Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The Association Between Physical Activity During Preschool Hours and Early Numeracy Performance

Show full item record

Title: The Association Between Physical Activity During Preschool Hours and Early Numeracy Performance
Author(s): Stalchenko, Natalia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Changing Education
Specialisation: Early Education
Language: English
Acceptance year: 2022
Abstract:
Aiemmat tutkimukset ovat antaneet viitteitä fyysisen aktiivisuuden olevan yhteydessä lasten kognitiivisiin ja akateemisiin taitoihin. Päiväkotipäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden tutkiminen lisää ymmärrystä lasten päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta ja auttaa tarkastelemaan sen riippuvuussuhdetta muihin taitoihin erityisesti päiväkodissa vietetyn ajan osalta. Varhaiset matemaattiset taidot viittaavat pienten lasten matemaattiseen osaamiseen, mukaan lukien suhde- ja lukujonotaidot, kuten lukumäärien, numerosuhteiden, luokittelun ja lukusanojen ymmärtämisen ja käytön. Varhaisten matemaattisten taitojen on osoitettu ennustavan vahvasti myöhempiä matemaattisia taitoja ja akateemista osaamista. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia ja tukea lasten varhaisten matemaattisten taitojen oppimista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin keskitytty pääasiassa kouluikäisiin lapsiin, kun taas pienten lasten fyysistä aktiivisuutta ja matemaattisia taitoja koskeva tutkimus on vähäistä. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole myöskään käytetty kiihtyvyysmittarilla mitattua päiväkotipäivän aikaista fyysisen aktiivisuuden määrää sekä yksilötestauksella määriteltyä varhaisten matemaattisten taitojen osaamista. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella päiväkotiaikaisen fyysisen aktiivisuuden ja varhaisten matemaattisten taitojen yhteyttä 4–5-vuotiailla lapsilla. Tutkielmalle asetettiin seuraavat tutkimuskysymykset: 1) Miten päiväkotipäivän aikaiset fyysisen aktiivisuuden eri kuormitustasot ovat yhteydessä matemaattiseen osaamiseen 4–5-vuotiailla lapsilla? 2) Millaisia profiileja fyysisen aktiivisuuden eri kuormitustasojen ja varhaisten matemaattisten taitojen osaamisen osalta voidaan tunnistaa 4–5-vuotiaista lapsista? Tutkimukseen osallistuneet päiväkoti-ikäiset lapset (N = 95, Mikä = 4,6 v.) osallistuivat Helsingin kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen. Fyysistä aktiivisuutta on mitattu viiden peräkkäisen päiväkotipäivän aikana lantiolla pidettävillä kiihtyvyysmittareilla, kun taas varhaisten matemaattisten taitojen osaamista on arvioitu Van Luit ja hänen kollegoidensa (2006) tekemällä suomenkielisellä Lukukäsitetestillä. Aineistoa on analysoitu kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi on muodostettu korrelaatiomatriisi, joka näyttää kiinnostuksen kohteena olevien muuttujien välisen riippuvuussuhteen. Toista tutkimuskysymystä on lähestytty käyttämällä latenttiprofiilianalyysia lasten profiilien tunnistamiseksi fyysisen aktiivisuuden ja varhaisten matemaattisten taitojen osaamisen perusteella, kun taas profiilien eroja on verrattu ANOVA-menetelmällä. Korrelaatioanalyysin tulokset eivät osoittaneet tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota päiväkotipäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden tason ja Lukukäsitetestin pisteiden välillä 4–5-vuotiailla lapsilla. Latenttiprofiilianalyysi ilmensi kolme profiilia lapsilla, joilla oli korkea, keskitasoinen ja alhainen fyysinen aktiivisuus, kun taas varhaisten matemaattisten taitojen osaaminen ei poikennut merkittävästi toisistaan eri profiileista. Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka lapset liikkuvat merkitsevästi eri määriä päiväkodissa, tämän tutkimuksen päätulokset ovat yhdenmukaisia aiempien tutkimusten kanssa, osoittaen ettei päiväkotiaikaisen fyysisen aktiivisuuden ja varhaisten matemaattisten taitojen osaamisen välillä ole suoraa yhteyttä. Lisätutkimuksia, jossa otetaan huomioon muut tulokseen mahdollisesti vaikuttavat tekijät, tarvitaan selvittämään, miten fyysisen aktiivisuuden määrän vaihtelu on yhteydessä varhaisten matemaattisten taitojen osaamiseen varhaiskasvatuksessa.
Some previous findings suggest the effectiveness of physical activity (PA) on children's cognitive outcomes. Studying preschool PA enables to understand children’s considerable part of daily PA and to examine its relation to other skills specifically within preschool context. Early numeracy (EN) refers to young children’s mathematical proficiency, including relational and counting skills, as in understanding and operating with quantities, number relation, classification, and the concept of numbers. EN skills are shown to strongly predict later mathematical competence and academic achievements. Thus, it is important to study and support the development of children’s EN skills. However, previous research has mainly focused on school-age children, while research in early ages is scarce. No previous studies have used device-based measurement of PA with an individual test of EN to understand the associations between young children’s preschool PA and EN performance. The aim of this thesis is to investigate the relationship between PA during preschool hours and EN performance in children aged 4 to 5 years. More specifically, the following research questions are addressed: 1) How are PA intensity levels during preschool hours associated with EN performance in 4- to 5-year-old children? 2) What kind of profiles regarding PA intensity levels during preschool hours and EN performance can be identified among 4- to 5-year-old children? The sample consisted of children (N = 95, Mage = 4.6) attending preschools in Helsinki, Finland. PA was measured during 5 consecutive preschool days using hip-worn accelerometers, while EN performance was assessed using Van Luit and colleagues’ (2006) Finnish Early Numeracy Test. The data is analysed using quantitative research analysis. To answer the first research question, correlation matrix is performed to reveal relation between the variables of interest. For the second research question, latent profile analysis is used to identify children’s profiles according to their PA data and EN test scores, while the differences in profiles are compared using ANOVA. The results of the correlation analysis revealed no significant correlation between PA level during preschool hours and EN scores in children of ages 4 to 5 years. Latent profile analysis identified three profiles of children with high, medium, and low PA, whereas EN performance did not significantly differ among the profiles. In conclusion, while the results show significantly different amounts of PA among children during preschool, the main finding of the current study is in line with previous research, suggesting no direct relation between preschool PA and EN performance. Further research controlling for other factors that may influence the results is needed to examine how variation in PA level is related to EN performance in preschool.
Keyword(s): early childhood education physical activity early numeracy latent profile analysis preschool; varhaiskasvatus fyysinen aktiivisuus varhaiset matemaattiset taidot latenttiprofiilianalyysi päiväkoti


Files in this item

Files Size Format View
Stalchenko_Natalia_thesis_2022.pdf 685.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record