Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

“Money talks” : Citizen views among Finnish young adults on how to reduce the impact of food production and consumption on climate and biodiversity and which policy instruments to use

Show full item record

Title: “Money talks” : Citizen views among Finnish young adults on how to reduce the impact of food production and consumption on climate and biodiversity and which policy instruments to use
Author(s): Varis, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Ilmastonmuutos ja luontokato kuuluvat vakavimpiin ihmiskunnan nykypäivänä kohtaamiin kriiseihin. Nykyinen ruokajärjestelmä syventää näitä kriisejä entisestään sen aiheuttamien massiivisten negatiivisten ilmasto- ja biodiversiteettivaikutusten vuoksi. Näin ollen ruokajärjestelmän kestävyysmurros on välttämätön ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamisessa. Ruokajärjestelmän kestävyyteen on mahdollista vaikuttaa poliittisten ohjauskeinojen avulla, joilla voidaan ohjata sekä ruoan tuotantoa että kulutusta ilmastolle ja biodiversiteetille ystävällisempään suuntaan. Tämän maisterintutkielman tavoite on tutkia erilaisten poliittisten ohjauskeinojen suosiota ruoan ilmasto- ja biodiversiteettivaikutusten vähentämisessä suomalaisten nuorten aikuisten keskuudessa. Lisäksi tässä tutkielmassa pyritään selvittämään mille ruoan tuotannon ja kulutuksen kohdealueille näitä poliittisia ohjauskeinoja tulisi kohdistaa suomalaisten nuorten aikuisten mielestä. Nuoret aikuiset valikoituivat kohderyhmäksi, sillä he ovat tärkeässä asemassa kestävyysmurroksissa. Tämän tutkimuksen pohjana oli kyselyaineisto ja menetelmänä sisällönanalyysi, jossa hyödynnettiin sekä laadullista että määrällistä lähestymistapaa. Aineiston analyysi tehtiin Atlas.ti -ohjelmistossa induktiivisen ja deduktiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset osoittavat, että suosituimmat poliittiset ohjauskeinot ruoan ilmasto- ja biodiversiteettivaikutusten vähentämiseen suomalaisten nuorten aikuisten keskuudessa olivat taloudellisia ohjauskeinoja, joista verot olivat suosituin ja tuet toisiksi suosituin yksittäinen ohjauskeino. Tämä ei ole linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan verotus ja muut taloudelliset ohjauskeinot ovat olleet vähiten suosittuja ohjauskeinoja. Lisäksi informaatio-ohjauskeinot, joista erityisesti tietoisuuden lisääminen, regulatiiviset ohjauskeinot, joista etenkin hintasääntely, sekä julkisiin hankintoihin liittyvät ohjauskeinot, kuten kasvisruokapäivä julkisissa ruokapalveluissa, olivat suosituimpia poliittisia ohjauskeinoja. Vaikka tässä tutkielmassa ei suoraan tutkittu hyväksyttävyyttä, tulokset antavat pintakatsauksen eri ohjauskeinojen hyväksyttävyyteen, joka on todettu ratkaisevaksi tekijäksi ohjauskeinojen toimeenpanossa. Lisätutkimusta tarvitaan ohjauskeinojen hyväksyttävyyden selvittämiseksi kattavammin. Lisäksi tulokset osoittivat, että politiikan kohdealueet liittyen ruoan kulutukseen ennemmin kuin tuotantoon olivat suositumpia vastaajien joukossa. Näistä alueista kotimaisen ruoan suosiminen, eläinperäisten tuotteiden kulutuksen ja tuotannon vähentäminen tai lopettaminen, kasvisruokavalioihin siirtyminen ja hyvien (esim. ilmastoystävällisten) valintojen helpottaminen ja lihan muuttaminen luksustuotteeksi nousivat esille eniten. Tämän tutkimuksen tuloksia voitaisiin laajentaa tulevissa tutkimuksissa ja sitten hyödyntää kestävien ohjauskeinojen luomisessa ruoan kulutusta ja tuotantoa varten, ja täten vähentää ruoan negatiivisia ilmasto- ja biodiversiteettivaikutuksia.
Climate change and biodiversity loss are some of the most serious challenges the humanity is facing today. Current food systems are a major contributor to both global crises with massive negative impacts on climate and biodiversity, and thus, sustainable food system transition is inevitable in slowing down the further progress of climate change and biodiversity loss. One way to tackle the unsustainabilities of the food systems is through policy interventions, which can guide both food production and consumption to a more climate- and biodiversity-friendly direction. The aim of this thesis was to examine the popularity of different policy instruments in terms of reducing food’s climate and biodiversity impact among Finnish young adults. Moreover, this thesis aspired to find out which areas of food production and consumption Finnish young adults think policy interventions should target. Young adults were chosen as a target group, because they are in an important position in sustainability transitions. This research is based on survey data and the method applied was content analysis with characteristics from both qualitative and quantitative approaches. The data was analyzed in Atlas.ti program by using inductive and deductive content analysis methods. The results indicate that the most popular policy instruments for reducing food’s impact on climate and biodiversity among Finnish young adults were market-based, including taxes as the most popular and subsidies as the second most popular individual measure. This is in contrast to previous literature, where taxation and other market-based policies have been reported to be the least favored policies. Furthermore, information-based policies, of which especially raising awareness, regulatory instruments, of which particularly price regulation, as well as public procurement policies like a vegetarian day in public food services were among the most popular policy instruments. Although not directly examining acceptability, these results offer a glimpse on policy acceptability, which is found to be crucial in successful policy implementation. Further research is needed to study the acceptability of these policies comprehensively. Moreover, policy target areas related to food consumption rather than production were more popular among the respondents. Target areas such as favoring domestic food, reducing or ending animal product consumption and production, transitioning to vegetarian diets, making better (e.g. climate-friendly) choices easier, and converting meat into a luxury product were the most suggested. These results could be scaled up in future studies and then utilized in creating sustainable policies for food consumption and production, and that way reduce the climate and biodiversity impact they cause.
Keyword(s): Sustainable food system sustainable food system transition sustainable diet policy instruments policy acceptability sustainable food policy young citizens


Files in this item

Files Size Format View
Varis_Saara_Tutkielma_2022.pdf 1.322Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record