Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Velvoitevarastointilain uudistamistarve saatavuushäiriöiden näkökulmasta

Show full item record

Title: Velvoitevarastointilain uudistamistarve saatavuushäiriöiden näkökulmasta
Author(s): Tenhola, Ella
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Industrial pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Saatavuushäiriöt ovat olleet useiden vuosien ajan kasvava ongelma lääketeollisuudessa. Saatavuushäiriöiden syitä on tutkittu laajasti, mutta syiden on huomattu olevan moninaisia ja juurisyiden selvittäminen on hankalaa. Lääkehuollon systeemi on muodostunut pitkällä aikavälillä, joka on erilaisista syistä johtanut kasvavaan saatavuushäiriöongelmaan. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään eri lääkealan sektoreiden mielipiteitä siitä, millaiset velvoitevarastointilain uudistukset voisivat auttaa saatavuushäiriöiden estossa ja lyhentämisessä. Tutkimus suoritettiin teemahaastattelulla. Analyysimenetelmäksi valikoitui abduktiivinen analyysi sekä teemoittelu. Tutkimuksen perusteella velvoitevarastointi onnistuu hyvin toimimaan lyhytkestoisissa saatavuushäiriöissä puskurina, mutta lain kokonaisvaltainen uudistaminen olisi kuitenkin tarpeen. Tutkielman mukaan velvoitevarastointilain uudistaminen on yhteydessä laaja-alaisesti moneen eri asiaan. Alituslupaprosessien joustavoittaminen, Suomen markkinan kannattavuus ja sairaalahankinnat ovat kiinteästi yhteydessä velvoitevarastointilakiin. Velvoitevarastointilistan uudistus voisi tuoda joustavuutta alituslupaprosesseihin uudistamalla listan valmisteita ja jaottelemalla niitä erilaisiin ryhmiin. Hankintalaki ja velvoitevarastointilaki tulisi sovittaa paremmin yhteen, jotta vältytään hävikiltä ja näin saadaan myös varmistettua Suomen riittävä kilpailukyky. On kuitenkin huomioitava, ettei Suomen kilpailukyvyn varmistaminen eikä saatavuushäiriöiden lyhentäminen ei ole yksin velvoitevarastointilain vastuulla. Tähän tarvitaan lisäksi laajaa kansainvälistä yhteistyötä sekä tuotannon palauttamista Eurooppaan ja Suomeen.
Medicine shortages have been an increasing problem in the pharmaceutical industry for several years. While the causes of these shortages have been widely researched, they have been found to be diverse and the root causes are difficult to identify. The pharmaceutical care system has been formed over a long period of time, which has led to a growing problem of shortages for various reasons. This study aims to investigate he views of different pharmaceutical sectors on what reforms to the mandatory reserve supply law could help to prevent and shorten the medicine shortages. The study was conducted through a thematic interview. Abductive analysis and thematic analysis were selected as the method of analysis. The study found that mandatory reserve supply is successful in acting as a buffer against short-term shortages, but that a comprehensive reform of the law would be necessary. According to the study, the reform of the law is linked to a wide range of issues. More flexible processes in regulatory aspects, the profitability of the Finnish market, and hospital procurements are closely related to the mandatory reserve supply law. The reform of the mandatory supply list could bring flexibility to exemptions to maintain lower stock levels by renewing the list of medicines and categorizing them into different groups. The act on public contracts law and the mandatory supply reserve law should be better coordinated to avoid wastage and thus ensure Finland's adequate competitiveness However, it should be noted that ensuring Finland's competitiveness and reducing shortages is not solely the responsibility of the mandatory reserve supply law. It also requires extensive international cooperation and it is also believed that bringing production back to Europe and even to Finland is crucial to shorten medicines shortages.
Keyword(s): saatavuushäiriö velvoitevarastointi alituslupa hankintalaki Suomen kilpailukyvyn varmistaminen EU-yhteistyö


Files in this item

Files Size Format View
Tenhola_Ella_Progradu_2023.pdf 1.135Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record