Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Adapting to a common goal in a public-private partnership for sustainable urban development : The case of Sparcs

Show full item record

Title: Adapting to a common goal in a public-private partnership for sustainable urban development : The case of Sparcs
Author(s): Hynynen, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Yhteinen käsitys yhteistyöprojektin tavoitteista on laajasti tunnistettu yhdeksi keskeisimmistä onnistuneen yhteistyöprojektin tekijöistä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan Espoon kaupungin ja viiden kumppaniyrityksen välistä yhteistyöprojektia ja etsitään prosesseja ja olosuhteita, jotka tukevat yhteistyön tavoitteita koskevan yhteisymmärryksen syntymistä. Tavoitteena on tukea tulevia kestävän kehityksen yhteistyöprojekteja antamalla projektinjohtajille konkreettisia työkaluja yhteisymmärryksen rakentamiseen vastaamalla tutkimuskysymykseen “miten kumppanit hyväksyivät ja omaksuivat yhteisen kestävyystavoitteen?” Aineisto koostuu kaupungin ja yritysten projektityöntekijöiden haastatteluista, hankesopimuksesta sekä kumppaneiden julkaisemasta verkkoviestinnästä. Data analysoitiin kirjallisuudesta johdettujen teemakategorioiden avulla: ensin etsittiin vastausta siihen, ovatko kumppanit hyväksyneet ja omaksuneet yhteisen tavoitteen, ja seuraavaksi havaintoja peilattiin kumppanien kokemuksiin yhteistyössä työskentelystä. Tässä projektissa yhteinen tavoite vaikuttaa olleen hyväksytty ja omaksuttu, ja tulosten pohjalta voidaan tunnistaa viisi avainmekanismia, joilla tähän lopputulokseen oli päästy, ja joita tulevat projektinjohtajat voivat hyödyntää: 1) kumppanien organisaatiokohtaiset tavoitteet olivat yhteensopivia yhteistyön tavoitteen kanssa, 2) yhteistyön tavoitteen laveus mahdollisti myöhemmät tarkennukset, 3) yhteistyö jakautui pienempiin alatehtäviin ja alatavoitteisiin, 4) yhteistyöhön kuului paljon pakollista ryhmätyötä ja 5) kaikki nämä piirteet oli otettu huomioon jo yhteistyön suunnitteluvaiheessa ja ne oli rakennettu osaksi yhteistyön jokapäiväisiä rakenteita.
A common understanding of partnership goals is widely acknowledged to be one of the most crucial factors of a partnership project’s success. This thesis examines a partnership between the city of Espoo and five company partners and looks for processes and conditions that support a common understanding of the project goals. The aim is to support future sustainability-partnerships by giving managers concrete tools for facilitating goal-alignment by answering the research question “how did the partners accept and adapt to a common sustainability goal?” The data consists of interviews conducted with the project employees from both the city and the private entities, the project contract and web communications published by the partners. The data was analyzed using theme categories derived from the literature, seeking to first find the answer of whether the official partnership goal was adopted an accepted by the partners, and then comparing those observations to the experiences that partners had had working in the collaboration. It seems that the project goal was adopted and accepted in this case, and based on the findings five key mechanisms for how that was achieved and what future managers can therefore consider were recognized: 1) the organizational goals of the partner organizations were sufficiently compatible with the partnership goal, 2) the partnership goal was broad enough to leave room for later adjustments, 3) the partners were further divided into smaller sub-tasks with supporting sub-goals, 4) there was a lot of mandatory group-work and 5) all of the above-mentioned features were taken into account already in the design-phase of the partnership, and programmed into the day-to-day activities of the collaboration.
Keyword(s): public-private partnerships sustainable urban development goal-alignment project management julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö kestävä kaupunkikehitys yhteistyön tavoitteet projektinhallinta


Files in this item

Files Size Format View
Hynynen_Outi_tutkielma_2022.pdf 417.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record