frame, used by the employer side, constructs platform work as a personal choice of the self-employed workers. “Platform work as not a separate category” -frame, is employed by both employer and employee organizations, employers using it to support their position on the self-employed status of the workers and the employee side opposing it. Last, “platform work as new type of work” -frame presents platform work as inherently innovative line of business ultimately benefitting everyone, if the potential is not hampered with regulation. The social partner organisations bring forward competing understandings on digitalisation and its implications for labour, which supports the conception of platform work regulation as an extremely contested area of political action. The contestation between the organisations highlights the role of framing as a political act. The organisations are not only competing for platform work to be understood in a certain way, but also for the future arenas on which the policy discussions on platform work are held. en
dct.subject Platform work
dct.subject European social partners
dct.subject Frame analysis
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Pankakoski, Timo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:c96618f0-68d2-4526-a489-560a38b5da7e
dct.subject.YSOFI alustatyö und
dct.subject.YSOFI Euroopan sosiaalipartnerit und
dct.subject.YSOFI kehysanalyysi und
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-11-17 12:22:58:246
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202212144103
dct.alternative Alustatyötä kehystämässä: Euroopan sosiaalipartnerien näkemyksiä digitalisaatiosta ja työstä fi
ethesis.facultystudyline Yhteiskuntatieteiden opintosuunta fi
ethesis.facultystudyline Social Sciences en
ethesis.facultystudyline Studieinriktning i samhällsvetenskaper sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH70_154
ethesis.mastersdegreeprogram Euroopan ja Pohjoismaiden tutkimuksen maisteriohjelma (European and Nordic Studies) fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in European and Nordic Studies en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i Europa- och Nordenstudier sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH70_006

Files in this item

Files Size Format View
kuisma_jenni_thesis_2022.pdf 651.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record