Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hot-melt extrudated Indomethacin and polymer combinations and their permeability

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-12-15T12:02:27Z
dc.date.available 2022-12-15T12:02:27Z
dc.date.issued 2022-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/44029
dc.title Hot-melt extrudated Indomethacin and polymer combinations and their permeability en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Micklin, Maria
dct.issued 2022
dct.abstract Indometasiini on BCS-luokan kaksi aine eli sillä on huono liukoisuus mutta hyvä permeabiliteetti. Tämän vuoksi liukeneminen on sille rajoittava tekijä pääsyssä verenkiertoon. Amorfinen muoto on liukoisuudeltaan parempi kuin kiteinen. Amorfisen muodon yleisimpiä ongelmia ovat stabiilius ja valmistustekniset ongelmat. Tutkimuksessa yhdistettiin indometasiini kahteen erilaiseen polymeeriin, jotka valmistettiin kuumasulatusekstruusiolla. Kuumasulatusekstruusiolla yhdistämällä indometasiini polymeeriin saadaan stabiilimpi yhdiste kuin puhdas amorfinen indometasiini. Nämä tutkittavat polymeerit olivat polyvinyylipyrrolidoni (PVPK17) ja polyvinyylipyrrolidonivinyyliasetaatti (PVPVA), joista valmistettiin indometasiinin kanssa 1:1 massasuhteessa seokset, jotka sitten valmistettiin kuumasulatusekstruusiolla. Tavoitteena oli tutkia näin valmistettujen ekstrudoitujen tuotteiden stabiiliutta, kumulatiivista dissoluutiota sekä erityisesti permeabiliteettia. Käyttämällä differentiaalista pyyhkäisykalorimetria, röntgendiffraktiota ja polaroituvalo mikroskooppia analysoitiin, onko aine amorfinen vai kiteinen. Tutkimuksessa havaittiin, että kuumasulatusekstruusiolla voidaan valmistaa amorfisia indometasiini-polymeeri -yhdisteitä, joiden permeabiliteetti asettuu kiteisen ja amorfisen indometasiinin väliin. PVPK17-indometasiini yhdistelmällä on ekstrudoituna parempi permeabiliteetti kuin ekstrudoidulla PVPVA-indometasiini yhdistelmällä. Toisaalta kumulatiivinen vapautuminen on parempi ekstrudoidulla PVPVA-indometasiini yhdistelmällä kuin ekstrudoidulla PVPK17-indometasiini yhdistelmällä. fi
dct.abstract Indomethacin is in a BCS-classification class two drug, meaning it has poor solubility but good permeability. Because of this solubility is a limiting factor for it reaching bloodcirculation. Amorphous form has better solubility than crystalline form. Most common problems with amorphous form are poor stability and process technical problems. In this study Indomethacin was combined with two different kind of polymers that were prepared by hot-melt extrusion. By hot-melt extrusion we can get more stable product than pure amorphous drug. These polymers were polyvinylpyrrolidone (PVPK179 and polyvinylpyrrolidonevinylacetate (PVPVA). They were prepared with Indomethacin 1:1 mass ratio. The aim was to study these extrudates and their stability, cumulative release and especially permeability. By using differential scanning calorimetry, X-ray diffraction and polarized light microscopy it was possible to analyze whether the drug was amorphous or crystalline. In the study it was found that by using hot-melt extrusion it was possible to make amorphous combinations of Indomethacin and polymers. Their permeability was between crystalline and amorphous form. PVPK17-Indomethacin combination had better permeability than PVPVA-Indomethacin combination. On the other hand PVPVA-Indomethacin had better cumulative release than PVPK17-Indomethacin combination en
dct.subject amorphous
dct.subject permeability
dct.subject hot-melt extrusion
dct.subject Indomethacin
dct.subject PAMPA
dct.subject cumulated release
dct.subject dissolution
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Leena Peltonen ja Clare Strachan und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:de134c65-1d2c-4a0f-b5d1-5c3997d48910
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-11-23 08:45:26:110
ethesis.principalprofessor Leena Peltonen und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202212154159
dct.alternative Kuumasulatusekstrudoitu indometasiini ja polymeeri kombinaatiot ja niiden permeabiliteetti fi
ethesis.facultystudyline Farmasian teknologia fi
ethesis.facultystudyline Pharmaceutical technology en
ethesis.facultystudyline Farmaceutisk teknologi sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH55_005
ethesis.mastersdegreeprogram Proviisorin koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master 's Programme in Pharmacy en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet för provisorsexamen sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH55_001

Files in this item

Files Size Format View
Micklin_Maria_tutkielma_2022.pdf 3.032Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record