Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkeyritysten vastuullisuusraportit ja vastuullisuutta ohjaavat arvot kestävien julkisten lääkehankintojen edistämisen näkökulmasta : laadullinen tutkimus

Show full item record

Title: Lääkeyritysten vastuullisuusraportit ja vastuullisuutta ohjaavat arvot kestävien julkisten lääkehankintojen edistämisen näkökulmasta : laadullinen tutkimus
Author(s): Laine, Kauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Rationaalinen eli järkevä lääkehoito on yksi Suomen lääkepolitiikan kulmakivistä, joka ohjaa julkisia lääkehankintoja osana lääkehuoltoa. Rationaalisen lääkehoidon määritelmä ei kuitenkaan ota huomioon lääkkeiden ja niitä valmistavien yritysten vastuullisuutta, vaikka One Health -ajattelun mukaan lääkkeiden vastuullisuuden ja ihmisten terveyden välillä on yhteys. Tutkimuksen tarkoituksena oli tämän ristiriidan motivoimana kartoittaa lääkeyritysten raportoiman vastuullisuustiedon eri ulottuvuuksia ja hyödynnettävyyttä vastuullisuuden edistämiseksi julkisissa lääkehankinnoissa. Lisäksi tutkittiin lääkeyritysten vastuullisuustoimia ohjaavia arvoja ja covid-19-pandemian vaikutuksia lääkeyrityksille. Tutkimuksen aineisto koostui seitsemän julkiseen lääkekilpailutukseen vuonna 2019 osallistuneen lääkeyrityksen vastuullisuusraporteista vuosilta 2019–2020. Tutkimuksen teoreettisena taustana toimivat aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa esiintyneet kaksi vastuullisuusindikaattorien ja suorituskyky-mittareiden luokittelujärjestelmää. Viitekehyksenä toimivat julkiset lääkehankinnat, joiden näkökulmasta tutkimus toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Vastuullisuusraportit käsittelivät tyypillisesti itse yritystä, ympäristöä, ihmisiä, sidosryhmiä, etiikkaa ja itse vastuullisuusraportointia. Raportoidut vastuullisuustoiminnot olivat useimmiten sosiaalisen vastuullisuuden toimia. Ympäristövastuullisuuden osalta suuressa osassa olivat päästö- ja ilmastoasiat. Hallinnollisia toimia raportoitiin vähiten, ja ne koskivat tavallisesti riskienhallintaa, tutkimusta ja etiikkaa. Yritysten vastuullisuutta ohjaavia arvoja yhdistäviksi teemoiksi tunnistettiin menestys ja edelläkävijyys, kestävyys ja yhteisöllisyys. Kestävien julkisten hankintojen edistämisen kannalta potentiaalista tietoa raporteissa olivat muun muassa vastuullisuustoimintaa koskeva tieto, ulkopuolisten sidosryhmien asettamien periaatteiden omaksuminen, vastuullisuutta itseään koskeva metatieto, erilaiset sijoittumiset vastuullisuusvertailuissa ja toimitusketjun vastuullisuuden hallinta. Lääkeyritysten vastuullisuusraportit sisältävät kattavasti tietoa yrityksen toiminnasta, reagoinnista maailmanlaajuisiin kehityssuuntiin ja vastuullisuustoimintaa ohjaavista arvoista. Vastuullisuusraporttien hyödyntäminen julkisissa lääkehankinnoissa edellyttää yhtenäisempiä käytäntöjä teollisuudenalan sisäisessä vastuullisuusraportoinnissa.
Rational, or prudent, use of medicines is one of the cornerstones of Finnish politics guiding the public procurement of medicines as a part of the medicines supply. The definition of rational use of medicines, however, takes into account the sustainability aspects of neither the drugs used nor the manufacturers behind them even though, according to One Health way of thinking, there is a connection between the sustainability of medicines and people's health. Motivated by this contradiction, the aim of the research was to map the different dimensions and usability of the corporate social responsibility (CSR) reports of pharmaceutical companies in promoting the sustainable public procurement of medicines. The values guiding the companies' sustainability actions and the impact of the COVID-19 pandemic on the companies were also researched. The materials consisted of CSR reports from years 2019-2020 of seven pharmaceutical companies that participated in public drug procurement in 2019. Two classification systems for sustainability and key performance indicators presented in previous research literature were used as a theoretical basis. Public procurement of medicines was used as a framework through which the research was carried out by using the means of qualitative content analysis. The CSR reports typically discussed the company, the environment, people, stakeholders, ethics and CSR reporting itself. CSR activities completed in the financial year in question consisted mostly of social sustainability. As for the environmental issues, emissions and climate issues played a great role. Governance-related CSR actions were the least reported and usually discussed risk management, research, and ethics. Success and pioneering, robustness and sustainability, and community spirit were recognized as themes uniting the values that guide CSR. As for in promoting sustainable public procurement, information about CSR activities, adoption of principles set by external stakeholders, CSR-related metadata, sustainability rankings, and management of sustainability in the supply chain, among other things, were found potential. The CSR reports of pharmaceutical companies contain comprehensive information about the companies’ operations, response to global trends and the values guiding the CSR activities. The use of CSR reports in public procurement of medicines necessitates further uniformity of CSR reporting practices in the pharmaceutical industry.
Keyword(s): vastuullisuusraportointi yritysten yhteiskuntavastuu lääketeollisuus laadullinen sisällönanalyysi kestävät julkiset hankinnat arvot kestävä kehitys


Files in this item

Files Size Format View
Laine_Kauri_tutkielma_2023.pdf 4.687Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record