Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

COVID-19-Rokotteen ottamishalukkuuteen vaikuttavat tekijät Kansalaispulssi-kyselyn perusteella

Show full item record

Title: COVID-19-Rokotteen ottamishalukkuuteen vaikuttavat tekijät Kansalaispulssi-kyselyn perusteella
Author(s): Eronen, Janne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Riittävä rokotekattavuus ja rokotteista kieltäytyminen ovat olleet näkyvästi esillä tiedotusvälineissä koronapandemian aikana. Päättäjät ovat pitäneet riittävää rokotekattavuutta tärkeänä, jotta terveydenhuollon kantokykyä on voitu pitää yllä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa väestöpohjaista tutkimustietoa koronarokotteen ottamishalukkuuteen vaikuttavista tekijöistä. Saatavan tiedon avulla on mahdollista tunnistaa yksilön koronarokotuspäätöksen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusaineistona käytetään vuoden 2022 ensimmäistä Kansalaispulssi-kyselyä. Kansalaispulssi on Valtioneuvoston väestölle suunnattu kyselytutkimus, jolla selvitetään suomalaisten näkemyksiä ajankohtaisista aiheista. Tutkimusasetelmana on poikkileikkausasetelma. Aineiston analysoinnissa hyödynnetään ristiintaulukointia ja Khiin neliötestiä. Ikä ja taloudellinen tilanne olivat yhteydessä koronarokotteen ottohalukkuuteen sekä henkilön näkemykseen rokotteen roolista vakavan koronataudin ehkäisyssä sekä koronapandemiasta eroon pääsemisessä. Iällä oli vaikutusta myös henkilön näkemykseen rokotteen merkityksestä koronataudin torjunnassa. Sukupuolella, maakunnalla tai koulutustasolla ei ollut vaikutusta henkilön rokotenäkemyksiin tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella suomalaiset ovat erittäin rokotemyönteisiä. Suomalaiset myös ymmärtävät hyvin rokotteen roolin erityisesti vakavan tautimuodon torjunnassa.
Adequate vaccine coverage and vaccine refusal have been prominently featured in the media during the COVID-19 pandemic. The decision-makers have considered adequate vaccine coverage important for maintaining the capacity of healthcare. The purpose of this study is to produce population-based research data about the factors affecting the willingness to take the COVID-19 vaccine. With the help of that information, it is possible to identify the factors that influence individual’s decision-making about whether to take the COVID-19 vaccine. The data of the study is the first Kansalaispulssi-data of the year 2022. Kansalaispulssi is a survey, made by the assignment of the State Council, which is used to research Finnish citizen’s views of the current topics. The research design is cross-sectional. The analysis of the study is done by crosstabulation using the Chi-square test. Age and financial situation of the person were related to the willingness to take the COVID-19 vaccine and the person's view of the role of the vaccine in preventing severe corona disease and getting rid of the COVID-19 pandemic. Age also influenced the person's view of the importance of the vaccine in preventing the COVID-19 disease. Gender, province, or educational level had no effect on a person's vaccine views in this study. Based on the research, Finnish citizens are very pro-vaccine. They also understand well the role of the vaccine in preventing a serious illness caused by the disease.
Keyword(s): Rokotteet COVID-19 Rokote-epäröinti Disinformaatio Vaccines COVID-19 Disinformation Vaccine Hesitancy


Files in this item

Files Size Format View
Eronen_Janne_Maisterintutkielma_2023.pdf 949.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record