Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Role of Planar Cell Polarity Signaling Component VANGL2 in Lymphangiogenesis

Show full item record

Title: Role of Planar Cell Polarity Signaling Component VANGL2 in Lymphangiogenesis
Author(s): Jakobsson, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master 's Programme in Neuroscience
Specialisation: Cell and systems physiology
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
The lymphatic system is a network of vessels that permeate a substantial part of the whole body. It plays an essential role in fluid homeostasis by the drainage of interstitial fluid from the blood capillaries, after which the fluid, now called lymph, is transported through the vessel network and back to the blood circulation. The lymphatic system also plays an important role in the transportation of immune cells and in activation and maintenance of the immune system. Due to these crucial functions, there is a growing interest in exploiting the lymphatic system in the treatment of many immunological and inflammatory diseases. In many cases, an ideal treatment method would be to induce lymphatic growth (lymphangiogenesis) to boost immunological functions, facilitate resolution of inflammation and reduce the harm from lymphatic vascular abnormalities. However, there is a gap in knowledge in how to induce lymphangiogenesis in a controlled manner, with the major lymphangiogenic growth factor, vascular endothelial factor C (VEGF-C), tending to create disorganized lymphatic networks. The purpose of this thesis is to investigate factors influencing lymphangiogenesis, in an attempt to find ways to control it. Vaahtomeri research group has preliminary results showing a role of planar cell polarity (PCP) in control of dermal lymphatic vessel sprouting (the initial step for the formation of new lymphatic branches) and lymphatic network expansion. The focus of Vaahtomeri research group has been the core PCP protein Van Gogh-like protein 2 (VANGL2), which together with the other core PCP proteins is known to play an important role in the collective cell polarization and morphogenesis in many tissue types. The role of VANGL2 has previously been studied in the lymphatic system, and so far, VANGL2 has been implicated in both lymphatic valve morphogenesis and in flow-induced control of lymphatic endothelial cell (LEC) polarization. However, there still remains a gap in knowledge in what role VANGL2 plays in lymphangiogenesis and the lymphatic network as a whole. In this thesis, I investigated the role of VANGL2 in lymphangiogenesis, firstly by the use of an in vivo lymph node experiment, which offered a robust model to investigate the role of VANGL2 in the mature lymph node lymphatic network. In the experiment, I induced growth of the lymph node lymphatic network by means of an immunization reaction, and then I compared the lymphatic networks of Vangl2-deleted and control mice. Despite some minor differences between the Vangl2-deleted and control lymphatic networks, this experiment did not show a role for VANGL2 in the mature lymph node lymphatic network. Secondly, I investigated the potential mechanistic role of VANGL2 in control of dermal lymphatic vessel sprouting in growth conditions. This experiment showed a specific role for VANGL2 in sprouting of the lymphatic network, thus providing valuable research in understanding how lymphangiogenesis is regulated. Altogether, the results presented in this thesis work as a steppingstone for finding new treatments relating to the safe induction of lymphangiogenesis.
Det lymfatiska systemet är ett nätverk av kärl som genomsyrar en betydande del av kroppen. Det spelar en väsentlig roll i kroppens vätskebalans genom upptagning av interstitialvätska från blodkapillärerna, varefter vätskan, nu kallad lymfa, transporteras genom kärlnätverket och tillbaka till blodcirkulationen. Det lymfatiska systemet spelar också en viktig roll i transport av immunceller samt i aktivering och upprätthållning av immunsystemet. I och med dessa essentiella funktioner finns det ett växande intresse för att utnyttja systemet vid behandling av många immunologiska och inflammatoriska sjukdomar. I många fall skulle en ideal behandlingsmetod vara att inducera lymfkärlsbildning (lymfangiogenes) för förstärkning av immunsystemet, främjande av inflammationsupplösning och för att minska skador från lymfatiska vaskulära missbildningar. Det finns dock en kunskapsbrist i hur lymfangiogenes skulle kunna induceras på ett kontrollerat sätt, då den huvudsakliga lymfangiogena tillväxtfaktorn, VEGF-C (eng. vascular endothelial growth factor C), tenderar att skapa oorganiserade lymfatiska nätverk. Syftet med denna avhandling är att undersöka faktorer som påverkar lymfangiogenes och försöka hitta sätt att inducera det på ett kontrollerat vis. Kari Vaahtomeris forskargrupp har preliminära resultat som indikerar att planar cellpolaritet (PCP, eng. planar cell polarity) har en funktion i kontroll av lymfkärlsgroning (eng. lymphatic sprouting, det första steget för bildandet av nya lymfatiska kärl) och lymfatisk tillväxt av hudens lymfkärl. Forskargruppens fokus har legat på PCP-proteinet VANGL2 (eng. Van Gogh-like protein 2), som tillsammans med andra PCP-protein spelar en viktig roll i kollektiv cellpolarisering och morfogenes i många vävnadstyper. VANGL2-proteinets funktion i det lymfatiska systemet har studerats redan tidigare, och hittills har VANGL2 visat sig ha en funktion i både morfogenes av lymfkärlens klaffar och i flödesinducerad kontroll av de lymfatiska endotelcellernas (LEC) polarisering. Vilken funktion VANGL2 har i lymfangiogenes och lymfnätverket som helhet är dock fortfarande okänt. I denna avhandling undersökte jag VANGL2-proteinets funktion i lymfangiogenes, för det första genom ett in vivo lymfkörtelexperiment, som fungerade som en grov modell för VANGL2-proteinets funktion i lymfkörtelns lymfatiska nätverk hos en fullvuxen individ. I experimentet inducerade jag tillväxt av lymfkörtelns lymfatiska nätverk med hjälp av en immuniseringsreaktion, och sedan jämförde jag nätverken hos Vangl2- gendeleterade och kontrollmöss. Trots några mindre skillnader mellan mössens lymfatiska nätverk påvisade detta experiment inte någon funktion för VANGL2 i lymfkörtlarnas lymfatiska nätverk hos en fullvuxen individ. För det andra undersökte jag VANGL2- proteinets potentiella mekanistiska funktion i kontroll av lymfkärlsgroning under tillväxtförhållanden. Detta experiment bevisade en specifik roll för VANGL2 i reglering av lymfkärlsgroning. Det här är ett värdefullt forskningsresultat som kompletterar på vår förståelse av hur lymfangiogenes kontrolleras. Allt som allt fungerar resultaten som presenteras i denna avhandling som ett medel för att hitta nya behandlingar för en säker induktion av lymfangiogenes.
Keyword(s): Lymphatic network lymphatic endothelial cell lymphangiogenesis VANGL2 planar cell polarity


Files in this item

Files Size Format View
Jakobsson_Emma_masters_thesis_2023.pdf 5.651Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record