Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jaettu asiantuntijuus hajautetussa HR-tiimissä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2022-12-19T11:46:05Z
dc.date.available 2022-12-19T11:46:05Z
dc.date.issued 2022-12-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/44100
dc.title Jaettu asiantuntijuus hajautetussa HR-tiimissä fi
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Nurminen, Kamilla
dct.issued 2022 xx
dct.abstract Tämän pro gradu –tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata jaettua asiantuntijuutta hajautetussa tiimissä koronapandemian aikaan. Tutkielman perustana on hajautetun työn teoria. Sitä tarkastellaan jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta ottaen huomioon myös koronapandemian vaikutus asiantuntijoiden työhön. Tutkielman tutkimuskysymyksinä ovat 1) millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut asiantuntijoiden kokemuksiin työskentelystä hajautetussa tiimissä ja 2) mitkä tekijät tukevat jaettua asiantuntijuutta hajautetussa tiimissä? Tutkielmassa keskitytään asiantuntijoiden kokemuksiin ilmiöstä. Tutkielman aineisto kerättiin kuuden asiantuntijan puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltavat työskentelivät ison konsernin hr-tiimissä, joka on toiminut hajautettuna sen alusta alkaen jo ennen koronapandemiaa. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkielman tulokset osoittivat, että koronapandemia on vaikuttanut jo ennestään hajautetun tiimin työskentelyyn. Sen myötä työstä tuli entistä hajautuneempaa, minkä koettiin lisäävän työn teon tehokkuutta, tehtäväkeskeisyyttä ja itsenäisyyttä. Hajautetussa työssä viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen tukee tiimin yhteistyötä ja vähentää kokemuksia fyysisen etäisyyden tuomista haasteista. Jaetut roolit ja niihin perustuva osaaminen sekä yhteisesti jaetut toimintatavat ja viestintäkäytännöt lisäsivät vuorovaikutusta ja yhteistyötä hajautetussa tiimissä sekä edistivät jaettua asiantuntijuutta. Haastavana hajautetussa tiimissä koettiin kuitenkin spontaani ideointi, asioiden pallottelu sekä hiljaisen tiedon jakaminen työpäivän lomassa, joten sille on järjestettävä riittävästi aikaa. Hajautetussa tiimissä työn onnistumisen ja jaetun asiantuntijuuden kannalta tärkeinä tekijöinä nousivat myös hyvä tiimihenki sekä luottamus. fi
dct.abstract The research task of this master's thesis is to describe shared expertise in a distributed team during the corona pandemic. The thesis is based on the theory of distributed work. It is examined from the perspective of shared expertise, taking into account the impact of the corona pandemic on the work of experts. The research questions of the thesis are 1) how has the corona pandemic affected experts' experiences of working in a distributed team and 2) which factors support shared expertise in a distributed team? The thesis focuses on experts' experiences of the phenomenon. The material for the thesis was collected through semi-structured thematic interviews of six experts. The interviewees worked in the HR team of a large corporation, which has operated distributed work before the corona pandemic. The analysis of the data was carried out using a theory-driven content analysis. The results of the study showed that the corona pandemic has affected the work of an already distributed team. The work became even more distributed and this seemed to increase the efficiency of work, task-orientedness and independence. In distributed work, the versatile use of communication technology supports team cooperation and reduces experiences of the challenges brought by physical distance. Shared roles and the competence based on them, as well as jointly shared operating methods and communication practices, increased interaction and cooperation in a distributed team and promoted shared expertise. However, in a distributed team, spontaneous ideation and sharing tacit knowledge was perceived as challenging, so sufficient time must be arranged for this. Good team spirit and trust also emerged as important factors for the success of the work. en
dct.subject hajautettu työ
dct.subject hajautettu tiimi
dct.subject jaettu asiantuntijuus
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Paavola, Sami
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:8c53101a-542b-4e7c-8af3-7e3250f36663
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2022-11-08 09:52:52:495
ethesis-internal.abstract.secondary The research task of this master's thesis is to describe shared expertise in a distributed team during the corona pandemic. The thesis is based on the theory of distributed work. It is examined from the perspective of shared expertise, taking into account the impact of the corona pandemic on the work of experts. The research questions of the thesis are 1) how has the corona pandemic affected experts' experiences of working in a distributed team and 2) which factors support shared expertise in a distributed team? The thesis focuses on experts' experiences of the phenomenon. The material for the thesis was collected through semi-structured thematic interviews of six experts. The interviewees worked in the HR team of a large corporation, which has operated distributed work before the corona pandemic. The analysis of the data was carried out using a theory-driven content analysis. The results of the study showed that the corona pandemic has affected the work of an already distributed team. The work became even more distributed and this seemed to increase the efficiency of work, task-orientedness and independence. In distributed work, the versatile use of communication technology supports team cooperation and reduces experiences of the challenges brought by physical distance. Shared roles and the competence based on them, as well as jointly shared operating methods and communication practices, increased interaction and cooperation in a distributed team and promoted shared expertise. However, in a distributed team, spontaneous ideation and sharing tacit knowledge was perceived as challenging, so sufficient time must be arranged for this. Good team spirit and trust also emerged as important factors for the success of the work. und
ethesis-internal.abstract.primary Tämän pro gradu –tutkielman tutkimustehtävänä on kuvata jaettua asiantuntijuutta hajautetussa tiimissä koronapandemian aikaan. Tutkielman perustana on hajautetun työn teoria. Sitä tarkastellaan jaetun asiantuntijuuden näkökulmasta ottaen huomioon myös koronapandemian vaikutus asiantuntijoiden työhön. Tutkielman tutkimuskysymyksinä ovat 1) millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut asiantuntijoiden kokemuksiin työskentelystä hajautetussa tiimissä ja 2) mitkä tekijät tukevat jaettua asiantuntijuutta hajautetussa tiimissä? Tutkielmassa keskitytään asiantuntijoiden kokemuksiin ilmiöstä. Tutkielman aineisto kerättiin kuuden asiantuntijan puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltavat työskentelivät ison konsernin hr-tiimissä, joka on toiminut hajautettuna sen alusta alkaen jo ennen koronapandemiaa. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tutkielman tulokset osoittivat, että koronapandemia on vaikuttanut jo ennestään hajautetun tiimin työskentelyyn. Sen myötä työstä tuli entistä hajautuneempaa, minkä koettiin lisäävän työn teon tehokkuutta, tehtäväkeskeisyyttä ja itsenäisyyttä. Hajautetussa työssä viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen tukee tiimin yhteistyötä ja vähentää kokemuksia fyysisen etäisyyden tuomista haasteista. Jaetut roolit ja niihin perustuva osaaminen sekä yhteisesti jaetut toimintatavat ja viestintäkäytännöt lisäsivät vuorovaikutusta ja yhteistyötä hajautetussa tiimissä sekä edistivät jaettua asiantuntijuutta. Haastavana hajautetussa tiimissä koettiin kuitenkin spontaani ideointi, asioiden pallottelu sekä hiljaisen tiedon jakaminen työpäivän lomassa, joten sille on järjestettävä riittävästi aikaa. Hajautetussa tiimissä työn onnistumisen ja jaetun asiantuntijuuden kannalta tärkeinä tekijöinä nousivat myös hyvä tiimihenki sekä luottamus. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202212194202
dct.alternative Shared expertise in a distributed HR team en
ethesis.facultystudyline Yleinen ja aikuiskasvatustiede fi
ethesis.facultystudyline General and Adult Education en
ethesis.facultystudyline Allmän- och vuxenpedagogik sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH60_042
ethesis.mastersdegreeprogram Kasvatustieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master´s Programme in Education en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i pedagogik sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH60_001

Files in this item

Files Size Format View
Nurminen_Kamilla_maisterintutkielma_2022.pdf 773.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record