Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eläintarhakävijöiden kyky tunnistaa berberiapinan, siperiantiikerin ja markhorin tunteita

Show full item record

Title: Eläintarhakävijöiden kyky tunnistaa berberiapinan, siperiantiikerin ja markhorin tunteita
Author(s): Vainio, Anssi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Ecology and Evolutionary Biology
Specialisation: Ecology and evolutionary biology
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Eläinten tunteiden tutkimus on tärkeää eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja käyttäytymisen ymmärtämiseksi. Tunteiden tutkimus antaa myös paremman katsauksen ekologiaan sekä auttaa myös suojelun näkökulmasta. Yleisen konsensuksen mukaan eläimet tuntevat erilaisia tunteita ja ilmaisevat tunteitaan monin eri tavoin. Tunteiden ilmaisu on myös merkittävä osa eläinten välistä kommunikaatiota. Tutkimuksessani halusin selvittää eläintarhakävijöiden kykyä tunnistaa eläinten tunteita. Tutkimus suoritettiin Korkeasaaressa kyselytutkimuksena, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan lyhyiden videoklippien perusteella eläimen valenssi sekä virittyneisyys. Useiden teorioiden mukaan valenssi ja virittyneisyys ovat tunteen kaksi tärkeää ulottuvuutta. Tunnistaminen perustuu eläimen tai useamman eläimen liikkeisiin, ilmeisiin ja eleisiin. Tutkimuksessani käytin videoita berberiapinasta, siperiantiikeristä ja markhorista kuvattuna eri tunteissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, esiintyykö osallistujien arvioinneissa eroja lajien välillä. Lisäksi halusin selvittää, tunnistetaanko jokin tunne paremmin kuin muut. Odotin, että evolutiivisen etäisyyden perusteella berberiapinan tunteet tunnistettaisiin parhaiten huolimatta tunteesta. Toiseksi odotin, että parhaiten tunnistettaisiin kielteinen valenssi ja korkea kiihtyneisyys, jotka olisivat evoluution ja yksilön selviytymisen kannalta tärkeitä. Havaitsin, että berberiapinan valenssi arvioitiin parhaiten, mutta markhorin virittyneisyys arvioitiin yhtä hyvin kuin berberiapinalla. Tunteiden ja lajien välillä oli sekoitusta siinä, mikä tunteista tunnistettiin milläkin lajilla parhaiten. Tunteiden tunnistamiseen vaikuttavat myös vastaajan demografiset tekijät, kuten ikä ja sukupuoli. Eroja arvioinneissa lajien välillä voivat mahdollisesti selittää myös lajityypilliset tekijät, kuten ilmaistavan tunneskaalan laajuus tai tarve ilmaista tunteita. Yhdessä muiden vastaavien tutkimusten ohella tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia sekä lisätä kiinnostusta ja tietämystä eläinten tunteista.
Research into animal emotions is important for improving animal welfare and understanding behavior. Emotional research also provides a better overview of ecology and helps from the point of view of protection. According to the consensus, animals feel different emotions and express their feelings in many ways. Emotional expression is also an important part of communication between animals. In my research, I wanted to study zoo visitors’ ability to interpret animals’ emotions. The study was conducted in Korkeasaari as a survey, where respondents were asked to rate animals’ valence and arousal based on short video clips. According to several theories, valence and arousal are two important dimensions of emotion. Interpretation is based on movements, expressions, and gestures of one animal or several animals. In my research, I used videos of Barbary macaque, Siberian tiger, and Markhor expressing different emotions. The aim of this study was to explore if there are differences in participants ratings between the species. In addition, I explored whether a specific emotion is interpreted better than others. I expected that, based on an evolutionary distance, the emotions of the Barbary macaque would be interpreted best despite the emotion. Secondly, I expected the best identification of negative Valence and high arousal, which would be important for evolution and survival. I found that the valence of the barbary macaque was interpreted best, but the arousal of the markhor was interpreted as well as the Barbary macaques. Different emotions were interpreted differently in each specie. The interpretation of emotions is also influenced by the participant’s demographic factors such as age and gender. Differences in ratings between the species may also be explained by species-specific factors such as the extent of the emotional scale to be expressed or need to express emotions. Together with other similar studies, the aim of this study is to improve animal welfare and to increase interest and knowledge of animal emotions.
Keyword(s): Eläintarha Korkeasaari villieläin eläinten tunteet


Files in this item

Files Size Format View
Vainio_Anssi_maisterintutkielma_2023.pdf 3.336Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record