Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jaettu asiantuntijuus hajautetussa HR-tiimissä

Show full item record

Title: Jaettu asiantuntijuus hajautetussa HR-tiimissä
Author(s): Nurminen, Kamilla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master´s Programme in Education
Specialisation: General and Adult Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Tämän pro gradu –tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata jaettua asiantuntijuutta hajautetussa tiimissä koronapandemian aikaan. Tutkielman perustana on hajautetun työn teoria. Sitä tarkastellaan jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta ottaen huomioon myös koronapandemian vaikutus asiantuntijoiden työhön. Tutkielman tutkimuskysymyksinä ovat 1) millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut asiantuntijoiden kokemuksiin työskentelystä hajautetussa tiimissä ja 2) mitkä tekijät tukevat jaettua asiantuntijuutta hajautetussa tiimissä? Tutkielmassa keskitytään asiantuntijoiden kokemuksiin ilmiöstä. Tutkielman aineisto kerättiin kuuden asiantuntijan puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltavat työskentelivät ison konsernin hr-tiimissä, joka on toiminut hajautettuna sen alusta alkaen jo ennen koronapandemiaa. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkielman tulokset osoittivat, että koronapandemia on vaikuttanut jo ennestään hajautetun tiimin työskentelyyn. Sen myötä työstä tuli entistä hajautuneempaa, minkä koettiin lisäävän työn teon tehokkuutta, tehtäväkeskeisyyttä ja itsenäisyyttä. Hajautetussa työssä viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen tukee tiimin yhteistyötä ja vähentää kokemuksia fyysisen etäisyyden tuomista haasteista. Jaetut roolit ja niihin perustuva osaaminen sekä yhteisesti jaetut toimintatavat ja viestintäkäytännöt lisäsivät vuorovaikutusta ja yhteistyötä hajautetussa tiimissä sekä edistivät jaettua asiantuntijuutta. Haastavana hajautetussa tiimissä koettiin kuitenkin spontaani ideointi, asioiden pallottelu sekä hiljaisen tiedon jakaminen työpäivän lomassa, joten sille on järjestettävä riittävästi aikaa. Hajautetussa tiimissä työn onnistumisen ja jaetun asiantuntijuuden kannalta tärkeinä tekijöinä nousivat myös hyvä tiimihenki sekä luottamus.
The research task of this master's thesis is to describe shared expertise in a distributed team during the corona pandemic. The thesis is based on the theory of distributed work. It is examined from the perspective of shared expertise, taking into account the impact of the corona pandemic on the work of experts. The research questions of the thesis are 1) how has the corona pandemic affected experts' experiences of working in a distributed team and 2) which factors support shared expertise in a distributed team? The thesis focuses on experts' experiences of the phenomenon. The material for the thesis was collected through semi-structured thematic interviews of six experts. The interviewees worked in the HR team of a large corporation, which has operated distributed work before the corona pandemic. The analysis of the data was carried out using a theory-driven content analysis. The results of the study showed that the corona pandemic has affected the work of an already distributed team. The work became even more distributed and this seemed to increase the efficiency of work, task-orientedness and independence. In distributed work, the versatile use of communication technology supports team cooperation and reduces experiences of the challenges brought by physical distance. Shared roles and the competence based on them, as well as jointly shared operating methods and communication practices, increased interaction and cooperation in a distributed team and promoted shared expertise. However, in a distributed team, spontaneous ideation and sharing tacit knowledge was perceived as challenging, so sufficient time must be arranged for this. Good team spirit and trust also emerged as important factors for the success of the work.
Keyword(s): hajautettu työ hajautettu tiimi jaettu asiantuntijuus


Files in this item

Files Size Format View
Nurminen_Kamilla_maisterintutkielma_2022.pdf 773.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record