Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Disc Degeneration of Young Low Back Pain Patients: A Prospective 30-year Follow-up MRI Study

Show simple item record

dc.date.accessioned 2023-01-25T08:07:17Z
dc.date.available 2023-01-25T08:07:17Z
dc.date.issued 2023-01-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/44363
dc.title Disc Degeneration of Young Low Back Pain Patients: A Prospective 30-year Follow-up MRI Study en
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Sääksjärvi, Simo
dct.issued 2020 und
dct.abstract Alaselkäkipu on kasvava terveysongelma erityisesti kehittyneiden maiden väestöissä. Välilevyrappeuman tiedetään olevan yksi alaselkäkipuun liittyvistä taustatekijöistä, mutta tutkimustulokset näiden välisestä yhteydestä ovat ristiriitaisia. Seurantatutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, ennustaako alaselkäkivusta kärsivän nuoren potilaan magneettitutkimuksessa havaittu lanneselän välilevyrappeuma vielä myöhemmällä iällä esiintyvää kipua, alentunutta toimintakykyä, tai pidemmälle edenneitä rappeumamuutoksia. Magneettikuvaus on tehokas menetelmä selkärangan välilevyjen rappeumamuutosten tutkimiseen. Välilevystä mitattu matala signaalivoimakkuus (SI) kuvastaa alentunutta nestepitoisuutta. Aiemmassa tutkimuksessa 75:n alaselkäkivusta kärsivän 20-vuotiaan varusmiehen lanneselät tutkittiin magneettikuvauksella. Jatkotutkimukseen 30 vuotta myöhemmin heistä osallistui 35. Osallistujat täyttivät kipu- ja toimintakykykyselyn, minkä lisäksi 26 osallistujalle tehtiin selän kliininen tutkimus sekä magneettikuvaus. Kuvista arvioitiin välilevyjen SI:t ja mahdolliset muut rappeumamuutokset. Lähtötilanteen SI:n ja nykyisten rappeumamuutosten välistä yhteyttä tutkittiin tilastollisin menetelmin. Lisäksi tutkittiin lähtötilanteen ja nykyisten kipu- ja toimintakykyoireiden välistä yhteyttä. Tutkittujen välilevyjen kokonaismäärästä (130) rappeutuneiden osuus kasvoi seurannan aikana 23:sta (18%) 92:een (71%) – keskimääräisellä koehenkilöllä 0,9:stä 3,5:een välilevyyn. Lähtötilanteessa välilevyrappeumaa havaittiin lähinnä nikamaväleissä L4-L5 ja L5-S1, mutta nyt rappeumaa oli lähes tasaisesti neljässä alimmassa nikamavälissä. Välilevyihin, joissa oli vähintään lievää SI:n alenemaa lähtötilanteessa, oli suuremmalla todennäköisyydellä kehittynyt voimakasasteinen SI:n alenema seurannan aikana kuin terveisiin välilevyihin (57% ja 11%, p < 0,001). Myös muut rappeumamuutokset olivat yleisempiä näissä välilevyissä. Lähtötilanteen rappeumamuutosten voimakkuudella ei havaittu olevan merkittävää yhteyttä nykytilanteen kipuoireisiin tai toimintakykyyn. Tulosten perusteella nuorten alaselkäkipupotilaiden varhainen rappeuma lanneselän välilevyissä ennustaa pidemmälle kehittyviä rappeumamuutoksia kyseisissä välilevyissä, mutta ei myöhempää kipuoireistoa tai toimintakykyä. fi
dct.abstract Study Design: A prospective follow-up study. Objective: To investigate if early lumbar disc degeneration (DD) in young low back pain (LBP) patients predicts progression of degenerative changes, pain, or disability in a 30-year follow-up. Summary of Background Data: MRI is an accurate method for studying degenerative changes in intervertebral discs. Decreased signal intensity (SI) can be used as indication of decreased water content. Long-term prognosis of early DD remains unclear. Methods: In an earlier study, 75 conscripts aged 20 years with LBP, had their lumbar spine examined by MRI. At a follow-up of 30 years, the subjects were contacted; 35/69 filled a pain and disability questionnaire, and 26/35 were also re-examined clinically and by MRI. The images were evaluated for decreased SI and other degenerative changes. Association between decreased SI of a disc at baseline and the presence of more severe degenerative changes in the same disc space at follow-up was analyzed using Fisher’s exact test. Association between decreased baseline SI and pain/disability scores from the questionnaire was analyzed with Kruskal-Wallis H test. Results: The total number of lumbar discs with decreased SI increased from 23/130 (18%) to 92/130 (71%) – from 0.9 to 3.5 per subject during the follow-up. Distribution of DD changed from being mostly in L4 – L5 and L5 – S1 discs to being almost even between the four lowermost discs. Discs that had even slightly decreased SI at baseline were more likely to have severely decreased SI at follow-up, compared to healthy discs (57% vs 11%, p<0.001). Other degenerative changes were also more common in these discs. Severity of DD at baseline did not have a significant association with current pain or disability. Conclusions: In young LBP patients, early degeneration in lumbar discs predicts progressive degenerative changes in the respective discs, but not pain, disability, or clinical symptoms. en
dct.subject disc degeneration
dct.subject low back pain
dct.subject spine
dct.subject magnetic resonance imaging
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Eero Waris und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:a85dbc9e-3584-4f9c-b0cc-b4b9d28fe76d
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2023-01-11 08:49:46:265
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202301251109
dct.alternative Nuorten selkäkipupotilaiden välilevyrappeuma - prospektiivinen 30 vuoden MRI-seurantatutkimus fi
ethesis.discipline.med Radiologia und
ethesis.facultystudyline Suomenkielinen opintolinja fi
ethesis.facultystudyline Study orientation in Finnish en
ethesis.facultystudyline Finskspråkig studieinriktning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH30_098
ethesis.mastersdegreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Degree Programme in Medicine en
ethesis.mastersdegreeprogram Utbildningsprogrammet i medicin sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH30_001

Files in this item

Files Size Format View
Saaksjarvi_Simo_tutkielma_2022.pdf 801.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record