Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Fosforivarastot tavanomaisesti ja luonnonmukaisesti viljellyn savimaan sekä luonnonnurmen syvyysprofiileissa

Show full item record

Title: Fosforivarastot tavanomaisesti ja luonnonmukaisesti viljellyn savimaan sekä luonnonnurmen syvyysprofiileissa
Author(s): Uhlgren, Oona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master 's Programme in Agricultural Sciences
Specialisation: Environmental soil science
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Fosfori on yksi kasvien kolmesta pääravinteesta, jonka riittävä saanti on edellytys hyvälle sadonmuodostukselle. Fosforia esiintyy maassa sekä orgaanisessa että epäorgaanisessa muodossa, ja fosforin eri muotojen stabiilius ja biologinen käyttökelpoisuus vaihtelevat suuresti. Maankäyttö ja erilaiset viljelytoimenpiteet aiheuttavat muutoksia fosforin eri muotojen pitoisuuksiin ja -varastoihin, eli fosforin kokonaismäärään tietyn syvyisessä maaprofiilissa. Kivennäismaassa lannoitefosfori pidättyy tehokkaasti alumiinin- ja raudan oksideihin, ja viime vuosikymmeninä positiivisten fosforitaseiden vuoksi viljelymaihin on kertynyt jäännösfosforia. Lannoitefosforia voi kertyä muokkauskerroksen lisäksi sen alapuolisiin maakerroksiin. Maaprofiilin fosforivarastojen koon, ja fosforin eri muotojen osuuksien tuntemisen avulla voidaan luotettavammin esimerkiksi arvioida mahdollisuuksia varastoituneen fosforin hyödyntämiseen ja huomioimiseen lannoituksessa. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää fosforin syvyysjakaumaa ja varastoja tavanomaisesti ja luonnonmukaisesti viljellyn savimaan sekä ilman viljelytoimia olleen luonnonnurmen syvyysprofiileissa. Ennen näytteenottoa 24 vuotta kestäneessä kenttäkokeessa tavanomaisia ruutuja on lannoitettu epäorgaanisilla lannoitteilla ja luomuruutuja orgaanisilla lannoitteilla. Keskimäärin 70 cm maasyvyyteen ulottuvista kairanäytteistä määritettiin 10 cm:n kerroksissa kokonaisfosfori, orgaaninen fosfori, sekä vesiuuttoinen fosfaattifosfori. Koska orgaaninen fosfori on osa maan orgaanista ainesta, varastojen tarkasteluun otettiin myös maan kokonaishiili ja -typpi. Muutokset maan hiili-fosfori (C:P) ja hiili-typpi (C:N) -suhteissa voivat vaikuttaa maan orgaanisen aineksen mineralisaatioon ja siten ravinteiden vapautumiseen eliöiden käyttöön. Näytteistä määritettiin lisäksi fosforin pidätyspintana toimivia alumiinin ja raudan oksideja edustavat oksalaattiuuttoinen alumiini ja rauta. Varastot laskettiin equivalent soil mass (ESM)-menetelmällä, jossa varastoja tarkastellaan syvyyskerrosten sijaan massakerroksissa. Käsittelyiden väliset erot tutkittujen fosforin eri muotojen pitoisuuksissa ja kokonaisvarastoissa osoittautuivat melko pieniksi. Vähäiset erot kokonaisvarastoissa voivat kertoa siitä, että viljeltyjen ruutujen fosforilannoitus on vastannut melko hyvin sadon ottaman fosforin määrää. Sekä tavanomaisilla että luomuruuduilla oli kuitenkin myös viitteitä siitä, että fosforia on kertynyt orgaaniseen muotoon muokkauskerroksen alapuolelle. Luomuruuduilla eloperäisten lannoitteiden käyttö vaikutti myös ylläpitäneen orgaanisen hiilen pitoisuutta syvemmissä maakerroksissa, sillä luomun ja suurimman hiilen kokonaisvaraston omanneen luonnonnurmen hiilipitoisuudet eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi 20–30 cm ja alle 40 cm syvyyksissä. Kaikilla käsittelyillä noin kolmannes fosforin kokonaisvarastosta oli orgaanisessa muodossa. Hiilen ja orgaanisen fosforin suhteen (C:Porg) perusteella viljellyillä ruuduilla maan orgaaninen aines oli fosforipitoisempaa kuin luonnonnurmella, mikä voi viitata siihen, että viljellyillä ruuduilla fosforin nettomineralisaatiota tapahtuu enemmän kuin luonnonnurmella.
Phosphorus is one of the three main nutrients for plants and sufficient phosphorus uptake is a prerequisite for crop production. Phosphorus exists in organic and inorganic forms in soil, and the stability and biological availability of different forms of phosphorus vary. Fertilizer phosphorus is efficiently adsorbed by aluminium and iron oxides in mineral soils, and due to positive phosphorus balances in the last decades, cultivated soils contain residual phosphorus. In addition to topsoil, phosphorus can accumulate in soil layers below the plough layer. Knowing the size of the phosphorus reserves in soil profile and the proportions of different forms of phosphorus could provide a more reliable assessment of the possibilities for utilizing and considering phosphorus reserves for example in fertilization. The aim of this study was to investigate the distribution and stocks of different forms of phosphorus in depth profiles of conventionally and organically managed clay soil and in unmanaged natural grassland. In a field experiment that has lasted 24 years before the sampling, conventional plots were fertilized with inorganic fertilizers, and organically managed plots with organic fertilizers. Total phosphorus, organic phosphorus, and water-extractable phosphate phosphorus were determined in 10 cm layers to an average depth of 70 cm. The stocks of soil total carbon and nitrogen were also determined. Changes in the carbon-to-phosphorus (C:P) and carbon-to-nitrogen (C:N) ratios of soil can affect the mineralization of soil organic matter and thus the release of nutrients for use by organisms. In addition, oxalate-extractable aluminium and iron, representing the concentrations of aluminium and iron oxides, were determined from the samples. Stocks were calculated using the equivalent soil mass (ESM) method, which quantifies stocks in terms of soil mass layers rather than depth layers. The differences in the concentrations and total stocks of the investigated forms of phosphorus between management systems were found to be relatively small. The slight differences in total stocks may indicate that phosphorus fertilization in the cultivated plots has corresponded well with the amount of phosphorus taken up by the crops. However, both conventional and organic plots also showed indications that phosphorus had accumulated in organic form below the plough layer. The use of organic fertilizers on the organically managed plots appeared to maintain the organic carbon content at deeper soil depths, as the carbon concentration of the organically managed plots and the unmanaged grassland with the highest carbon total stock did not differ statistically significantly at depths of 20–30 cm and below 40 cm. In all management systems, approximately one-third of the total phosphorus stock was in organic form. Based on the carbon-to-organic-phosphorus ratios (C:Porg), the soil organic matter in the cultivated plots contained more phosphorus than the unmanaged grassland, which may indicate that more phosphorus net mineralization occurs in the cultivated plots than in the unmanaged grassland.
Keyword(s): Fosforivarastot orgaaninen fosfori maaprofiili pohjamaa equivalent soil mass


Files in this item

Files Size Format View
Uhlgren_Oona_Gradu_2023.pdf 1.501Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record