Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Corporate Carbon Neutrality Claims and the Legal Effects of Double Counting

Show full item record

Title: Corporate Carbon Neutrality Claims and the Legal Effects of Double Counting
Author(s): Juvonen, Janica
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in International Business Law
Specialisation: Commercial Law
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tässä oikeustieteellisessä opinnäytetyössä tarkastellaan oikeudellisia vaikutuksia, joita yrityksille voi aiheutua, mikäli ne käyttävät hiilidioksidipäästöjen (CO2) hyvitystä hiilineutraaliusväittämiensä perustana ja tämä päästöhyvitys paljastuu myöhemmässä tarkastelussa kaksoislasketuksi. Päästöhyvityksen kaksoislaskenta tekee hiilineutraaliusväitteen mitättömäksi, sillä hyvitys on laskettu myös toisaalla eikä se siten tuota ilmastonmuutosta hillitsevää tulosta yritykselle. Kaksoislaskennan välttäminen on yksi vakiintuneista päästöhyvityksen laatukriteereistä, mutta sitä ei ole yksinkertaista arvioida etukäteen sillä kaksoislaskenta tapahtuu tuotteen markkinoille laskemisen jälkeen. Kaksoislaskenta voi tapahtua tahattomasti, mutta myös tahallisesti. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan aihetta suhteessa EU-oikeuteen ja esimerkkejä annetaan myös jäsenvaltioiden, erityisesti Suomen, kansallisesta lainsäädännöstä. Yritykset voivat ostaa päästöhyvitystä vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta. Ne voivat ostaa päästöhyvitystä erilaisista yhteiskuntavastuuseen liittyvistä syistä, mutta useimmiten hyvitystä ostetaan kuitenkin hiilineutraaliusväitteen tekemiseksi. Hiilineutraalius itsessään on yrityksille vapaaehtoinen tavoite. Se voidaan saavuttaa vähentämällä ensin niitä hiilipäästöjä, joita voidaan vähentää, ja sen jälkeen hyvittämällä jäännöspäästöt ostamalla päästöhyvitystä. Päästöhyvitysyksikkö on tuote, joka koostuu yhdestä kilotonnista CO2 ekvivalenttia ja joka arvostetaan yhdeksi hiilikrediitiksi. Päästöhyvitystä voidaan ostaa erilaisista hankkeista. Hankkeet perustuvat erilaisille standardeille ja niistä ostettavat hiilikrediitit ovat myös eri hintaisia. Vapaaehtoinen hiilimarkkina on luonteeltaan kansainvälinen, ja monissa tapauksissa toimijat ovat eri maissa. Vapaaehtoisia hiilimarkkinoita ei säännellä aineellisella lainsäädännöllä, ja markkinoita sääteleekin edelleen itsesääntely. Tämä aiheuttaa vaikeuksia päästöhyvitysyksiköiden laadunvarmistuksessa sekä myös ongelmia, jotka liittyvät markkinan valvonnan ja täytäntöönpanon puuttumiseen. Lisäksi eri tavoin rakennettuja päästöhyvitysyksiköitä on myös vaikea vertailla. Vapaaehtoiseen hiilimarkkinaan liittyykin informaation epäsymmetriaa sekä markkinan eheysriskejä. Kaksoislaskennan oikeudelliset vaikutukset hiilineutraaliusväittämiin on tällä hetkellä osittain myös Pariisin sopimukseen liittyvä ilmiö, sillä sekä hankkeen isäntämaa että yritys voivat laskea samoja päästövähennyksiä omiin tavoitteisiinsa. Nykyinen tilanne tekee todennäköiseksi, että päästövähennys lasketaan kahteen kertaan. Mikäli yrityksen hiilineutraalisväite paljastuu mitättömäksi, se vaikuttaa negatiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, mutta myös yrityksen maineeseen, mikä voi osaltaan johtaa merkittäviin rahallisiin menetyksiin. ”Vihreisiin” kuluttajatuotteisiin liittyen yrityksiä voidaan myös syyttää harhaanjohtavasta markkinoinnista tai viherpesusta, jos paljastuu, että päästöhyvitys on hankittu huonolaatuisesta hyvityshankkeesta. Ympäristöoikeudenkäynneissä on noussut esiin myös ihmisoikeusnäkökulma suhteessa Pariisin sopimuksen päästövähennystavoitteisiin, mikä voi osaltaan lisätä päästöihin liittyvien oikeudenkäyntien riskiä myös yrityksille.
This thesis in law examines the legal effects that companies may face if they use carbon dioxide (CO2) offset as a basis for their carbon neutrality claim and this offset is in later scrutiny revealed as double counted. Double counting renders the carbon neutrality claim void, as the offset is also counted for elsewhere and therefore does not deliver climate change mitigation outcome for the company. Avoiding double counting is one of the established quality criterions of carbon offset, however it is not straightforward to assess the criterion ex-ante as the practise occurs ex-post. Double counting can occur unintentionally but also intentionally by fraud. This thesis examines the topic in relation to EU law and draws examples from national legislations of the Member States, notably from Finland. Companies can purchase carbon offset from the voluntary carbon market. They can purchase it for varied reasons related to corporate social responsibility. However, most often offset is purchased to claim carbon neutrality. Carbon neutrality is a voluntary goal for companies. It can be achieved by reducing CO2 emissions that can be reduced and then compensating the residual emissions by purchasing offset. Carbon offset is a commodity - one kiloton of CO2 emissions equivalent is valued as a one carbon credit. Carbon credits are constructed under different schemes, and as such are based on different standards and have different prices. The market is international in nature, and in many cases the actors are in different countries. The voluntary carbon market is not regulated by substantive law and therefore, the market remains regulated by self-regulation. This creates issues in quality assurance and also the problem of lack of oversight and enforcement. The differently constructed commodities are also difficult to compare, and the market includes information asymmetry and integrity risks. The legal effects of double counting in relation to carbon neutrality claims is a phenomenon currently related also to the Paris Agreement, as both offset project host country and a company might claim the same emissions reductions. This current state of affairs makes it probable that the corporate offset is double counted. If the corporate claims are rendered void, it has negative effect on climate change mitigation but also to the company’s reputation which can in turn can lead to significant monetary losses. In relation to ‘green’ consumer products, companies may face accusations of misleading marketing practices or greenwashing, if it is revealed that compensation was purchased from a poor-quality offset project. Also, the rise of human rights consciousness in relation to emissions reductions under the Paris Agreement may play part in the risk of environmental litigation also for companies.
Keyword(s): Climate Change Law Corporate Social Responsibility Carbon Neutrality Claim Carbon Offset Double Counting Environmental Litigation


Files in this item

Files Size Format View
Juvonen_Janica_tutkielma_2023.pdf 1.166Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record