Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Buddhalaistaustaisen meditaation tuki ekologisesti kestävässä elämässä ja ekokriisin aikakaudella

Show full item record

Title: Buddhalaistaustaisen meditaation tuki ekologisesti kestävässä elämässä ja ekokriisin aikakaudella
Author(s): Holopainen, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: Finnish
Acceptance year: 2022
Abstract:
Ekokriisin aikakaudella on tarpeellista löytää uusia näkökulmia siihen, kuinka luoda hyvinvointia maapallon ekologiset reunaehdot huomioiden. Ympäristökriisin ratkaisemisen keskiössä ovat usein olleet tekniset muutokset, mutta tässä tutkielmassa pohditaan, auttaisiko kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa teknisten muutosten lisäksi keskittyminen ihmisen henkisen puolen muutoksiin. Henkiseen hyvinvointiin kuuluu usein hyvinvoinnin immateriaalinen puoli, mihin on tärkeää kiinnittää huomiota, kun maapallon resurssit ja monimuotoisuus hupenevat ylikulutuksen myötä. Tutkielmassa pohditaan, kuinka ihmisen sisäisten maailmojen huomioiminen on yksi olennainen osa kokonaisvaltaisessa kestävyyssiirtymässä kohti kestävämpää hyvinvointia ja yhteiskuntaa. Henkiset harjoitukset kuten meditaatio ja mindfulness voivat tukea ekologisesti kestävää käyttäytymistä monin eri tavoin. Tässä tutkielmassa keskitytään etenkin buddhalaistaustaiseen meditaatioon henkisenä harjoituksena. Buddhalaistaustaista meditaatiota harjoittavat ihmiset pyrkivät usein elämään myötätuntoisesti ja lievittämään omaa sekä ympäröivien elollisten olentojen kärsimystä. Tietoisesti läsnä olevan ihmisen voi olla helpompi tehdä arjessaan valintoja, jotka tukevat hänen arvojaan. Meditaatiota harjoittavilla voi olla myös voimakkaampi yhteyden kokemus luontoon, mikä edistää osaltaan ekologisesti kestävää käyttäytymistä. Tutkielmassa haastateltiin yhdeksää buddhalaistaustaista meditaatiota säännöllisesti harjoittavaa ihmistä heidän ympäristöasiat huomioivasta elämäntavastaan ja meditaatioharjoituksen suhteesta siihen. Keskeisiä kysymyksiä haastatteluissa oli muun muassa yhteys luontoon, arvot sekä ekologiseen kriisiin sopeutuminen ja reagoiminen. Haastattelut on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti reflektoiden olemassa olevaa tutkimustietoa. Buddhalaistaustainen meditaatio ei itsessään muuta yksilöä ekologisesti kestävämmäksi, mutta se voi esimerkiksi tehdä omien arvojen mukaisesti elämisen helpommaksi. Buddhalaistaustaista meditaatiota harjoittavien meditaatioharjoituksessa tärkeässä osassa ovat buddhalaiseen filosofiaan ja ajatuksiin pohjautuvat henkiset opit, jotka voivat kannustaa toimimaan maailmassa kaikkia olentoja kunnioittaen ja kärsimystä poistaen. Esille nousi monia keinoja, joiden avulla haastateltavat toteuttavat ympäristöystävällistä elämäntapaa. Haastateltavat korostivat hyvinvoinnissaan monia immateriaalisia tekijöitä ihmissuhteista hiljaisuuteen. Henkinen harjoitus auttaa myös esimerkiksi kestämään vaikeita ympäristöön ja ilmastoon liittyviä uutisia ja niistä kumpuavia hankalia tunteita. Kaiken kaikkiaan on suositeltavaa, että tulevaisuuden kestävyystutkimuksessa huomioidaan myös ihmisen henkiset ulottuvuudet ja yhteyden palauttaminen sekä itseen että ympärillä olevaan maailmaan.
During the time of ecological crisis, it is important to find new approaches on how to produce welfare within planetary and ecological boundaries. Besides focusing on technical and societal changes I state in this thesis that there is a need for focus on human’s spiritual side to solve wide sustainability issues. Immaterial welfare is highlighted with people who are practicing spirituality, in this case meditation with Buddhist background. Enhancing immaterial welfare is important in the world in which overconsumption is dwindling biodiversity and planetary resources. In this master’s thesis I discuss how acknowledging peoples’ inner worlds is an essential part of holistic sustainability transition towards sustainable welfare and society. According to previous research spiritual practices such as meditation and mindfulness can support sustainable behaviour in many ways. People practicing meditation with Buddhist background try to live in a way that reduces their own suffering and suffering of living beings around them. When living in a mindful state it may be easier to make daily choices that are aligning with one’s values. Those who practice meditation may feel stronger connection to nature which can foster ecological behaviour. In this thesis I conducted nine interviews with nine meditation practitioners who are regularly practicing meditation with Buddhist background. I focused on their lifestyle that takes environmental aspects into account and how do they perceive that the meditation practice helps them to live in sustainable way. Central questions in the interviews included connectedness to nature, values and adapting and reacting to ecological crisis. I analysed the interviews using content-guiding theory analysis reflecting previous research. Meditation itself does not transform one to become more environmentally friendly but it can for example help to live by own values. Buddhist philosophy and spiritual lessons based in Buddhism play important roles in the meditation practices of the people I interviewed. Those lessons can motivate them to act respectfully towards all kinds of living beings and reduce their suffering. The people in this study live out environmentally friendly lifestyle in multiple ways. The interviewees highlighted many immaterial factors in their wellbeing from relationships to being in silence. In addition, spiritual practice can support them with difficult emotions that can arise from the news about the environment and climate. Altogether the sustainability science could benefit from considering human’s spiritual sides and the lost connection to self and the surrounding world.
Keyword(s): ekologinen kestävyys buddhalaistaustainen meditaatio henkisyys kestävä elämäntapa


Files in this item

Files Size Format View
Holopainen_Sini_tutkielma_2022.pdf 605.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record