Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen potilaskohtaisten syövän hoitoon tarkoitettujen annosten keskitetyssä käyttökuntoon saattamisessa – Näkemyksiä suomalaisista sairaala-apteekeista

Show full item record

Title: Laadun ja potilasturvallisuuden parantaminen potilaskohtaisten syövän hoitoon tarkoitettujen annosten keskitetyssä käyttökuntoon saattamisessa – Näkemyksiä suomalaisista sairaala-apteekeista
Author(s): Virtanen, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tämä laadullinen tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastattelututkimuksena, jota täydennettiin määrällisellä tiedolla sairaala-apteekeista ja haastateltavista kerätyillä taustatietokyselyillä. Taustatietokyselyyn vastanneiden sairaala-apteekkien osuus oli 95 % (19/20) kaikista Manner-Suomen sairaala-apteekeista. Syöpälääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen osallistuvia sairaala-apteekin työntekijöitä (n=23) haastateltiin syksyllä 2022. Haastatelluilla oli keskimäärin 14 vuoden työkokemus syöpälääkkeiden käyttökuntoon saattamisen parissa työskentelystä. He edustivat 75 % (15/20) Manner-Suomen sairaala-apteekeista kattaen eri kokoisia ja eripuolilla Suomea sijaitsevia sairaala-apteekkeja. Haastateltujen työpaikoilla käyttökuntoon saatettiin 88 % kaikkien Suomen sairaala-apteekkien syöpälääkeannoksista vuonna 2021. Haastattelujen perusteella syöpälääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyy virheen mahdollisuus useassa prosessin vaiheessa. Virhe voi sattua lääkkeen määräämisessä, lääkemääräystiedon siirtämisessä, lääkeannoksen raaka-aineita valittaessa, lääkeannosta käyttökuntoon saatettaessa ja valmiin annoksen kuljetuksen aikana. Haastatellut tunnistivat 24 näihin vaiheisiin liittyvää riskikohtaa, jotka voisivat toteutuessaan johtaa potilaalle haitalliseen vaaratapahtumaan. Riskikohtiin on rakennettu suojauksia, joiden avulla virheen voi välttää tai jotka edistävät virheen huomaamista. Tutkimusaineiston perusteella suojaukset luokiteltiin kuuteen luokkaan: teknologian kehittäminen, työn ohjaaminen ohjeistuksien avulla, osaamisen vahvistaminen, toimintatapojen vakiointi, kontrolloitu työympäristö ja poikkeamista oppiminen. Suomessa ei ole aikaisemmin tutkittu tai luokiteltu millaisilla toiminnoilla ja periaatteilla sairaala-apteekkien syöpälääkkeitä keskitetysti käyttökuntoon saattavat yksiköt ovat rakentaneet suojauksia vaaratapahtumien estämiseksi. Tämä tutkimus osoittaa, että syöpälääkkeiden käyttökuntoon saattaminen on riskialtis prosessi. Syöpälääkeannosten laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseksi sairaala-apteekkien syöpälääkeyksiköiden prosessien riskikohtiin on rakennettu sekä järjestelmä- että yksilölähtöisiä suojauksia, mutta niiden hyödyntäminen vaihteli eri sairaala-apteekkien välillä. Kattavaan aineistoon perustuen tutkimustulos on yleistettävissä Suomen sairaala-apteekkeihin.
This qualitative study was carried out as a semi-structured interview study, which was supplemented with quantitative information from centralized cytotoxic preparation units in Finland hospital pharmacies and with information about interviewees. Quantitative information was collected using questionnaires. The proportion of centralized cytotoxic preparation units that responded to the background information questionnaire was 95% (19/20) of all centralized cytotoxic preparation units in mainland Finland. In the autumn of 2022, hospital pharmacy employees (n=23) participating in the reconstitution of cancer drugs were interviewed. On average, the interviewees had 14 years of work experience in the reconstitution of anticancer medicines. They represented 75% (15/20) of the centralized cytotoxic preparation units in mainland Finland, covering centralized cytotoxic preparation units of different sizes and locations in different parts of Finland. In 2021, 88% of the anticancer medicines in all centralized cytotoxic preparation units in Finland were reconstituted at the workplaces of interviewed. According to the interviews, the reconstitution of anticancer medicinal products involves the possibility of an error in several stages of the process. An error can occur when prescribing the medicine, transferring prescription information, when selecting the raw materials, reconstituting of the cancer medicine and during transport. The interviewees identified 24 risks associated with these stages, that could lead to patient safety incidents. Safeguards have been built to avert errors or promote the detection of the errors. Based on the research data, the safeguards were classified into six categories: the development of the technology, guiding work through guidelines, strengthening competence, standardizing practices, controlled working environment and learning from deviations. In Finland, it has not previously been studied or classified with which functions and principles the centralized cytotoxic preparation units have built safeguards to prevent patient safety incidents. This study shows that reconstitution of cancer medicines is a risky process. To improve the quality of reconstituted cancer medicines and patient safety, both the system- and person-focused safeguards have been built into the risk points of the processes of the centralized cytotoxic preparation units, but their utilization varied between centralized cytotoxic preparation units. Based on comprehensive data, the research result can be generalized to centralized cytotoxic preparation units in Finland hospital pharmacies.
Keyword(s): syöpälääke käyttökuntoon saattaminen sairaala-apteekki laatu potilasturvallisuus anticancer medicines anticancer drugs reconstitution hospital pharmacy quality patient safety


Files in this item

Files Size Format View
Virtanen_Anne_maisterintutkielma_2023.pdf 2.393Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record