Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"Aidosti yhteinen visiomme" : erityisopettajien asenne koulun moniammatillisen yhteistyön rakentamisessa

Show full item record

Title: "Aidosti yhteinen visiomme" : erityisopettajien asenne koulun moniammatillisen yhteistyön rakentamisessa
Author(s): Herva, Eszter
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Special Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Aims The first aim of the research was to analyze conflictsituations in the comprehensive school. In the process of the analyzing I focused into conflicts in the multiprofessional teamwork. The second aim belongs to the multiprofessional teamwork: descript the building process of the multiprofessional teamwork and the special teachers attitude in the prosess of development a multiprofessional teamwork. Methods The material of the research is a document written by special teachers. In the analyzing the material I used qualitative methods. Results and conclusions I found four groups of conflict situations in the material: conflicts in own professionalism, in the multi-professional teamwork, in the contact with the pupils and in the contact with the pupils family. Group of conflict situations in the multi-professional teamwork was the biggest group. The multi-professional teamwork is built in three steps: step before multi-professional teamwork, meeting the members of the team and adaptation to the team. Before the multi-professional teamwork special teachers reflect the own role and the members responsibility in the teamwork, the own development as a member of the team and the own opinions about other members and about members way to do the teamwork. In this step special teachers want to develop the own skills of communication, and the teamwork. In the step of meeting the other members of the team special teachers reflect the other members opinion and way to work in the team and the differences between the own and the others opinion and way to work. The special teachers reflect too how much they want to do teamwork now and in the future. In the step of adaptation to the team special teachers reflect the goals of teamwork, the ways to work in the team, the polarization of the commitment and the responsibility in the teamwork. The special teachers opinions about the teamwork and the team members are getting better in the process of the building the teamwork from the step before teamwork to the step adaptation to the teamwork. But first, the special teachers opinion is getting worse in the step of meeting the members. Special teachers wants a lot to develop the teamwork in all steps of building the multi-professional teamwork, and it is getting better in all steps. My conclusion in this research is that it is possible to develop the attitude in the multi-professional teamwork by talking about the goals, the values and the ways to work in the team, by getting know each other and by focusing to the facts in our teamwork.
Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata teemoja, joissa erityisopettajat kohtaavat ristiriitatilanteita koulun arjessa. Lisäksi tavoitteena oli analysoida moniammatillisen yhteistyön teemaa: kuvata yhteistyön rakentamisen prosessia sekä kuvata prosessin eri vaiheissa erityisopettajan asenteen rakennetta ja sisältöä. Menetelmät Aineisto on erityisopettajien tuottama kirjallinen dokumenttiaineisto. Analysoin aineistoa laadullisilla tutkimusmenetelmillä, sekä aineistolähtöisellä että teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset Aineistosta erottui neljä teemaa: ristiriitatilanteet liittyivät omaan ammattirooliin, moniammatilliseen yhteistyöhön, oppilaiden kohtaamiseen tai kodin ja koulun väliseen suhteeseen. Eniten ristiriitatilanteita liittyi moniammatilliseen yhteistyöhön. Moniammatillisen yhteistyön rakentumisen prosessi jakautui kolmeen vaiheeseen: ennakkovaiheeseen eli varsinaista yhteistyötä edeltävään vaiheeseen, kohtaamisen vaiheeseen ja ryhmään sopeutumisen vaiheeseen. Ennakkovaiheessa erityisopettajat pohtivat omaa rooliaan ja vastuutaan, kehittymistään yhteistyökumppanina sekä käsityksiään yhteistyökumppaneista ja heidän toimintatavoista. Erityisopettajat haluavat kehittyä vuorovaikutustaidoissaan ja edistää yhteistyötä. Kohtaamisen vaiheessa erityisopettajat tiedostavat yhteistyökumppaneiden käsityksiä ja toimintatapoja sekä eroavaisuuksia oman ja muiden käsitysten ja toimintatapojen välillä. Erityisopettajat haluavat toimia yhteistyössä nyt ja tulevaisuudessa. Ryhmään sopeutumisen vaiheessa erityisopettajat miettivät yhteistyön tavoitteita ja toimintatapoja, sitoutumista yhteistyöhön sekä vastuun jakamista ja ottamista. Yhteistyön rakentumisen prosessissa erityisopettajien käsitykset yhteistyöstä ja toisista yhteistyökumppaneista paranevat, vaikkakin kohtaamisen vaiheen notkahduksen kautta. Erityisopettajat haluavat toimia yhteistyössä ja tämä halu vahvistuu koko ajan. Johtopäätökseni tutkimuksesta on, että asennetta moniammatillisessa yhteistyössä voi parantaa keskustelemalla työn tavoitteista, arvoista ja toimintatavoista, tutustumalla toisiin ja puhumalla tiimin asioista asiallisesti.
Keyword(s): moniammatillinen yhteistyö asenne käsitykset aikomukset tunnelataus kohtaaminen sopeutuminen


Files in this item

Files Size Format View
herva290914gradu.pdf 515.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record