Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Social Representations of Harm : Trigger Warning Practices on Facebook Watch

Show full item record

Title: Social Representations of Harm : Trigger Warning Practices on Facebook Watch
Author(s): Vlodder, Nina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Contemporary Societies
Specialisation: Social Psychology
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tämä tutkielma kartoittaa miten haitan (engl. “harm”) sosiaaliset representaatiot esiintyvät Facebook Watch videoissa, joissa on sisältövaroitukset (engl. “trigger warnings”). Psykologisten termien käyttö on nykyaikana yleistynyt maallikkopuheessa. Tieteellisen tiedon siirtyminen arkiajatteluun ei ole uusi ilmiö, mutta prosessia on nopeuttanut sosiaalisen median suosio. Näin ollen, kasvava ymmärrys kliinisestä sanastosta, kuten traumasta ja sisältövaroituksista, näkyy osana jokapäiväisiä käytäntöjä ja kommunikointia ihmisten välillä. Alun perin traumalla viitattiin fyysiseen vammaan, mutta diagnostisten manuaalien ja arkiajattelun muutosten myötä traumakonsepti on kasvanut sisältämään psykologisen ja tunnepohjaisen haitan osaksi traumakokemuksia. Niin ikään, myös sisältövaroitusten käyttö on levinnyt terapiasta muihin käyttötarkoituksiin. Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii Serge Moscovicin kehittämä sosiaalisten representaatioiden teoria, joka soveltuu erityisen hyvin tarkastelemaan tiedepohjaisten käsitteiden ja ilmiöiden leviämistä arkiajatteluun ja -käytäntöihin. Sosiaalisten representaatioiden lisäksi tutkielma hyödyntää Haslamin teoriaa konseptien leviämisestä (engl. “Concept creep”). Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen: Millaisia haitan sosiaalisia representaatioita rakennetaan sisältövaroituksella varustettujen sosiaalisen median videoiden kautta? Aineisto koostuu 87 Facebook Watchista kerätystä videosta. Videoita lähestyttiin sekä Braunin ja Clarken 6-vaiheisen temaattisen analyysin, että lisäaskelten kautta, joilla arvioitiin haitan rakentumista kokonaisvaltaisesti visuaalisten, auditiivisten ja affektiivisten tehosteiden yhtymäkohdissa. Refleksiivisen temaattisen analyysin avulla muodostui neljä pääteemaa ja tapaa kuvata haittoja: Kliiniset muistutukset, Arvojen yhteentörmäys, Epämääräinen viihdearvo, ja Kollektiivisesti huolestuttavaa yhteiskunnalle. Tutkielmassa tunnistetut neljä sosiaalista representaatiota tukevat aiemman kirjallisuuden näkemystä siitä, että haittakonsepti on laajentunut. Haittojen sosiaaliset representaatiot kuvastuivat ideoina, mielipiteinä, arvoina, teorioina, ilmaisuina, kritiikkinä ja kuvina, eivätkä ainoastaan graafisena (engl. “graphic”) sisältönä. Vaikka valtaosa aineistosta (n=48) osoitti sisältövaroitusten perustuvan kliinisiin käytäntöihin tai huoleen epäkypsistä käyttäjistä, joskus sosiaaliset representaatiot sisälsivät eri arvojärjestelmien ristiriitoja. Ajoittain, aineiston vastakkaisuus syveni polarisaatioon asti. Siitä huolimatta Facebook Watch on tehokas työväline, jolla voi mahdollisesti luoda, jakaa, sekä vaikuttaa yhteisön jäseniin eri sosiaalisten representaatioiden kautta. Tämä tutkielma havainnollistaa sisältövaroitus-käytäntöjä, sekä haittojen representaatioiden rakentumista analysoiduissa videoissa. Moniulotteiset sosiaaliset representaatiot haitoista tarjoavat uusia näkökulmia niin sosiaalisen median sisällöstä ja käyttäjistä, kuin kertovat lisätutkimusten tarpeesta tulevaisuudessa. Lisäksi tutkielma identifioi haittojen käsittelemisen inklusiivisena ja laajana käytäntönä, joka ylittää diagnostisten manuaalien asettamat kriteerit traumalle. Tutkimuksen tulosten perusteella haittaa tulisi lähestyä laajentuneena ilmiönä. Nykyiset säännöt ja ohjeet eivät tarjoa käyttäjille yksiselitteisiä tapoja käsitellä haitallista materiaalia. On tärkeää huomioida nämä maallikkojen käsitykset sosiaalisen median sääntöjen suunnittelussa. Lopuksi tutkielman tulokset tarjoavat ehdotuksia sosiaalipsykologisille jatkotutkimuksille moninaisia lähestymistapoja hyödyntäen.
This study aims to map out how harm is socially represented in Facebook Watch videos with trigger warnings. In contemporary times, psychological terms have become increasingly popular in laypeople’s use. Although the transmission of scientific knowledge to common sense is not a new phenomenon, it has been expediated by the popularity of social media. Consequently, a new understanding of clinical terms, such as trauma and trigger warnings, are reflected in everyday practices, meaning making and communication between people. Historically, trauma was a physical injury, yet diagnostic manuals and shared understanding have shifted toward including psychological and emotional harm as bases of traumatic experiences. Likewise, trigger warnings have spilled from therapy to become a safeguarding practice in a variety of new settings. The thesis is situated primarily within Serge Moscovici’s social representations theory, which is well-geared to examine laypeople’s conceptualization of social phenomena and understand how scientific knowledge becomes a part of common-sense practices. The theory of concept creep by Nick Haslam, and clinical knowledge is applied as a secondary paradigm. The research question is: How is harm socially represented in Facebook Watch videos with trigger warnings? In total, 87 videos were collected from Facebook Watch service to assess how trigger warnings cue the risk of harm and how harmful content is understood. Videos were watched, evaluated, and analyzed through Braun and Clarke’s 6-phase reflexive thematic analysis. Further steps were taken to assess visual, sonic, and affective features to comprehend how the entirety of the content signified harm. As a result of the reflexive thematic analysis, the study identified four main themes for social representations of harm: Clinical reminders, Collision of values, Ambiguous entertainment value, and Collectively unsettling to the society. The results suggest that conceptualizing harm has moved from clinical understanding to subjective perceptions of trauma and harm. Social representations of harm were consistent with recent literature exemplifying the inflated harm concept. Harm was represented as ideas, opinions, values, theories, expressions, critiques, and images which go beyond graphic content. Although a large portion of the data (n=48) exemplified trigger warnings as a safeguarding practice based on clinical triggers or concerns for immature viewers, harm was occasionally portrayed as opposing value systems and polarization. Facebook Watch was found to constitute a powerful shared universe for social actors to create and share social representations of harm through videos, which are potentially affective, persuasive, and occasionally extreme. With the guidance of social representations theory and thematic analysis, the thesis demonstrates the practice of trigger warnings and how harm is socially represented in social media videos. The results indicate that further research efforts should focus on assessing and creating guidelines for safe and inclusive social media platforms for trauma and non-trauma background users. Current guidelines lack specificity and do not provide uniform recommendations for navigating harmful online content. Additionally, the study identifies the conceptualization of harm as a more inclusive and broad practice than outlined in clinical manuals, which ideally should be reflected in more comprehensive social media regulations to meet the users’ needs. Lastly, the study offers foundations and suggestions for further social psychological studies on harm through various methods.
Keyword(s): Sosiaaliset representaatiot sisältövaroitus Facebook haitat riskien havainnointi polarisaatio temaattinen analyysi Social representations theory trigger warning Facebook harm risk perception polarization thematic analysis


Files in this item

Files Size Format View
Vlodder_Nina_Thesis_2022.pdf 843.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record