Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

CAR T cell exhaustion after long-term repeated stimulation

Show full item record

Title: CAR T cell exhaustion after long-term repeated stimulation
Author(s): Kozlova, Anastasia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Genetics and Molecular Biosciences
Specialisation: Cell and Developmental Biology
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Kimeeristä antigeenireseptoria (chimeric antigen receptor, CAR) ilmentävät CAR T-solut ovat geneettisesti muokattuja ja yleensä autologisia T-soluja. De novo suunniteltu CAR sitoo spesifistä antigeeniä syöpäsolujen pinnalla, mikä indusoi T-solureseptorista riippumattoman aktivaation ja sytotoksisen vasteen kohdesoluja vastaan. Vaikka CAR T-soluterapian on osoitettu olevan tehokas akuutissa lymfoblastisessa leukemiassa, diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa ja multippelissa myeloomassa, useat vastustusmekanismit voivat johtaa CAR T-solujen uupumiseen, mikä heikentää solujen toimintaa ja edistää immuunivasteen säätelijämolekyylien ilmentymistä. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu on kehittänyt uudenlaisia CAR T-soluvalmisteita, joiden CAR-rakenne poikkeaa aikaisemmin julkaistujen CAR T-solujen CAR-rakenteista. CAR T-solujen uupumista pyritään välttämään, ja sen ollessa yksi keskeisimmistä tavoitteista CAR T-soluterapian kehittämisessä, tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli kehittää menetelmä, joka määrittäisi CAR T-solujen uupumista in vitro pitkäaikaisen ja toistuvan stimulaation jälkeen. Projektissa tutkittiin myös CAR T-solujen valmistusmenetelmässä käytettyjen ko-aktivoivien sytokiinien IL-2 ja IL-7/IL-15 vaikutusta CAR T-solujen uupumiseen. Kokeiden aikana CAR T-solujen sytotoksisuutta ja jakautumista seurattiin sekä erilaisten immuunivasteen säätelijämolekyylien ilmentymistä analysoitiin. Menetelmällä vertailtiin suunniteltujen CAR T-solujen toiminnan eroja suhteessa toisiinsa sekä positiiviseen kontrolliin, CD19-CD28ζ CAR T-soluihin. Vertailu paljasti myös yllättävän eron IL-2 ja IL-7/IL-15 sytokiineja sisältävien valmistusmenetelmien välillä, sekä niiden vaikutuksen CAR T-solujen uupumiseen. Vaikka CAR T-soluvalmistuksen aikana IL-2 CAR T-solujen jakautuminen oli huonompi kuin IL-7/IL-15 CAR T-solujen, ne osoittivat uupumiseen liittyvien markkereiden vähäisempää ilmentymistä, parempaa selviytymistä, jakautumista ja sytotoksista aktiivisuutta pitkäaikaisen ja toistuvan stimulaation aikana.
Chimeric antigen receptor (CAR) T cells are genetically modified usually autologous T cells expressing de novo designed CAR that binds a specific antigen on the surface of the cancer cells, inducing T cell receptor-independent activation and cytotoxic response against the targeted cancer cells. While CAR T cells have been shown to offer effective treatment in acute lymphoblastic leukemia, diffuse large B-cell lymphoma, and multiple myeloma, several resistance mechanisms can lead to CAR T cell exhaustion characterized by impaired functions and the expression of inhibitory receptors. The Finnish Red Cross Blood Service has developed novel CARs, differing in structure from the ones currently published. Since the evasion of CAR T cell exhaustion is considered one of the key objectives in the development of CAR T cell therapy, this Master’s thesis project aimed to create a working method to determine the exhaustion of CAR T cells in vitro after long-term repeated stimulation. In order to induce and measure exhaustion, CAR T cells were produced and activated ex vivo in the presence of IL-2 or IL-7/IL-15 cytokines, cultured long-term and repeatedly stimulated by exposure to target cells. CAR T cell cytotoxicity and expansion were determined and the expression of various inhibitory receptors was analyzed. The method enabled the comparison of the designed CAR T cell candidates and the positive control CD19-CD28ζ CAR T cells in long-term cytotoxic potency. In addition, it helped to reveal the surprising difference between IL-2 and IL-7/IL-15 cytokines and their impact on CAR T cell exhaustion. Although CAR T cells produced with IL-2 had poorer expansion during CAR T cell production than CAR T cells produced with IL-7/IL-15, they showed lower expression of exhaustion-related markers supported by better survival, proliferation and cytotoxic activity during long-term repeated stimulation assay.
Keyword(s): CAR T chimeric antigen receptor CAR T cell exhaustion immunotherapy cancer


Files in this item

Files Size Format View
Kozlova_Anastasia_thesis_2023.pdf 1.793Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record