Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Korkeakouluopiskelijoiden uupumuksen ehkäiseminen psykologisen joustavuuden avulla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-12-19T11:45:41Z
dc.date.available 2022-12-19T11:45:41Z
dc.date.issued 2022-12-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/44098
dc.title Korkeakouluopiskelijoiden uupumuksen ehkäiseminen psykologisen joustavuuden avulla fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Poranen, Nea
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Yhä useampi korkeakouluopiskelija kokee uupumuksen oireita. Uupumuksen oireet voivat alkaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tämä on huolestuttavaa, koska uupumuksen on todettu olevan yhteydessä muun muassa masennukseen ja yliopisto-opintojen keskeyttämiseen. Uupumuksen ennaltaehkäiseminen on tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. Psykologisen joustavuuden on todettu olevan yhteydessä alhaisempaan uupumukseen. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuva psykologinen joustavuus tarkoittaa kykyä olla läsnä nykyhetkessä ja omien arvojen mukaisesti elämistä. Suurin osa psykologisen joustavuuden tutkimuksesta perustuu työympäristöön, joten tutkimus psykologisesta joustavuudesta yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa on tarpeellista. Tämän tutkimuksen tavoite oli tutkia ensimmäisen vuoden opiskelijoiden uupumusta sekä psykologisen joustavuuden ja opiskelu-uupumuksen välisiä yhteyksiä. Tavoitteena oli tutkia, selittääkö psykologinen joustavuus opiskelu-uupumusta. Aineisto on kerätty Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksessa HYPEssä laatiman HowULearn-kyselyn kautta (n=261). Tutkimuskysymykset olivat: Kuinka uupuneita ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat 1. vuoden alussa ja lopussa? 2. Millä tavoin korkeakouluopiskelijoiden psykologinen joustavuus ja opiskelu-uupumus ovat yhteydessä toisiinsa? 3. Miten koettu uupumus eroaa eri psykologisen joustavuuden profiileissa? Opiskelijoiden uupumuksen havaittiin kasvaneen merkittävästi syksyllä 2020 ja keväällä 2021 toteutettujen mittausten välillä. Tutkimustulokset osoittivat opiskelu-uupumuksen ja psykologisen joustavuuden olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa. Tutkimus osoitti psykologisen joustavuudella olevan merkitystä opiskelu-uupumuksen tasoon. Psykologisesti joustavimpien opiskelijoiden uupumus oli alemmalla tasolla sekä alku- että loppumittauksessa. Uupumus kasvoi kuitenkin kaikissa psykologisen joustavuuden profiileissa. Psykologisen joustavuuden vaikutus uupumukseen antaa viitteitä siitä, että yliopisto-opiskelijoilla toteutetut HOT-perusteiset interventiot olisivat hyvä ratkaisu opiskelijoiden uupumisen ehkäisemiseen. Tämän lisäksi opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen uupumusoireista olisi hyvä tapa ennaltaehkäistä opiskelu-uupumusta. fi
dct.abstract More and more university students are experiencing symptoms of burnout. The symptoms of burnout can start already in the first year of study. This is worrisome because exhaustion has been found to be linked to, among other things, depression and university dropout. Preventing burnout is important for students' well-being. Psychological flexibility has been found to be associated with lower burnout. Psychological flexibility (based on Acceptance and commitment therapy, ACT) means the ability to be present in the moment and live according to one's own values. Most of the research on psychological flexibility is based on the work environment, so research on psychological flexibility among university students is necessary. The aim of this study was to investigate the burnout of first-year students and the connections between psychological flexibility and study burnout. The aim was to investigate whether psychological flexibility alleviates study burnout. The data has been collected through the HowULearn questionnaire (n=261) prepared at the Center for University Teaching and Learning HYPE at the University of Helsinki. The research questions were: How exhausted are first-year students at the beginning and end of the 1st year? 2. In what ways are college students' psychological flexibility and study burnout connected? 3. How does perceived burnout differ in different profiles of psychological flexibility? Student burnout was found to have increased significantly between the measurement carried out in autumn 2020 and spring 2021. The research results showed that study burnout and psychological flexibility were statistically significantly connected. The study showed that psychological flexibility is important for the level of study burnout. The burnout of the most psychologically flexible students was at a lower level in both the initial and final measurements. However, burnout increased in all profiles of psychological flexibility. The impact of psychological flexibility on burnout indicates that ACT-based interventions implemented with university students would be a good solution for preventing student burnout. In addition to this, increasing students' awareness of burnout symptoms would be a good way to prevent study burnout. en
dct.subject Opiskelu-uupumus
dct.subject psykologinen joustavuus
dct.subject ensimmäisen vuoden opiskelija
dct.subject hyvinvointi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Asikainen, Henna
ethesis.supervisor Katajavuori, Nina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e71bed6c-2a28-4c59-8cd4-9e4b45f766ed
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-11-30 15:36:17:232
ethesis-internal.abstract.secondary More and more university students are experiencing symptoms of burnout. The symptoms of burnout can start already in the first year of study. This is worrisome because exhaustion has been found to be linked to, among other things, depression and university dropout. Preventing burnout is important for students' well-being. Psychological flexibility has been found to be associated with lower burnout. Psychological flexibility (based on Acceptance and commitment therapy, ACT) means the ability to be present in the moment and live according to one's own values. Most of the research on psychological flexibility is based on the work environment, so research on psychological flexibility among university students is necessary. The aim of this study was to investigate the burnout of first-year students and the connections between psychological flexibility and study burnout. The aim was to investigate whether psychological flexibility alleviates study burnout. The data has been collected through the HowULearn questionnaire (n=261) prepared at the Center for University Teaching and Learning HYPE at the University of Helsinki. The research questions were: How exhausted are first-year students at the beginning and end of the 1st year? 2. In what ways are college students' psychological flexibility and study burnout connected? 3. How does perceived burnout differ in different profiles of psychological flexibility? Student burnout was found to have increased significantly between the measurement carried out in autumn 2020 and spring 2021. The research results showed that study burnout and psychological flexibility were statistically significantly connected. The study showed that psychological flexibility is important for the level of study burnout. The burnout of the most psychologically flexible students was at a lower level in both the initial and final measurements. However, burnout increased in all profiles of psychological flexibility. The impact of psychological flexibility on burnout indicates that ACT-based interventions implemented with university students would be a good solution for preventing student burnout. In addition to this, increasing students' awareness of burnout symptoms would be a good way to prevent study burnout. und
ethesis-internal.abstract.primary Yhä useampi korkeakouluopiskelija kokee uupumuksen oireita. Uupumuksen oireet voivat alkaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Tämä on huolestuttavaa, koska uupumuksen on todettu olevan yhteydessä muun muassa masennukseen ja yliopisto-opintojen keskeyttämiseen. Uupumuksen ennaltaehkäiseminen on tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta. Psykologisen joustavuuden on todettu olevan yhteydessä alhaisempaan uupumukseen. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT) pohjautuva psykologinen joustavuus tarkoittaa kykyä olla läsnä nykyhetkessä ja omien arvojen mukaisesti elämistä. Suurin osa psykologisen joustavuuden tutkimuksesta perustuu työympäristöön, joten tutkimus psykologisesta joustavuudesta yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa on tarpeellista. Tämän tutkimuksen tavoite oli tutkia ensimmäisen vuoden opiskelijoiden uupumusta sekä psykologisen joustavuuden ja opiskelu-uupumuksen välisiä yhteyksiä. Tavoitteena oli tutkia, selittääkö psykologinen joustavuus opiskelu-uupumusta. Aineisto on kerätty Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksessa HYPEssä laatiman HowULearn-kyselyn kautta (n=261). Tutkimuskysymykset olivat: Kuinka uupuneita ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat 1. vuoden alussa ja lopussa? 2. Millä tavoin korkeakouluopiskelijoiden psykologinen joustavuus ja opiskelu-uupumus ovat yhteydessä toisiinsa? 3. Miten koettu uupumus eroaa eri psykologisen joustavuuden profiileissa? Opiskelijoiden uupumuksen havaittiin kasvaneen merkittävästi syksyllä 2020 ja keväällä 2021 toteutettujen mittausten välillä. Tutkimustulokset osoittivat opiskelu-uupumuksen ja psykologisen joustavuuden olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä toisiinsa. Tutkimus osoitti psykologisen joustavuudella olevan merkitystä opiskelu-uupumuksen tasoon. Psykologisesti joustavimpien opiskelijoiden uupumus oli alemmalla tasolla sekä alku- että loppumittauksessa. Uupumus kasvoi kuitenkin kaikissa psykologisen joustavuuden profiileissa. Psykologisen joustavuuden vaikutus uupumukseen antaa viitteitä siitä, että yliopisto-opiskelijoilla toteutetut HOT-perusteiset interventiot olisivat hyvä ratkaisu opiskelijoiden uupumisen ehkäisemiseen. Tämän lisäksi opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen uupumusoireista olisi hyvä tapa ennaltaehkäistä opiskelu-uupumusta. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202212194200
dct.alternative Preventing study burnout among university students through psychological flexibility en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Poranen_Nea_tutkielma_2022.pdf 493.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record