Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Navigating the complexities of carbon accounting in the food value chain – scope 3 emissions accounting challenges in the Finnish food industry sector

Show full item record

Title: Navigating the complexities of carbon accounting in the food value chain – scope 3 emissions accounting challenges in the Finnish food industry sector
Author(s): Juurikka, Veera
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Environmental Change
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Ilmaston lämpeneminen ei saisi nousta yli 1,5 astetta, mikä tarkoittaa, että kaikkia talouden sektoreita tarvitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Yritysten tarve raportoida arvoketjun päästöjään on synnyttänyt erilaisia laskenta- ja raportointistandardeja. Vastauksena Greenhouse Gas -protokolla perusti Corporate Value Chain (Scope 3) -laskenta- ja -raportointistandardin. Scope 3-päästölaskennan onnistumisen on kuitenkin todettu olevan riittämätön. Scope 3-päästölaskennan ja -raportoinnin epäonnistuminen selittyy laajasti tunnistetuilla haasteilla. Siitä huolimatta tunnistetut haasteet eivät selitä syvällisemmin, miksi ne vaikeuttavat scope 3-laskennan ja -raportoinnin onnistumista. Tämä pro gradu -tutkielma paneutuu scope 3-laskennan haasteisiin, tutkimalla neljää suomalaista elintarviketeollisuusyritystä. Pro gradu -tutkielmaa varten tehty tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina, haastattelemalla seitsemää asiantuntijaa, jotka työskentelevät oman yrityksensä scope 3-laskennan ja -raportoinnin parissa. Haastattelut pidettiin toukokuussa 2022 ja tulosten analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavaa temaattista sisällönanalyysiä. Tulokset osoittavat, että mittaamiseen ja arviointiin, tietoon ja ohjaukseen sekä viestintään liittyy haasteita. Mittaus- ja arviointihaasteita ovat tiedonkeruuhaasteet, tiedon laatuhaasteet ja tietojenkäsittelyhaasteet. Tämän tutkimuksen keskeinen havainto on, että useimmat näistä haasteista liittyvät läheisesti toisiinsa. Raportoivan yrityksen ja toimittajien resursseilla sekä ohjauksella on suuri rooli tiedonkeruussa ja siinä, kuinka tarkkaa tietoa saadaan kasvihuonekaasuinventaariota varten. Nämä vaikuttavat saatujen päästökertoimien sekä tuotteiden, tuotantolinjojen ja yritysten päästötietojen vertailukelpoisuuteen. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä scope 3-laskennan haasteiden monimutkaisuudesta.
Global warming should not rise beyond 1.5°C, which means that all sectors in the economy are needed to reduce greenhouse gas emissions. The need for corporations to account their value chain emissions has sprung a variety of accounting and reporting standards. In response, Greenhouse Gas protocol established the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. However, the success of the scope 3 emission accounting has been determined to be insufficient. The unsuccess of scope 3 emission accounting and reporting can be explained with the challenges that have been widely identified. Nevertheless, the identified challenges do not provide a deeper understanding of why they hinder the success of scope 3 accounting and reporting. This thesis delves into the challenges of scope 3 accounting by investigating four Finnish food industry corporations. The study for this thesis was conducted as semi-structured interviews of seven experts who work with the scope 3 accounting and reporting of their corporation. The interviews were held in May of 2022 and theory guided thematic analysis was used to analyze the results. The results show that there are challenges concerning measurement and evaluation, knowledge and guidance and communication. The measurement and evaluation challenges include data collection challenges, data quality challenges and data processing challenges. The key finding from this study is that most of these challenges are highly connected. The reporting corporation and suppliers’ resources and guidance play a key role in data collection and how accurate data can be obtained for the GHG inventory. These affect the comparability of gained emission factors and how comparable the emission information of products, production lines and corporations are. The findings of this study share understanding of the complexity of scope 3 accounting challenges.
Keyword(s): arvoketjun päästöt hiililaskenta yritysvastuu ilmastonmuutos value chain emissions carbon accounting corporate sustainability climate change


Files in this item

Files Size Format View
Juurikka_Veera_tutkielma_2023.pdf 1.589Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record