Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Voluntary sustainability standards and legitimacy trade-offs in the Finnish Coffee Value Chain

Show full item record

Title: Voluntary sustainability standards and legitimacy trade-offs in the Finnish Coffee Value Chain
Author(s): Juvonen, Siri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Food Economy and Consumption
Specialisation: Food Economy
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Kahvi on yksi maailman kaupatuimmista hyödykkeistä ja suomalaiset kuluttavat kyseistä tuotetta eniten maailmassa henkeä kohti laskettuna. Vastuullisuuden kannalta kahvin arvoketju on kiinnostava niin ekologisen, sosiaalisen kuin taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Koska kahvi on globaalin arvoketjun omaava tuote, on sen sääntely monimutkaista. Tämän takia useat sertifiointijärjestelmät sekä vapaaehtoiset vastuullisuusstandardit pyrkivät käsittelemään ja ratkaisemaan kahvialan lukuisia vastuullisuuskysymyksiä. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä sidosryhmät vaikuttavat suomalaisessa kahvialalla toimivien organisaatioiden vastuullisuuskäytäntöihin liittyviin päätöksiin, ja ymmärtää, missä määrin kahvin arvoketjun sidosryhmien valinta erilaisten vapaaehtoisten vastuullisuusstandardien välillä on "legitimiteettikompromissien" funktio, eli organisaation sisäisten odotusten ja normien tasapainottelu ulkoisten odotusten ja normien kanssa. Tutkielman tutkimuskysymys on seuraava: Missä määrin kahvin arvoketjun sidosryhmät valitsevat erilaisia vapaaehtoisia vastuullisuusstandardeja "legitimiteettikompromissien" perusteella, kun organisaation sisäisiä odotuksia ja normeja tasapainotellaan ulkoisten odotusten ja normien kanssa? Tätä tarkastellaan ensin lyhyen kirjallisuuskatsauksen avulla, joka käsittelee sidosryhmäteoriaa, institutionaalista teoriaa ja resurssiperusteista teoriaa. Tämän jälkeen empiirisen tutkimuksen osa perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutettiin verkkokyselylomakkeella. Kysely lähetettiin suomalaisille kahvialan yrityksille. Empiirisen tutkimuksen tulokset osoittivat, että sekä sisäiset sidosryhmät (työntekijät ja osakkaat) että eräät ulkoiset sidosryhmät (muun muassa kotimaiset asiakkaat) painostavat ottamaan käyttöön tai olla ottamatta käyttöön erilaisia standardeja. Tämä vahvistaa sen, että suomalaisten kahvialan yritysten (paahtimoiden/jalostajien) on todellakin tasapainoiltava kahvin arvoketjun eri sidosryhmien tarpeiden ja toiveiden välillä. Tulokset antavat myös viitteitä siitä, miksi eri organisaatiot ottavat käyttöön erilaisia sertifiointijärjestelmiä, kun taas jotkut eivät käytä sertifikaatteja lainkaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että näkemykset sertifioinnin hyödyllisyydestä ja sidosryhmien odotuksista vaihtelivat organisaatioiden välillä. Lisäksi jotkin organisaatiot toivovat, että sertifioinnit parantavat koordinointia ja tuovat kustannussäästöjä.
Coffee is one of the most traded goods in the world, and Finns are the ones consuming the beverage the most on a per capita basis. In terms of sustainability, the value chain of coffee is of interest from an environmental, social and economic perspective. Being a global value chain, coffee production, processing and trade is affected by regulation and therefore several certification schemes and voluntary sustainability standards are trying to address multiple sustainability issues in the coffee industry. The aim of this thesis is to explore which stakeholder groups effect the decisions related to sustainability practices of organization’s operating in the Finnish coffee business, and to understand to what extent the choice of different voluntary sustainability standards by coffee value chain (VC) stakeholders is a function of "legitimacy trade-offs", in terms of balancing an organization’s internal expectations and norms with external expectations and norms. The overall research question is as follows: To what extent is the choice of different voluntary sustainability standards by coffee value chain (VC) stakeholders a function of "legitimacy trade-offs", in terms of balancing an organization’s internal expectations and norms with external expectations and norms? This is studied first through a short literature review on stakeholder theory, institutional theory and a recourse-based theory. The subsequent empirical study part was based on survey research, which was executed through a self-administrative web questionnaire. The questionnaire was sent out to Finnish companies in the coffee business. The results of the empirical study highlighted that there is pressure from both internal stakeholders (employees and shareholders) and from some external stakeholders (including domestic customers) to adopt or not to adopt different standards, confirming that coffee businesses in Finland (roasters/ processors) must indeed be balancing the needs and wishes of different stakeholders in the coffee value chain. The results also suggest why different organizations adopt different certification schemes while some did not use any. In sum, the views on the usefulness and stakeholder expectations regarding certifications varied, and some organizations hope that certifications contribute to improved coordination and cost savings.
Keyword(s): Coffee sustainability


Files in this item

Files Size Format View
Siri_Juvonen_Thesis_2022.pdf 508.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record