Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

The Effect of Different Temperature Profiles on the Shelf-Life and Quality of Four Strawberry Cultivars

Show simple item record

dc.date.accessioned 2023-03-14T10:35:41Z
dc.date.available 2023-03-14T10:35:41Z
dc.date.issued 2023-03-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/44902
dc.title The Effect of Different Temperature Profiles on the Shelf-Life and Quality of Four Strawberry Cultivars en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kumpulainen, Heidi
dct.issued 2023
dct.abstract Mansikka on yksi herkimmin pilaantuvista tuoretuotteista, minkä vuoksi se on altis merkittävälle hävikille koko tuotantoketjun ajan. Sadonkorjuun jälkeinen lämpötilanhallinta on avaintekijä laadun säilyttämiseksi ja säilyvyysajan pidentämiseksi. Osalla marjatiloista riittävät jäähdytystilat voivat puuttua, mistä johtuva viive jäähdytyksen aloittamisessa voi johtaa ennenaikaiseen pilaantumiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka erilaiset lämpötilaprofiilit ja jäähdytysmenetelmät vaikuttavat neljän Suomessa viljeltävän mansikkalajikkeen laatuun ja säilyvyyteen ja millaisia eroja lajikkeiden välillä on jäähdytysviiveen siedossa. Näytteet neljästä mansikkalajikkeesta (Honeoye, Rumba, Lumotar ja Polka) haettiin paikallisilta marjatiloilta, ja kutakin lajiketta säilytettiin kolmen eri lämpötilaprofiilin mukaisesti. Mansikoiden vaurioita ja myyntikelpoisuutta, verhiön tuoreutta, kiinteyttä, liukoisten kiinteiden aineiden pitoisuutta (Brix), painohäviötä ja hajua arvioitiin ja mitattiin päivittäin 10 vuorokauden ajan. Tulokset osoittivat, että nopeasti aloitettu jäähdytys oli hyödyllistä kaikille lajikkeille, ja se viivästytti erityisen hyvin Polkan ja Honeoyen pilaantumista. Rumballa ja Lumottarella vaikutus oli vähäisempi. Brix-arvoissa oli merkittävää eroa lajikkeiden välillä Polkan ja Lumottaren arvojen ollessa Honeoyea ja Rumbaa korkeampia, mutta lämpötilaprofiileilla ei ollut niihin vaikutusta. Tunnelijäähdytyksellä pystyttiin ehkäisemään varhaista pilaantumista vain vähäisesti verrattuna tavalliseen kylmiöjäähdytykseen. Tutkittujen lajikkeiden joukosta Rumba vaikuttaisi soveltuvan parhaiten myös sellaisiin tuotantoketjuihin, joissa lämpötilanhallintaa ei pystytä toteuttamaan heti poiminnan jälkeen, kun taas Polkaa voidaan suositella vain silloin, jos jäähdytys pystytään aloittamaan nopeasti poiminnan jälkeen. fi
dct.abstract Strawberry is one of the most rapidly deteriorating fresh produce and thus prone to significant losses during the whole supply chain. Temperature management is a key factor to retain the quality and to prolong the shelf-life. Cooling facilities may not be available in all farms, exposing strawberries to delayed cooling and subsequent early spoilage. Thus, the main aim was to find out how different temperature profiles and cooling methods affect the quality and shelf-life of four Finnish strawberry cultivars and what kind of differences there are between the cultivars against delayed cooling. Samples of four strawberry cultivars (Honeoye, Rumba, Lumotar and Polka) were acquired from local farms and stored in three different temperature profiles and monitored and tested daily for 10 days for marketability, calyx freshness, firmness, total soluble solids (Brix), weight loss and smell. The results indicated that rapidly started cooling was beneficial for all studied cultivars and delayed the spoilage especially effectively for Polka and Honeoye. The effect was only minor for Rumba and moderate for Lumotar. The Brix values varied greatly by cultivar as Polka and Lumotar had higher values compared to Honeoye and Rumba, but the temperature profiles did not influence them. Tunnel cooling helped to prevent early spoilage only slightly compared to room cooling. Among these cultivars, Rumba appears to be best suited for supply chains where temperature management can’t begin immediately after picking, whereas Polka can only be recommended if rapidly started cooling is possible at the farm. en
dct.subject Strawberry
dct.subject Shelf-life
dct.subject Quality
dct.subject Temperature profile
dct.subject Cultivar
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Laila Seppä, Sari Torpström und
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e4f118d5-1ef1-4ca6-b043-51efe9c400cc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2023-02-13 10:46:27:000
ethesis.principalprofessor Laila Seppä und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-202303141464
dct.alternative Eri lämpötilaprofiilien vaikutus neljän mansikkalajikkeen säilyvyyteen ja laatuun fi
ethesis.facultystudyline ei opintosuuntaa fi
ethesis.facultystudyline no specialization en
ethesis.facultystudyline ingen studieinriktning sv
ethesis.facultystudyline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/SH80_NULL
ethesis.mastersdegreeprogram Elintarviketieteiden maisteriohjelma fi
ethesis.mastersdegreeprogram Master's Programme in Food Sciences en
ethesis.mastersdegreeprogram Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper sv
ethesis.mastersdegreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/MH80_004

Files in this item

Files Size Format View
Kumpulainen_Heidi_Master's thesis_2023.pdf 665.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record