Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Apteekit avohoidon lääkehoitoprosessissa – Mitä potilastietoja apteekeissa tulisi olla saatavilla lääkkeiden toimittamisen ja muun palvelutoiminnan tukena?

Show full item record

Title: Apteekit avohoidon lääkehoitoprosessissa – Mitä potilastietoja apteekeissa tulisi olla saatavilla lääkkeiden toimittamisen ja muun palvelutoiminnan tukena?
Author(s): Laakso, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Apteekkien toimintaa on kehitetty laajasti viimeisten vuosikymmenten aikana, ja erityisesti lääkeneuvonnan merkitys on korostunut. Lisäksi apteekit voivat tarjota muita rationaalista lääkehoitoa edistäviä palveluja, kuten lääkehoidon arviointeja, koneellista annosjakelua ja muita lääkehoidon tukipalveluja. Tässä kaikessa toiminnassa tarvitaan potilastietoja, joita apteekeissa on tällä hetkellä saatavilla vain lääkemääräyksistä, Kelan lääkekorvaustiedoista sekä asiakkaalta kysymällä. Tämän vuoksi esille on noussut tarve lisätä potilastietojen saatavuutta apteekeissa potilastietojärjestelmän kautta. Tässä tutkimuksessa määritettiin, millaisia potilastietoja apteekeissa tulisi olla saatavilla 1) lakisääteisen lääkkeiden toimittamisen, siihen liittyvän lääkeneuvonnan ja hoidon seurannan, sekä 2) muun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyvän palvelutoiminnan toteuttamiseksi. Lisäksi kartoitettiin asiantuntijoiden kokemuksia potilastiedon riittävyydestä apteekeissa rationaalisen lääkehoidon toteutumisen kannalta, sekä sitä, missä muodossa ja miltä aikaväliltä apteekkityössä tarvittavien potilastietojen tulisi näkyä apteekkien tietojärjestelmissä. Tutkimus toteutettiin 3-kierroksisena Delphi-tutkimuksena, jonka asiantuntijapaneelin muodosti 20 kliiniseen farmasiaan erikoistunutta farmasian ammattilaista. Konsensus muodostettiin alustavan potilastietolistan avulla, johon oli koottu lääkehoitojen kannalta keskeisiä potilastietoja kirjallisuuden ja tutkimusryhmän asiantuntijuuden perusteella (yhteensä 39 potilastietoa). Asiantuntijoiden yksimielisyyden rajaksi asetettiin ≥80 %. Kierrokset toteutettiin sähköisinä kyselyinä kevään ja kesän 2022 aikana. Vastaukset analysoitiin määrällisin ja laadullisin menetelmin. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista asiantuntijoista koki apteekeissa saatavilla olevan potilastiedon määrän riittämättömänä. Tutkimuksella saavutettiin vahva konsensus siitä, että apteekeilla tulisi olla varsin laaja joukko potilastietoja käytössä lääkkeiden toimittamisen ja siihen liittyvän neuvonnan sekä rationaalista lääkehoitoa edistävien palvelujen toteuttamiseksi. Potilastiedoista 9 saavutti konsensusrajan lääkkeiden toimittamisen yhteydessä ja 31 muun palvelutoiminnan yhteydessä. Molemmista näkökulmista asiantuntijat arvottivat tärkeimmiksi potilastiedoiksi tiedot asiakkaan diagnooseista, verenpaineen mittaustulokset ja munuaisten toimintaa kuvaavan GFR-arvon. Tietojen saatavuuteen ja hyödyntämiseen havaittiin kuitenkin liittyvän myös haasteita muun muassa nykyiseen lainsäädäntöön, apteekkien resursseihin sekä farmaseuttisen henkilöstön koulutustasoon liittyen. Nämä seikat tulisi ottaa huomioon apteekkien toiminnan sekä sähköisen potilastiedon (mm. Kanta-palvelut) kehitystyössä.
The operation of community pharmacies has developed extensively over the past decades, with special emphasis on medication counselling services. In addition to dispensing, pharmacies can offer various kinds of clinical pharmacy services, such as medication reviews, automated dose dispensing and other services to support rational use of medicines. All this activity requires patient information, which is currently available in pharmacies only from prescriptions, reimbursement information, and by asking the customer. Because of this, a need to increase the availability of patient information in pharmacies has come up. The aim of this study was to determine what kind of patient information should be available in community pharmacies for 1) the statutory dispensing of medicines, the medication counselling and treatment monitoring, and 2) other services related to promotion of health and well-being and prevention of diseases. Furthermore, the study investigated experts' experiences of the sufficiency of patient information in pharmacies, as well as in what form and from what period the information should be available in pharmacies. The study was conducted as a 3-round Delphi study with an expert panel consisting of 20 pharmacists specialized in clinical pharmacy. Consensus was formed with the help of a preliminary patient information list which had been compiled based on the literature and the expertise of the research group (a total of 39 patient data items). The limit of the experts' consensus was set to ≥80%. The Delphi-rounds were conducted as electronic surveys during the spring and summer of 2022. The responses were analysed using quantitative and qualitative methods. Most of the expert panellists (n=20) perceived that the patient information available in community pharmacies was insufficient. This study reached a strong consensus that pharmacies should have quite a large set of patient information available both for dispensing medicines and medication counselling, and for providing services supporting rational use of medicines. Of the patient data items, nine reached the consensus line concerning dispensing of medicines and 31 measures concerning other services. From both points of view, information about the client's diagnoses, blood pressure, and the GFR value indicating kidney function were rated as the most important to be available in community pharmacies. However, the panellists also reported challenges to overcome in the access and utilization of the patient information, for example, related to current legislation, resources, and competences of pharmacists. These aspects should be considered in the development of community pharmacy practice and electronic patient information (e.g., Kanta services).
Keyword(s): avohuollon apteekki potilastieto lääkehoitoprosessi lääkitysturvallisuus rationaalinen lääkehoito


Files in this item

Files Size Format View
Laakso_Johanna_tutkielma_2022.pdf 4.091Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record