Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Financing biodiversity: Exploring biodiversity-related financial risks in Finland

Show full item record

Title: Financing biodiversity: Exploring biodiversity-related financial risks in Finland
Author(s): Katajarinne, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ekosysteemipalvelujen heikkeneminen ja niihin liittyvät taloudelliset kustannukset tunnustetaan yhä useammin taloudellisten riskien lähteiksi. Riskit syntyvät luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvien riippuvuuksien ja vaikutusten aiheuttamien fyysisten ja siirtymäriskien kautta. Siksi on tullut entistä tärkeämmäksi, että rahoituslaitokset, keskuspankit sekä finanssivalvontaviranomaiset ymmärtävät ja hallitsevat paremmin näitä riskejä. Biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen liittyy kuitenkin erityistä monimutkaisuutta ja epävarmuutta, mikä tekee riskien hallinnasta haastavan tehtävän. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia luonnon monimuotoisuuden vähenemisen ja rahoitusvakauden välistä yhteyttä Suomessa. Tämä toteutettiin arvioimalla suomalaisten luottolaitosten taloudellista altistumista luotonannon kautta ekosysteemipalveluista riippuvaisille sektoreille. Suomen Pankista saatujen lainatietojen ja ENCORE-tietokannasta saatujen ekosysteemipalvelutietojen yhdistämiseksi tehtiin kvantitatiivinen analyysi. Tulokset osoittivat, että 23 % suomalaisten luottolaitosten myöntämistä lainoista on alttiita suurille tai erittäin suurille luonnon monimuotoisuuteen liittyville rahoitusriskeille. Eniten riskialttiita toimialoja olivat kiinteistöalan toiminta ja maatalous, metsätalous ja kalatalous. Suurimmat taloudelliset riskit olivat pintavesien ja ilmaston säätelyä tarjoavien ekosysteemipalvelujen häiriöt. Tutkielman tulokset edustavat ensimmäistä askelta arvioitaessa Suomen rahoitusjärjestelmän altistumista luonnon monimuotoisuuteen liittyville rahoitusriskeille. Tulokset ja aikaisempi kirjallisuus osoittavat, että luonnon monimuotoisuuteen liittyvät rahoitusriskit ovat merkittäviä yksittäisille rahoituslaitoksille ja koko rahoitusjärjestelmälle vallitsevista metodologisista haasteista ja tiedon puutteista huolimatta. Kattavan luonnon
Biodiversity loss and ecosystem service degradation and the related economic costs are increasingly recognized as sources of financial risks. The risks are arising through physical and transition sources of risks caused by dependencies and impacts upon biodiversity and ecosystem services. Therefore, it has become increasingly important for both individual financial institutions as well as central banks and financial supervisors to better understand and manage these risks. However, biodiversity loss is associated with unique complexity and uncertainty, making it a challenging task. The purpose of this thesis was to study the linkages between biodiversity loss and financial stability in Finland. This was done by assessing the financial exposure of Finnish credit institutions to sectors dependent on ecosystem services for their production processes. A quantitative analysis was conducted in order to combine loan data obtained from the Bank of Finland and ecosystem service data obtained from the ENCORE database. The results showed that 23% of loans provided by Finnish credit institutions are exposed to high or very high biodiversity-related financial risks. The sectors associated with most value at risks were real estate and agriculture, forestry and fishing sectors. Disruptions of ecosystem services providing surface water and climate regulation were posing the highest financial risks. The findings represent a first step towards assessing the exposure of the Finnish financial system to biodiversity-related financial risks. The results and previous literature indicate that physical biodiversity-related financial risk exposures are significant for individual financial institutions and for the whole financial system, despite the prevailing methodological challenges and gaps in knowledge. In order to complete a comprehensive biodiversity-related financial risk assessment, further research is needed.
Keyword(s): biodiversity ecosystem services financial risk financial stability


Files in this item

Files Size Format View
Katajarinne_Jenni_Master's_Thesis_2022.pdf 1.033Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record