Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Where economic parity meets ecology: Neither biodiversity nor ecosystem integrity values relate with socioeconomy in a medium-sized Finnish city

Show full item record

Title: Where economic parity meets ecology: Neither biodiversity nor ecosystem integrity values relate with socioeconomy in a medium-sized Finnish city
Author(s): Rautjärvi, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Urbanisoituminen on kasvava trendi ja suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa. Ihmisen ja luonnon välisten suhteiden ja vuorovaikutuksen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, sillä niillä on suuri vaikutus vallitseviin ekologisiin olosuhteisiin. Aikaisempien tutkimusten mukaan sosioekonomia ja luonnon monimuotoisuus ovat kytköksissä toisiinsa. Alhainen luonnon monimuotoisuus korreloi tyypillisesti matalamman sosioekonomiseen aseman kanssa, ja päinvastoin. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, onko Lahden sosioekonomian (tulotaso) ja luonnon monimuotoisuuden (lintu- ja kasvilajirikkaus ja kaupunkiekosysteemin eheysindeksi, UEII) välillä korrelaatiota. Lahti on keskikokoinen kaupunki, jonka kaupunkijatkumo kattaa 54 km2. Käytin olemassa olevaa, kesällä 2021 kerättyä biodiversiteettidataa ja yhdistin sen Lahden kaupungin tilastotietokanta TILDAssa julkisesti saatavilla olevaan sosioekonomiseen dataan. Tutkimuksen tulokset olivat ristiriidassa aikaisempien tutkimusten kanssa: luonnon monimuotoisuuden ja sosioekonomian välillä ei ollut yhteyttä Lahdessa. Tämä antaa meille uutta tietoa ”ylellisyysefektistä” ja avaa oven aiheen lisätutkimukselle.
Urbanization is a growing trend, with most people living in cities nowadays. Understanding the relationships between people and nature is crucial, as ecological conditions are heavily influenced by human-environment interactions. According to prior research, socioeconomy and biodiversity are generally related. Low biodiversity typically correlates with poorer socioeconomic status, and vice versa. In this study, I aimed to determine whether there is a correlation between Lahti's socioeconomy (income) and biodiversity (bird and plant species richness and the urban ecosystem integrity index, UEII). Lahti is a medium sized city with an urban continuum of 54 km2. I used existing biodiversity data collected in the summer of 2021 and combined it with the most up-to-date socioeconomic data at the time, retrieved from the publicly available city of Lahti statistical database TILDA. The results of the study were contradictory to previous research, i.e., there was no relationship between biodiversity and socioeconomy. This gives us novel information about the luxury effect and its presence and opens doors for further research on the topic.
Keyword(s): Biodiversity urban ecology urban sociology economy socioeconomy Finland Lahti


Files in this item

Files Size Format View
Rautjarvi_Sini_tutkielma_2022.pdf 568.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record