Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Naloksonia saaneet päihdeyliannostuspotilaat Helsingin ensihoidossa vuonna 2021

Show full item record

Title: Naloksonia saaneet päihdeyliannostuspotilaat Helsingin ensihoidossa vuonna 2021
Author(s): Väätäinen, Nelli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Degree program: Degree Programme in Medicine
Specialisation: Study orientation in Finnish
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Opioidiyliannostuksen tyypillisiä kliinisiä löydöksiä ovat pienet pistemäiset pupillat, hengityslama ja tajunnan tason lasku. Vakavissa yliannostuksissa ilman asianmukaista hoitoa potilas voi menehtyä hengityslaman seurauksena. Opioidien aiheuttamaa hengityslamaa voidaan kumota vasta-aine naloksonilla, joka on yleisesti käytössä ensihoidossa. Tämä retrospektiivinen tutkimus perustuu Helsingissä aikavälillä 1.1.-31.12.2021 ensihoidossa naloksonia saaneiden potilaiden sähköisiin potilasasiakirjoihin. Tutkimuksen ensisijaisina tavoitteina oli selvittää Helsingissä päihteinä käytetyt ja vakavaa, ei kuolemaan johtavaa yliannostusta aiheuttaneet opioidit, kumosiko ensihoidon antama naloksoni yksinään riittävässä määrin niiden vaikutusta ja palasivatko yliannostuksen oireet ja löydökset päivystyksessä ensihoidon jälkeen. Lisäksi oli tarkoitus kartoittaa, mitä muita aineita kuin opioideja oli käytetty yliannostuksessa, oliko potilaalla opioidiyliannostuksen kliininen kuva, muun ensihoidon kuin naloksonin annon tarve (esimerkiksi lisähapen anto, maskiventilaatio, flumatseniilin anto tai intubaatio), naloksonin ei-toivottujen vaikutusten esiintyminen sekä naloksonia ensihoidossa saaneiden potilaiden sairaalahoitoon ottamisen syyt. Yhteensä 70 päihdeyliannostuspotilasta sai naloksonia ensihoidon toimesta. Suurin osa potilaista oli miehiä (77 %, n=54). Mediaani-ikä oli 33,3 vuotta (16,7–63,5). Yleisimmin yliannostuksissa käytetyt aineet olivat buprenorfiini ja bentsodiatsepiinit, usein yhdessä käytettynä. Ensihoitokertomusten mukaan 59 % naloksonia saaneista potilaista reagoi suotuisasti ja mahdollisia haittavaikutuksia kirjattiin olleen 16 %:lla potilaista. 29 %:lle sairaalaan kuljetetuista potilaista annettiin uudelleen naloksonia ja/tai flumatseniilia päivystyspoliklinikalla. 9 % potilaista tarvitsi osastohoitoa sairaalassa. Yleisimmät päivystyspoliklinikalla asetetut diagnoosit olivat sekamyrkytys (36 %) ja määrittämätön myrkytys (31 %). Tutkimuksessa tuli selkeästi ilmi suomalaiselle päihdekulttuurille ominainen päihteiden ja lääkkeiden sekakäyttö. Naloksonilla hoidetuilla päihdeyliannostuspotilailla esitietojen perusteella vakavaa, ei kuolemaan johtavaa yliannostusta aiheuttivat yleisimmin opioideista buprenorfiini ja bentsodiatsepiinit. Naloksonilla nähtiin olevan odotettua vastetta yli puolella potilaista ja mahdollisten ei-toivottujen vaikutusten ilmaantuvuus oli matalahko ja haittavaikutukset olivat lieviä. Suurin osa sairaalaan kuljetetuista potilaista kotiutui hallitusti päivystyspoliklinikalta.
Keyword(s): opioid overdose naloxone emergency medical services naloksoni ensihoito morfiinijohdokset


Files in this item

Files Size Format View
Vaatainen_Nelli_tutkielma_2022.pdf 490.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record