Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Effects of geopolitics to the pharmaceutical security of supply in Finland and Europe

Show full item record

Title: Effects of geopolitics to the pharmaceutical security of supply in Finland and Europe
Author(s): Harju, Lauri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Farmaseuttisissa tieteissä lääkkeiden tuotantoketjun tutkinta lähtee usein laadullisesta näkökulmasta. Maailman muuttuessa yhä epävarmemmaksi pandemioiden ja konfliktien johdosta tulisi huomioida myös ympäröivä yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne, jossa lääkkeiden tuotantoketju toimii. Suuren kuvan ymmärtäminen auttaa pohtimaan syy-seuraussuhteita, jotka johtavat lääkepuutoksiin. Vaikutukset näkyvät tuotantoketjun jokaisella tasolla niin lääketehtaista potilaaseen asti, jolloin jokaiselle ketjun toimijalle on hyötyä tiedostaa taustatekijät. Tämän pro gradu -tutkielman tavoite oli selvittää, voivatko lääkealan toimijat vaikuttaa geopoliittisten riskien realisoitumiseen varautumisella ja arvioinnilla niin, että lääkehoito ei katkea. Toinen tavoite oli tuoda esille poliittisia ja yhteiskunnallisia aspekteja lääkkeiden saatavuuteen, jotka usein jäävät laatuasioiden jalkoihin farmaseuttisessa kontekstissa. Tutkimus toteutettiin laadullisena puolistrukturoituna haastatteluna lokakuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä. Haastateltavia (n=11) rekrytoitiin sähköpostitse hyödyntäen edustavaa valintaa. Rekrytointihankaluuksien vuoksi myös mukavuusvalintaa jouduttiin soveltamaan. Haastateltaville esitetyt kysymykset riippuivat siitä, mihin ryhmään (n=3) heidät sijoitettiin. Geopoliitikka-termi yhdistettiin pääasiallisesti poliittisiin ja taloudellisiin tekijöihin. Pääasiallisena geopoliittisena riskinä Suomelle nähtiin pieni markkinakoko ja etäinen sijainti. Euroopalle riskinä nähtiin lääketuotannon keskittyminen (ja siitä johtuva riippuvuus) Aasiaan kustannussyistä sekä tästä johtuva pitkä häiriöherkkä tuotantoketju. Lääkkeiden kuljetus Aasiasta Eurooppaan oli pääasiallisesti meri- ja lentorahtina. Euroopan sisäinen kuljetus Suomeen oli vahvasti rekkaliikennettä yhdistettynä lauttoihin. Raideliikenteen käyttö mainittiin vain yhdessä haastattelussa lyhyesti. Kuljetusreittien nähtiin pysyvän samanlaisina myös tulevaisuudessa sekä Aasia-Eurooppa että Eurooppa-Suomi -välillä. Vaikka riskienhallinta on aina ollut tärkeä osa jokaisen yrityksen toimintaa, riskien luonteen muutos vaatii uudenlaista ajattelutapaa lääkealan toimijoilta niin yrityksissä kuin kansainvälisten järjestöjen tasolla. Lakkoriskeistä ja luonnonkatastrofeista on siirrytty kauppasotiin, pandemiarajoituksiin ja yhteiskunnalle kriittisten toimialojen strategiseen toimintaan. Samalla kyky/halukkuus maksaa lääkkeistä laskee, mikä vaatii tuottajia etsimään uusia keinoja liiketoiminnan varmistamiseen.
In pharmaceutical sciences the pharmaceutical supply chain is often examined from a quality perspective. As the world is becoming more uncertain due to pandemics and conflicts the societal and political situation where the supply chain operates should be considered. Understanding the big picture helps to consider the cause and effect that lead to medicinal shortages. Effects of these shortages can be seen on every level of the supply chain from the manufacturer to the patient, which is why actors on the supply chain can benefit from understanding the background factors. The aim of the master’s thesis was to examine, whether pharmaceutical field actors could affect realisation of geopolitical risks by preparation and examination that the pharmacotherapy would not be interrupted. Second aim was to bring forward political and societal aspects to pharmaceutical availability which are often side-lined by quality aspects in pharmaceutical context. The study was conducted as a qualitative semi-structured interview between October 2022 and February 2023. Participants (n=11) were recruited via e-mail using representative sampling. Due to recruitment problems, convenience sampling was also used. Questions presented to the interviewees were depending on the group (n=3) they were assigned. Term ”geopolitics” was associated mainly with political and economic factors. Main geopolitical risks for Finland were seen to be small market size and distant location. For Europe, the risks were centralisation of manufacturing (and dependence) to Asia due to economic factors and long disruption-prone supply chain. Transport of pharmaceuticals from Asia to Europe was with sea and air cargo. Inside Europe, transport to Finland was with mainly with lorries utilising ferries. Rail transport was mentioned to be used only on one interview. The transport routes were seen to be staying the same in the future both for Asia-Europe and Europe-Finland. Even though risk management is an important part of functioning of every company, the change in the type of risks requires a new mindset in the pharmaceutical field both from the individual actors as well as international organisations. From risk of strikes and natural disasters we have moved to trade wars, pandemic restrictions, and the strategic acting of industries critical to society. At the same time, the ability/willingness of societies to pay for pharmaceuticals is decreasing, which leads to the manufacturers to find new ways to ensure business.
Keyword(s): geopolitics security of supply supply chain interview geopolitiikka huoltovarmuus toimitusketju haastattelu


Files in this item

Files Size Format View
Harju_Lauri_tutkielma_2023.pdf 1.355Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record