Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

“It's a clear statement to me: we don’t want to belong to your group” : How Finnish Online News Readers Justify Bans on Muslim Women’s Religious Veils

Show full item record

Title: “It's a clear statement to me: we don’t want to belong to your group” : How Finnish Online News Readers Justify Bans on Muslim Women’s Religious Veils
Author(s): Kela, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Intercultural Encounters
Specialisation: Humanities Track
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
2000–luvun alusta lähtien Euroopassa on kasvavissa määrin esiintynyt taipumusta kieltää musliminaisia käyttämästä uskonnollisia huiveja. Perusteena on käytetty ajatusta siitä, että islamin traditiot kuten huivien käyttäminen symbolisoivat islamin alistavaa, uskonnollistavaa, fanaattista ja epäeurooppalaista luonnetta. Euroopassa onkin historiallisesti essentialisoitu ja toiseutettu muslimeja rakentamalla yksinkertaistettuja ”me vastaan he” -ajatusmalleja ”länsimaalaisten” ja ”muslimien” identiteettien eroista. Nämä käsitykset ovat muotoutuneet modernin yhteiskunnallisen liikehdinnän, kuten orientalismin ja kansallisvaltioiden rakentamisen, myötä. Viimeisten vuosikymmenten aikana globalisaatio ja siitä johtuva monikulttuurisuuden lisääntyminen ovat kuitenkin lisänneet huolta vallitsevien identiteettikäsitysten tulevaisuudesta. Näin ollen huivien kieltämisessä ei niinkään ole kysymys itse huiveista, vaan siitä, mitä lisääntyvä monimuotoisuus tarkoittaa perinteiselle käsitykselle siitä, ketä ”eurooppalaiset”, ”suomalaiset” ja ”muslimit” ovat. Kyseisten huolien seurauksena vähemmistöiltä vaaditaan yhä enemmän lojaaliuden osoittamista ”kansallista” kulttuuria kohtaan. Vaikka Suomessa ei ole otettu käyttöön laajaa huivikieltoa kuten Ranskassa ja joissain muissa Euroopan maissa, on siitä jo käyty poliittista keskustelua. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että islamia pidetään alituisesti suomalaisille perinteille vieraana ja luontaisesti erilaisena uskontona. Keskustelu muslimivähemmistöjen paikasta Suomessa tulee siis todennäköisesti jatkossakin olemaan keskeinen poliittinen aihe, joka väistämättä vaikuttaa siihen miten uskonnollisiin vähemmistöihin suhtaudutaan. Tästä syystä pro gradu –tutkielmani käsittelee sitä, miten huntujen käyttökieltoja kannattavat suomalaiset perustelevat mielipiteitään digiuutisartikkelien kommenteissa ja millaisia eroja ”suomalaisuuden” ja muslimihuivien välillä koetaan olevan. Analyysi havainnollistaa myös sitä, miten kommentit rakentavat ja vahvistavat syrjivää suomalaista kansallisidentiteettiä. Tutkimuskysymys, johon vastaan, on: miten Helsingin Sanomien verkkouutisten lukijat perustelevat musliminaisten uskonnollisten huivien kieltämistä kommenteissaan? Vuosilta 2016–2022 kerätyn 209 kommentin laadullisen sisällönanalyysin tulokset paljastivat, että musliminaisten huivien koetaan haastavan ”suomalaisuutta”, koska niiden katsotaan symboloivan sortoa, puolueellisuutta, integraation vastustusta, turvattomuutta ja ekstremismiä sekä terveysriskejä. Näin ollen tulokset osoittavat, että ”muslimi”-identiteetti koetaan täälläkin ”paikallisen” liberaalin identiteetin vieraana ja ahdasmielisenä vastakohtana. Musliminaisten tiettyjen perusoikeuksien, kuten uskonnonvapauden, kieltämistä perustellaan väittämällä, että kiellot ovat tapa suojella Suomen ja koko Euroopan valistuneita yhteiskuntia. Niin kauan kuin musliminaiset käyttävät uskonnollisia huiveja, heitä ei haluta hyväksyä suomalaiseen tai eurooppalaiseen ”sisäryhmään". Kaiken kaikkiaan tämä opinnäytetyö lisää ymmärrystä siitä, miten nimenomaan suomalaiset tulkitsevat islamia ja sen käytäntöjä, erityisesti intersektionaalisesta näkökulmasta.
Since the early 2000s, European nation-states have exhibited an increasing tendency to prohibit the use of Islamic veils. This has typically been justified by claiming that Muslim practices such as veiling symbolize the oppressive, non-secular, fanatical, and ultimately non-European nature of Islam. Historically, Europe has indeed tended to essentialize and Other Muslims, that is, construct simplified “us vs. them” understandings of “Western” and “Muslim” identities. In the more recent decades, however, globalization and growing cultural diversity have brought up concerns over the future of such understandings. I therefore argue that veiling bans are much less about the veils per se and more about what increasing, visible diversity means for familiar constructions of “European”, “Finnish”, and “Muslim” identities. As a result of these concerns, a demand for minorities and immigrants to demonstrate loyalty to the local “national” culture has become prevalent. While a national ban like the one in France and several other European countries has not (yet) been implemented in Finland, there have already been political discussions of whether such a ban should be ratified. Moreover, surveys and polls have shown that Islam is persistently viewed as a foreign religion that is inherently different from “Finnishness”, suggesting that the debate over Muslim minorities’ place in Finland will continue to come up. The decisions that are made will affect how religious minorities are approached. Therefore, in this thesis, I analyze how Finnish people justify bans on Muslim women’s veils in their comments under Helsingin Sanomat online news articles, examining what Islamic veils are perceived to mean. The analysis will further demonstrate how such comments work to (re)construct exclusionary Finnish identity. The key research question which I answer is: How do readers of Helsingin Sanomat online news articles justify the banning of Islamic headscarves in their comments? The qualitative content analysis of overall 209 comments from the time period of 2016–2022 reveal that Muslim women’s veils were perceived to challenge “Finnishness” because they were thought to symbolize oppression, partiality, resistance to integration, danger, extremism, and even poor health. The findings therefore demonstrate that Muslim identity is constructed as the foreign and illiberal opposite to liberal Finnish identity, and denying Muslim women certain fundamental rights, such as freedom of religion, is justified by arguing that it is a way to protect the otherwise liberal, enlightened “local” societies. It is argued, then, that as long as Muslim women continue to veil themselves, they cannot be accepted into the “in-group”. Overall, the findings of this thesis provide a nuanced understanding of how Islam, Muslims and especially veiled Muslim women are perceived by Finnish individuals in particular, especially from an intersectional perspective.
Keyword(s): Islam Finnish Islam Finnish Muslims Muslim women veiling headscarves nationalism identity national identity Orientalism suomalainen islam suomalaiset muslimit musliminaiset muslimihuivit hunnut nationalismi identiteetti kansallinen identiteetti orientalismi


Files in this item

Files Size Format View
Kela Leena tutkielma 2023.pdf 860.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record