Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

BELF in Finnish Work Industries : A qualitative study of the experiences of English as Business Lingua Franca of employees based in Finland.

Show full item record

Title: BELF in Finnish Work Industries : A qualitative study of the experiences of English as Business Lingua Franca of employees based in Finland.
Author(s): Heimbürger, Tia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Intercultural Encounters
Specialisation: Humanities Track
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Interculturality and mobility are increasing throughout the globe making societies more multicultural. Today, we can recognize English to be a lingua franca, a shared language for those who do not share their mother tongue. Due to this development, companies are transitioning into work environments where English is used as a business lingua franca (BELF). This thesis aims to investigate individuals’ experiences, opinions and emotions attached to BELF in work environments in Finland. Data for this study was collected in the beginning of 2023 through an anonymous online survey. The survey consisted of 28 questions, both multiple choice and open-ended questions. The survey was sent through email to potential respondents, gathering in total twenty responses. The analysis of the data is conducted through qualitative thematic analysis to identify categorical themes of language attitudes, experiences of BELF, and how respondents perceive cultural neutrality and forms of successful communication. The research findings suggest that negative experiences are more discussed and detectable as respondents can articulate and distinguish them better, in comparison to positive experiences. The research further demonstrates that respondents view BELF positively due to the different opportunities that are presented through the transition. Successful BELF communication is recognized to be successful through the use of field-specific vocabulary. Cultural neutrality is viewed in many ways by respondents, where it creates at times a cultural-neutral environment, but not always, leaving the study inconclusive on this matter. Furthermore, suggestions for future research focuses on the individual’s experience and qualitative research in order to get a more extensive understanding on the implications of BELF for individuals.
Interkulturalitet och mobilitet ökar i världen och gör samhällen mer mångkulturella. Idag kan vi känna igen engelskan som en lingua franca, ett gemenssamt språk för dem som inte delar sitt modersmål. Tillföljd av detta går företag över till arbetsmiljöer där engelskan används som en business lingua franca (BELF). Denna avhandling syftar till att undersöka individers erfarenheterna, åsikterna och känslor som är knutna till BELF i Finlands arbetsmiljöer. Forskningens data samlades in i början av 2023 genom en anonym digital frågelista med 28 frågor. Frågorna bestod av bade flervalsfrågor och öppna frågor. Frågelistan skickades via e-post till potentiella respondenter och samlade totalt tjugo svar. Datan analyserades genom kvalitativ tematisk analys för att identifiera kategoriska teman för språkattityder, erfarenheter av BELF och hur respondenterna uppfattar kulturell neutralitet och former av framgångsrik kommunikation. Forskningsresultaten tyder på att negativa upplevelser är mer diskuterade och upptäckbara eftersom respondenterna kan artikulera och särskilja dem bättre, jämfört med positiva upplevelser. Forskningen visar att respondenterna ser positivt på BELF på grund av de möjligheter som erbjuds genom övergången. Framgångsrik BELF kommunikation anses vara framgångsrik genom användning av fältspecifika ordförråd. Kulturneutralitet ser ut på olika sätt för respondenterna, där det engelska språket ibland skapar en kulturneutral miljö, men inte alltid, vilket lämnar studien ofullständig i denna fråga. Förslag för framtida forskning anges för att undersöka individens erfarenheter och kvalitativ forskning inom området för att nå en mer omfattande förståelse för implikationerna av BELF för individer.
Keyword(s): English as Business Lingua Franca (BELF) language attitudes language proficiency successful communication cultural neutrality


Files in this item

Files Size Format View
Heimburger_Tia_Thesis_2023.pdf 901.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record