Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Accounting for protein bioavailability in assessing the environmental impact and nutritional values for High Nature Value (HNV) beef and three plant protein sources

Show full item record

Title: Accounting for protein bioavailability in assessing the environmental impact and nutritional values for High Nature Value (HNV) beef and three plant protein sources
Author(s): Korkman, Nadia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Previous research has shown that beef have higher environmental impacts of land use (LU) and global warming potential (GWP) than the legumes, though the production type of beef makes a difference in its environmental impacts. Beef as a protein source produced within High Nature Value (HNV) farming systems has not yet been compared to other protein sources in terms of nutritional and environmental impact. HNV farmland is defined as farmland areas in Europe “where agriculture is a major land use and where that agriculture supports or is associated with, either a high species and habitat diversity or the presence of species of European conservation concern or both” (Andersen et al. 2003). Though beef has higher environmental impacts, it can provide an important nutrient source, especially if the bioavailability (BA) of protein is taken into account. It is known that legumes have lower BA for protein than beef, which means that the beef protein and some nutrients are made more available for the human body. It remains unknown to what degree this could affect the required mass of foods consumed to meet nutrition requirements, which could in turn effect the environmental impacts of food consumption. The aim is to assess if HNV beef and plant-based protein-rich alternatives differ in environmental impacts when BA of proteins is considered. The objectives are i) to compare HNV beef in relation to its nutritional content and environmental impact to three alternative protein sources (red kidney beans, chickpeas, and fava beans) and ii) to assess the difference in environmental impacts when BA of these protein sources is and is not considered. The results showed that taking into account protein BA affects the available nutritional value of the protein and the environmental impacts of HNV beef and the other protein sources. The impacts of GWP and LU are highest for HNV and conventional beef even when the impacts were corrected for BA. This means that the inclusion of beef produced on HNV farmland in a sustainable diet is more environmentally impactful than protein intake from legumes when considering the chosen environmental categories. Future studies should include environmental impacts such as water use, carbon sequestration, biodiversity and also different socio-cultural metrics in order to justly assess HNV farming system and HNV products.
Tidigare forskning har visat att nötkött har högre miljöpåverkan i fråga om markanvändning (LU) och global uppvärmningspotential (GWP) än baljväxter, även om produktionstypen för nötkött gör en skillnad i dess miljöpåverkan. Nötkött som proteinkälla, producerat inom jordbrukssystem med högt naturvärde (HNV) har ännu inte jämförts med andra proteinkällor när det gäller närings- och miljöpåverkan. HNV-jordbruksmark definieras som jordbruksområden i Europa "där jordbruket dominerar markanvändningen och där jordbruket stöder eller är förknippat med antingen en hög mångfald av arter och habitat eller förekomsten av arter som är av europeiskt intresse att bevaras eller båda" (Andersen et al. 2003). Även om nötkött har större miljöpåverkan kan det utgöra en viktig näringskälla, särskilt om man tar hänsyn till proteinets biotillgänglighet. Begreppet biotillgänglighet kan beskrivas som den mängd näringsämnen som absorberas från tarmen och blir tillgängliga för människokroppen och dess fysiologiska funktioner eller lagring. Det är känt att baljväxter har lägre biotillgänglighet för protein än nötköttsprodukter, vilket innebär att nötköttets protein är tillgängligare för människokroppen. Det är fortfarande okänt i vilken utsträckning detta kan påverka mängden livsmedel som konsumeras för att tillgodose näringsbehovet, vilket i sin tur kan påverka livsmedelskonsumtionens miljöpåverkan. Syftet är att bedöma om HNV nötkött och växtbaserade proteinrika alternativ skiljer sig åt i fråga om miljöpåverkan när man tar hänsyn till biotillgänglighet för proteiner. Målen är i) att jämföra HNV- nötkött med avseende på näringsinnehåll och miljöpåverkan med tre alternativa proteinkällor (röda kidneybönor, kikärter och favabönor) och ii) att bedöma skillnaden i miljöpåverkan när man tar hänsyn till dessa proteinkällors biotillgänglighet respektive inte tar hänsyn till den. Resultaten visade att om man tar hänsyn till proteinets biotillgänglighet påverkas proteinets tillgängliga näringsvärde och även miljöeffekterna för HNV nötkött och de andra proteinkällorna. Effekterna av GWP och LU är dock störst för HNV- och konventionellt nötkött även när effekterna korrigerades för biotillgänglighet. Detta innebär att HNV nötkött har större miljöpåverkan än baljväxter då man beaktar de valda miljökategorierna. Framtida studier bör inkludera miljöeffekter som vattenanvändning, koldioxidbindning, biologisk mångfald och även olika sociokulturella mått för att kunna göra en rättvis bedömning av HNV-jordbrukssystem och HNV-produkter.
Keyword(s): High Nature Value farming Nutrition Bioavailability Sustainability Food systems Diets Protein


Files in this item

Files Size Format View
Korkman_Nadia_thesis_2023.pdf 1.344Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record