Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

They Were Heroes That Kept Cultural Activities Going: : Celebration and Preservation of Finnish North American Heritage in the 2010s

Show full item record

Title: They Were Heroes That Kept Cultural Activities Going: : Celebration and Preservation of Finnish North American Heritage in the 2010s
Author(s): Hynninen, Henrik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Intercultural Encounters
Specialisation: Humanities Track
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tässä tutkielmassa etsitään, minkälaisia narratiiveja muodostui 2010-luvulla säilyttämis- ja juhlimisaiheiden ympärille The Finnish American Reporter-lehden artikkeleissa liittyen suomalaisiin Pohjois-Amerikkalaisessa kontekstissa. Tämän lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, minkälaiset aktiviteetit tuotiin esille suomalaisuuden säilyttämisen ja juhlistamisen yhteydessä ja mitkä näistä akteista nähtiin menestystarinoina tai epäonnistumisina. Tämä tutkielma johdattaa aiheeseen käsittelemällä akateemista tutkimusta liittyen identiteetin, etnisyyden, perinnön, perinnön vaalimisen ja juhlistamisen, maahanmuuton sekä amerikkalaistumisen konsepteihin. Näiden konseptien lisäksi tutkielmassa tuodaan esille aikaisempaa tutkimusta liittyen suomalaisuuteen Pohjois-Amerikassa sekä kertomalla suomalaisten historian Pohjois-Amerikassa. Tutkielman data koostuu 370 eri pääartikkelista, jotka julkaistiin The Finnish American Reporter-lehdessä tammikuun 2010 ja joulukuun 2019 välisenä aikana. Tämä tutkielma ottaa kvalitatiivisen lähtökohdan tutkimukseen ja datankeruun yhteydessä hyödynnettiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmiä relevanttien artikkelien löytämiseksi. Nämä artikkelit analysoitiin narratiivianalyysin menetelmin yhteisten teemojen löytämiseksi. Tässä tutkielmassa yhteistyö oli keskeinen teema kaikissa artikkeleissa, joka myös mahdollisti suomalaisuuden säilyttämisen ja juhlimisen. Tämän lisäksi suomalaisten yhteisöjen, kokemuksien sekä aktiviteettien monimuotoisuus olivat kantavia teemoja kaikissa artikkeleissa. Monet suomalaisuuteen liittyvät aktiviteetit esiteltiin menestystarinoina, mutta myös epäonnistumiset näkyivät artikkeleissa. Monissa artikkeleissa suomalaisyhteisöt ja organisaatiot pyrkivät taistelemaan suomalaisuuden katoamista vastaan Pohjois-Amerikassa.
This thesis looks to find what types of narrative themes emerged during the 2010s from articles published in The Finnish American Reporter related to the topics of preservation and celebration in the Finnish North American context. Additionally, this thesis examines what types of activities were featured as acts of preservation and celebration of Finnish culture and which of these acts were seen as success stories or failures. To get acquainted with the topic, this thesis introduces academic research related to the concepts of identity, ethnicity, heritage, preservation of heritage, celebration of heritage, immigration, and Americanization. These topics are further complemented by looking into what types of research has been conducted on Finns in North America prior to this thesis, and by telling the history of the Finnish community in North America. The main dataset for this thesis consists of 370 feature articles published in The Finnish American Reporter between January 2010 and December 2019. This study takes a qualitative approach and qualitative content analysis was used during the data collection process to identify relevant articles. These articles were then analyzed with narrative analysis tools in order to find themes that developed across the articles. This study finds that teamwork and collaboration was an essential theme across all the articles, which made the preservation and celebration of Finnishness possible. The variety of Finnish communities, experiences and activities were also carrying themes throughout all the articles. Several different Finnish cultural activities examined here were featured as success stories, but failures were also present in the articles. Many of the articles demonstrated Finnish communities and organizations fighting hard against the decline of Finnishness in North America.
Keyword(s): Suomalaiset Pohjois-Amerikka Perintö Identiteetti Säilyttäminen Finns North America Heritage Identity Preservation


Files in this item

Files Size Format View
Hynninen_Henrik_Thesis_2023.pdf 627.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record