Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A-Kruunulta asuntoa hakevien asumistoiveet ja asuntotarjousten hylkäysten syyt

Show full item record

Title: A-Kruunulta asuntoa hakevien asumistoiveet ja asuntotarjousten hylkäysten syyt
Author(s): Vikman, Janina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master 's Programme in Urban Studies and Planning
Specialisation: USP Plans
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tavoitteet. Tässä maisterintutkielmassa tutkitaan A-Kruunun asuntotarjousten hylkäyksiä ja asumistoiveita. Tutkimuksessa pyritään löytämään asumistoiveiden ja asuntotarjousten hylkäysten syiden eri ulottuvuuksia eksploratiivisen faktorianalyysin kautta, sekä tutkimaan asumistoiveiden ja asuntotarjousten hylkäysten syiden korrelaatioita. Näiden lisäksi tutkitaan asunnon etsimiseen johtaneiden stressitekijöiden yleisyyttä. Tutkimuksen tulosten avulla voidaan pyrkiä vähentämään asuntotarjousten hylkäysten määrää sekä kehittämään A-Kruunun vuokrausprosessia. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin käyttäen kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen teko aloitettiin perehtymällä akateemiseen kirjallisuuteen. Tämän jälkeen aineisto kerättiin itse tehdyn kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksen otos koostui A-Kruunun asuntotarjouksen hylänneistä henkilöistä ja se toteutettiin joulukuussa 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä 212 henkilöä. Asumistoiveita sekä asuntotarjousten hylkäysten syitä tutkittiin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla. Faktorianalyyseja tehtiin kaksi: yksi asumistoiveista ja toinen asuntotarjousten hylkäysten syistä. Lopuksi kahden faktorianalyysin tulosten välisiä korrelaatioita arvioitiin Pearsonin korrelaatiokertoimesta muodostetulla korrelaatiomatriisilla. Tulokset ja johtopäätökset. Yleisimmät asumistoiveiden taustalla olevat stressitekijät olivat asunnon koko, liian kalliit asumiskulut sekä tarve vaihtaa paikkakuntaa. Tutkimuksessa löytyi neljä faktoria sekä asumistoiveille että asuntotarjousten hylkäysten syille. Tutkimuksessa löytyneet asumistoive-faktorit olivat ”Urbaani sijainti”, ”Laadukkuus”, ”Turvaverkko” sekä ”Joustava asunto”. Asuntotarjouksien hylkäyksien syitä puolestaan kuvasivat faktorit ”Epäsopiva sijainti”, ”Epäsopiva asunto”, ”Parempaa saatavilla muualta” sekä ”Elämäntilanne”. ”Laadukkuus”-asumistoive ja ”Epäsopiva asunto”-hylkäyksen syy korreloivat kohtalaisesti. Heikko korrelaatio löytyi sekä ”Turvaverkko”-asumistoiveen ja ”Epäsopiva sijainti”-hylkäyksen syyn että ”Laadukkuus”-asumistoiveen ja ”Elämäntilanne”-hylkäyksen syyn väleiltä.
Objectives. This master's thesis explores the rejections of A-Kruunu housing offers and housing wishes. The research aims to find different dimensions of housing wishes and reasons for housing offer rejections through exploratory factor analysis, as well as to investigate the correlations between housing wishes and the reasons for rejections. In addition to these, the frequency of stress factors that caused the search for new housing is studied. The results of this study can be used to reduce the number of rejections of housing offers and develop the rental process of A-Kruunu. Methods. The research was carried out using quantitative methods. The research was first started by getting to know academic literature. The data was then collected using a self-made survey. The sample of the study consisted of people who had rejected a housing offer from AKruunu, and the study was carried out in December 2022. A total of 212 people answered the survey. Housing wishes and the reasons for housing offer rejections were investigated using exploratory factor analysis. Two separate factor analyses were performed: one on housing wishes and one on the reasons for housing offer rejections. Finally, the correlations between the results of the two factor analyses were evaluated with a correlation matrix formed from Pearson's correlation coefficient. Results and conclusions. The most common stress factors behind housing wishes were the size of the apartment, too expensive living expenses, and the need to change the current city or town. The study found four factors for both housing wishes and reasons for housing offer rejections. The factors regarding housing wishes found in the study were "Urban Location", "Quality", "Safety Network", and "Flexible Housing". The factors regarding reasons for housing offer rejections were "Unsuitable Location", "Unsuitable Apartment", "Something Better Available Elsewhere", and “Life Situation". The "Quality" wish for housing and the "Unsuitable Apartment" reason for rejection moderately correlated. A weak correlation was found between the "Safety network" living ideal and the "Unsuitable Location" reason for rejection, as well as the "Quality" living ideal and the "Life Situation" reason for rejection.
Keyword(s): A-Kruunu Asumistoiveet Asuntotarjousten hylkäykset Julkisin varoin tuettu asuminen Asuntopolitiikka Eksploratiivinen faktorianalyysi


Files in this item

Files Size Format View
Vikman_Janina_tutkielma_2023.pdf 2.839Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record