Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Poliisin sananvapaus eri rooleissa

Show full item record

Title: Poliisin sananvapaus eri rooleissa
Author(s): Murto, Anssi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law Helsinki
Specialisation: Administrative Law
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntarauhan turvaaminen. Tehtävänsä hoitamiseksi poliisille on säädetty kansalaisten perusoikeuksiin puuttuvia toimivaltuuksia. Poliisi käyttää merkittävää julkista valtaa ja on joissain tilanteissa velvoitettu toimimaan myös vapaa-aikana. Näiden kansainvälisestikin poikkeuksellisen laajojen toimivaltuuksien takeena ja perusteena on kansalaisten luottamus poliisiin. Poliisin luottamusta arvioidaan kansalaisten keskuudessa monista lähtökohdista. Yksittäisen poliisimiehen käyttäytymisestä tehdään usein koko organisaatiota koskevia johtopäätöksiä. Kansalaisten luottamuksen ylläpitäminen edellyttää, että poliisimies käyttäytyy luottamuksen arvoisesti ja tämä käyttäytymisvelvollisuus ulottuu myös poliisimiehen vapaa-aikaan. Lain mukaan poliisimies on virassa ja yksityiselämässään velvollinen käyttäytymään siten, ettei hänen käyttäytymisensä ole omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Laki edellyttää lisäksi, että poliisi toimii asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen. Tämä on oikeusdogmaattinen tutkielma, mikä tarkastelee poliisimiehen käyttäytymisvaatimusten sisältöä ja rajoja suhteessa poliisimiehen perustuslain turvaamaan sananvapauteen hänen toimiessaan eri rooleissa. Tutkielmassa tulkitaan ja systematisoidaan poliisimiehen käyttäytymistä ohjaavaa lainsäädäntöä ja sananvapauden käyttötilanteisiin liittyvää oikeuskäytäntöä. Oikeuskäytännössä poliisimiehen sananvapautta rajoittavat asiallisuusvaatimus, lojaliteettivelvollisuus ja siihen kuuluva puolueettomuusvaatimus, sekä yhdenvertaisen kohtelun ja sovinnollisuuden edistämisen velvoitteet. Jossain määrin myös työnantajan sisäisillä ohjeilla on merkitystä, mutta ne lähinnä ohjaavat ajattelua. Käyttäytymisvelvollisuuden tarkastelussa ratkaisevaa on kokonaisarviointi. Poliisimiehellä, kuten muillakin, on perustuslain takaama sananvapaus. Sitä voidaan poliisin tehtävä huomioon ottaen rajoittaa siinä määrin, kuin se on poliisin toimintaa kohtaan koettavan luottamuksen kannalta välttämätöntä. Rajoitukset ovat tiukimmat poliisimiehen virkamiesroolissa tehdyissä julkisissa kannanotoissa ja lievimmät yksityishenkilönä tehdyissä ei-julkisissa kannanotoissa. Poliisimiehen on tunnistettava oma asemansa ja se mitä hän edustaa erilaisissa tilanteissa. Onko hän viestijänä yksityishenkilö, jonkin yhteisön jäsen vai viranomaisen edustaja ja onko viesti julkinen vai yksityinen. Käyttäessään sananvapauttaan vapaa-aikanakin asiallisesti ja puolueettomasti sekä yhdenvertaista kohtelua ja sovinnollisuutta edistäen poliisimies voi varmistua, että hän ei kannanotoillaan vaaranna luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon.
Keyword(s): Poliisimies sananvapaus käyttäytymisvelvollisuus


Files in this item

Files Size Format View
Murto_Anssi_tutkielma_2023.pdf 419.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record