Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hot-melt extrudated Indomethacin and polymer combinations and their permeability

Show full item record

Title: Hot-melt extrudated Indomethacin and polymer combinations and their permeability
Author(s): Micklin, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Pharmaceutical technology
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Indometasiini on BCS-luokan kaksi aine eli sillä on huono liukoisuus mutta hyvä permeabiliteetti. Tämän vuoksi liukeneminen on sille rajoittava tekijä pääsyssä verenkiertoon. Amorfinen muoto on liukoisuudeltaan parempi kuin kiteinen. Amorfisen muodon yleisimpiä ongelmia ovat stabiilius ja valmistustekniset ongelmat. Tutkimuksessa yhdistettiin indometasiini kahteen erilaiseen polymeeriin, jotka valmistettiin kuumasulatusekstruusiolla. Kuumasulatusekstruusiolla yhdistämällä indometasiini polymeeriin saadaan stabiilimpi yhdiste kuin puhdas amorfinen indometasiini. Nämä tutkittavat polymeerit olivat polyvinyylipyrrolidoni (PVPK17) ja polyvinyylipyrrolidonivinyyliasetaatti (PVPVA), joista valmistettiin indometasiinin kanssa 1:1 massasuhteessa seokset, jotka sitten valmistettiin kuumasulatusekstruusiolla. Tavoitteena oli tutkia näin valmistettujen ekstrudoitujen tuotteiden stabiiliutta, kumulatiivista dissoluutiota sekä erityisesti permeabiliteettia. Käyttämällä differentiaalista pyyhkäisykalorimetria, röntgendiffraktiota ja polaroituvalo mikroskooppia analysoitiin, onko aine amorfinen vai kiteinen. Tutkimuksessa havaittiin, että kuumasulatusekstruusiolla voidaan valmistaa amorfisia indometasiini-polymeeri -yhdisteitä, joiden permeabiliteetti asettuu kiteisen ja amorfisen indometasiinin väliin. PVPK17-indometasiini yhdistelmällä on ekstrudoituna parempi permeabiliteetti kuin ekstrudoidulla PVPVA-indometasiini yhdistelmällä. Toisaalta kumulatiivinen vapautuminen on parempi ekstrudoidulla PVPVA-indometasiini yhdistelmällä kuin ekstrudoidulla PVPK17-indometasiini yhdistelmällä.
Indomethacin is in a BCS-classification class two drug, meaning it has poor solubility but good permeability. Because of this solubility is a limiting factor for it reaching bloodcirculation. Amorphous form has better solubility than crystalline form. Most common problems with amorphous form are poor stability and process technical problems. In this study Indomethacin was combined with two different kind of polymers that were prepared by hot-melt extrusion. By hot-melt extrusion we can get more stable product than pure amorphous drug. These polymers were polyvinylpyrrolidone (PVPK179 and polyvinylpyrrolidonevinylacetate (PVPVA). They were prepared with Indomethacin 1:1 mass ratio. The aim was to study these extrudates and their stability, cumulative release and especially permeability. By using differential scanning calorimetry, X-ray diffraction and polarized light microscopy it was possible to analyze whether the drug was amorphous or crystalline. In the study it was found that by using hot-melt extrusion it was possible to make amorphous combinations of Indomethacin and polymers. Their permeability was between crystalline and amorphous form. PVPK17-Indomethacin combination had better permeability than PVPVA-Indomethacin combination. On the other hand PVPVA-Indomethacin had better cumulative release than PVPK17-Indomethacin combination
Keyword(s): amorphous permeability hot-melt extrusion Indomethacin PAMPA cumulated release dissolution


Files in this item

Files Size Format View
Micklin_Maria_tutkielma_2022.pdf 3.032Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record