Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Consideration of sleep and circadian rhythm in most cited drug research articles related to Alzheimer's disease and dementia

Show full item record

Title: Consideration of sleep and circadian rhythm in most cited drug research articles related to Alzheimer's disease and dementia
Author(s): Lähdesmäki, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Pharmacology
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Dementia on oireyhtymä, jonka tyypillisimpiin oireisiin kuuluvat monien aivotoimintojen, kuten muistin ja ajattelun heikentyminen. Erilaisia dementiatyyppejä ovat esimerkiksi Alzheimerin tauti, vaskulaarinen eli verisuoniperäinen dementia, Lewyn kappale -tautiin liittyvä dementia sekä frontotemporaalinen eli otsa- ohimolohkon rappeumasta johtuva dementia. Kaikista dementiatapauksista 75 prosenttia on Alzheimerin taudin aiheuttamia. Alzheimerin taudissa aivoihin alkaa kertyä beta-amyloidiplakkia ja tau-proteiinia, jotka on yhdistetty hermoston rappeumaan ja taudille tyypillisten oireiden syntyyn. Tauti on etenevä, mutta tarkkaa syytä sen puhkeamiselle ei tiedetä. Riskitekijöinä pidetään kuitenkin esimerkiksi yli 65 vuoden ikää, APOE-4- geeniä, joitakin liitännäissairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja sekä elämäntapoja. Tautiin ei ole vielä olemassa parantavaa hoitoa. Unen on esitetty liittyvän Alzheimerin taudin patofysiologiaan, sillä unihäiriöitä ilmenee sekä taudin oireena että sille altistavina riskitekijöinä. Äskettäin on esitetty, että aivoja puhdistavan glymfaattisen järjestelmän aktiivisuus on voimakkainta syvässä unessa. Lääkkeiden annosteluajankohdalla voi olla vaikutusta myös lääkkeiden tehoon, ja monilla Alzheimerin taudin hoitoon käytettävillä lääkkeillä onkin suositus annostella lääke tiettyyn vuorokaudenaikaan. Hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan unta ja vuorokausirytmiä ei ole huomioitu valtaosassa uusien nopeavaikutteisten masennuslääkkeiden tutkimuksista. Tässä työssä toteutimme samankaltaisen katsauksen Alzheimerin taudin ja dementian osalta. Selvitimme, onko uni- ja vuorokausirytmiä huomioitu viitatuimmissa vuosien 2010–2020 välillä julkaistuissa kansainvälisissä prekliinisissä ja kliinisissä lääketutkimuksissa. Lisäksi selvitettiin, mihin lääkeryhmiin tutkittavat yhdisteet kuuluivat, millainen sukupuolijakauma tutkimuksissa oli, kuinka suuria kliiniset tutkimukset olivat ja mitä eläinlajeja prekliinisissä tutkimuksissa oli käytetty. Tutkimus toteutettiin systemaattisen kirjallisuushaun avulla Scopus-tietokannasta. Tulosten perusteella suurimmassa osassa artikkeleista unta tai vuorokausirytmiä ei ollut otettu huomioon lainkaan. Enemmistö tutkittavista yhdisteistä kuului pienmolekyyleihin. Toiseksi suurin lääkeryhmä oli ravintolisät ja rohdokset, ja loput tutkittavista yhdisteistä olivat biologisia lääkkeitä. Kliinisistä tutkimuksista suurimmassa osassa oli kymmeniä tai satoja tutkittavia. Tutkimuksista 14 oli uudelleenanalysointeja ja havainnointitutkimuksia, joita ei sen vuoksi huomioitu tutkittavien lukumäärän analysoinnissa. Sukupuolijakaumien perusteella kliinisissä tutkimuksissa valtaosa potilaista oli naisia, kun taas valtaosa prekliinisistä tutkimuksista käytti urospuolisia eläimiä. Tulevaisuudessa lääketutkimuksissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota tutkittavien eläinten tai henkilöiden unirytmiin sekä lääkkeiden annosteluajankohtaan ja sen raportointiin, joka on yleensä mainittu myös tieteellisten lehtien vaatimuksissa. Näin voitaisiin mahdollisesti luoda avoimempaa tiedettä ja kaventaa translationaalista kuilua prekliinisten ja kliinisten tutkimusten välillä.
The most typical symptoms of dementia include impairment of cognitive brain functions, such as memory and thinking. Most common forms of dementia include Alzheimer's disease, vascular dementia, Lewy body dementia, and frontotemporal dementia, which is caused by degeneration of the frontotemporal lobe. Alzheimer's disease is the most common form of dementia, covering about 75% of all the cases. The pathophysiology of Alzheimer's disease includes beta-amyloid plaques and tau proteins, which accumulate in the brain, and which have been linked to damage to nerve pathways and the appearance of the typical symptoms of the disease. The disorder is progressive, but the exact cause remains unknown. However, old age (>65 years), the APOE-4 gene, lifestyle, and some comorbidities, such as cardiovascular diseases, are considered risk factors. Even though extensive research has been conducted, there is currently no curative treatment for Alzheimer's disease. Sleep disorders can be both a symptom of Alzheimer's disease and a risk factor for the onset of the disorder. Therefore, the mechanisms of sleep and circadian rhythm are connected to the pathophysiology of Alzheimer's disease, for example through the glymphatic system that cleans the brain mainly during deep sleep. Many drugs for Alzheimer's disease have a recommended time of administration. The dosing time can be very important issue in terms of the effectiveness of the drug. According to a recent study, sleep and circadian rhythm have not been considered in most studies on new rapid-acting antidepressants. Therefore, we carried out an analogous systematic literature review for Alzheimer's disease and dementia. The aim of this study was to find out whether sleep and circadian rhythm have been considered in the most cited preclinical and clinical drug research articles for Alzheimer's disease and dementia during the last decade (2010–2020). In addition, it was examined which drug groups the studied compounds belonged to, and what was the sex distribution of the test subjects in the studies. The number of subjects was also determined from clinical studies, and the animal species from preclinical studies. The research articles analysed in the study were collected with a systematic literature review of Scopus database. The study found that most studies did not include any consideration of sleep or circadian rhythm. Most of the investigated compounds were small molecules, followed by supplements and herbs, and rest classified as biological drugs. Most of the clinical trials were relatively small studies with less than a hundred subjects or hundreds of subjects. Among the 100 most cited clinical research articles, there were 14 reanalyses and observational studies that were not included in this analysis of subject numbers. In clinical studies, most of the test subjects were usually female, while preclinical studies used commonly male animals. To conduct more open and reliable science in the future, drug research should pay more attention to the subjects’ sleep patterns, the time of drug administration, and reporting on these issues in the articles, which is usually part of the requirements of scientific journals. This could potentially narrow the translational gap between preclinical and clinical research.
Keyword(s): Alzheimer’s disease dementia sleep circadian rhythm drug research


Files in this item

Files Size Format View
Lahdesmaki_Emmi_thesis_2023.pdf 743.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record