Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Female Perpetrators of International Crimes : A Criminological Assessment of Female Prison Guards and Sentencing Practices in International Law

Show full item record

Title: Female Perpetrators of International Crimes : A Criminological Assessment of Female Prison Guards and Sentencing Practices in International Law
Author(s): Mali, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law
Specialisation: International Law
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Naiset syyllistyvät kansainvälisiin rikoksiin monista eri syistä, mukaan lukien erinäiset poliittiset ja henkilökohtaiset agendat. Silti käsitykset naisrikollisista ovat usein hyvin sukupuolisidonnaisia. Usein käsitys naisrikollisesta on se, että tämä toimii ainoastaan miehen vaikutuksen vuoksi tai, että tämä on sadistinen 'hirviö'. Molemmissa tapauksissa naisrikollisilta evätään heidän henkilökohtainen tahtonsa. Joko he ovat henkisesti ja seksuaalisesti järkyttyneitä tai toimivat toisen vaikutusvallan alaisuudessa eivätkä ole henkilökohtaisesti vastuussa tehdyistä rikoksista. Tämä seikka vaikuttaa myös rangaistuksen määrittämisessä, missä sukupuolella on osoitettu olevan vaikutusta. Sukupuoli voi toimia raskauttavana tekijänä, kuten silloin, kun naisia kuvataan hirviöinä, tai lieventävänä tekijänä. Kansainvälinen rikollisuus ja kriminologia ovat myös pitäneet naispuolisia tekijöitä poikkeamana. Suurin osa näiden alojen varhaisista teoksista joko jätti huomiotta mahdollisuuden, että nainen tekisi rikoksia, tai piti naisrikollisia henkisesti häiriintyneinä erottaakseen heidät "tavallisista" naisista. Naiset joutuvat usein uhreiksi konfliktien aikana, ja näiden naisten suojelu on erittäin tärkeää. Tämän työn tarkoituksena ei olekaan heikentää pyrkimyksiä naisten suojeluun, vaan tarjota kokonaisvaltaisempi lähestymistapa naisten sota-ajan kokemuksiin. Tässä työssä käsitellään Azra Basicin Bosnia ja Hertsegovinan sodan aikana ja Lynndie Englandin Abu Ghraibissa terrorismin vastaisen sodan aikana tekemiä rikoksia. Molemmat naiset toimivat vanginvartijoina konfliktiensa aikana, ja heitä syytettiin osallistumisesta erilaisiin hirvittäviin rikoksiin. Englandista tuli nopeasti Abu Ghraib -skandaalin kasvot, ei siksi, että hän oli enemmän vastuussa kidutuksesta kuin muut, vaan koska hän oli nuori nainen. Basic ja England saivat suhteellisen pitkät tuomiot, kun niitä tarkastellaan yhdessä samankaltaisista rikoksista tuomittujen miesten kanssa. Kansainvälisessä rikosoikeudessa on nimenomainen velvollisuus nostaa syyte tai luovuttaa rikoksentekijä maahan joka on halukas nostamaan syytteen. Koska etusija on annettu kansallisille tuomioistuimille, rangaistuskäytännöt eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä ja kansalliset tuomioistuimet saattavat olla suhtautua lempeämmin omiin kansalaisiinsa. Englandin ja Basicin tapauksissa käy selväksi, että vaikka sukupuolittunut kieli ei ole läsnä monissa tuomioistuinten päätöksissä tai syytteissä, sukupuolistereotypiat ja kertomukset vaikuttavat siihen, miten miehet ja naiset ja heidän sopivat roolinsa nähdään yhteiskunnassa. Näin ollen, vaikka ne olivat kieleltään sukupuolineutraaleja, päätöksiin vaikutti se, että tekijät olivat naisia
Women commit international crimes for a variety of reasons, including political and personal agendas. Still, the perceptions of female offenders are often very gendered. These perceptions vary between female offenders committing crimes solely because they are influenced by a man to female offenders being sadistic monsters. In both instances female offenders are denied their personal agency. Either they are mentally, and sexually, deranged or not personally responsible for the crimes committed. This is a factor in sentencing proceedings as gender has been proved to play a role. It can act as an aggravating factor, which is the case when women are portrayed as monsters, or as a mitigating one. International crime and criminology have also generally considered female perpetrators an anomaly. Most of the early works in these fields either ignored the possibility of a woman committing crimes or regarded female criminals as mentally deranged to separate them from ‘ordinary’ women. Women are often victimised during conflicts and the protection of these women is extremely important. This work is not to undermine the efforts to protect women but to offer a more holistic approach to women’s wartime experiences. This thesis will discuss the crimes committed by Azra Basic during the war in Bosnia Herzegovina and Lynndie England in Abu Ghraib during the ‘war on terror’. Both women served as prison guards during their respective conflicts and were accused of participating in various atrocious crimes. England quickly became the face of the Abu Ghraib -scandal, not because she was more responsible of the torture than others, but because she was a young woman. Basic and England received relatively long sentences when these are viewed in context with the sentences of the men involved. In international criminal law there is an explicit obligation to prosecute or extradite. But with the primacy having been given to national courts, sentencing practices are not cohesive and national courts may be inclined to be more lenient towards their own nationals. In the cases of England and Basic it becomes clear that, although gendered language is not present in many court decisions or indictments, gender stereotypes and narratives have an impact on how men and women and their appropriate roles are seen in a society. Thus, though gender-neutral in language, the decisions were impacted by the fact that the perpetrators were women.
Keyword(s): International Crime Criminology Collective Violence Gender


Files in this item

Files Size Format View
Mali_Minna_tutkielma_2022.pdf 763.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record