Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Gamification as a teaching method to improve multiplication and division skills of elementary school students in Finnish schools

Show full item record

Title: Gamification as a teaching method to improve multiplication and division skills of elementary school students in Finnish schools
Author(s): Mbanze, Elias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Master's Programme in Changing Education
Specialisation: Changing Education
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tässä tutkimuksessa selvitettiin vakavien pelien (digipelien) vaikutuksia suomalaisten koulujen alakoululaisten kerto- ja jakotaitoon. Pelillistäminen on suosittu oppimisstrategia, jota on käytetty laajasti kirjallisuudessa. Tutkimukset osoittavat, että pelillistäminen on yleensä hyödyllistä eri oppiaineiden taitojen parantamisessa. Vakavien pelien vaikutuksia oppilaiden kerto- ja jakolaskuihin on kuitenkin vähemmän. Tämä tutkimus käsittelee tätä puutetta soveltamalla pelillistä interventiota matematiikan luokkiin. Käytettiin lähes kokeellista menetelmää. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään: kokeelliseen (pelillinen kunto) ja kontrolliryhmään. Molemmat ryhmät tekivät saman esitestin yksinkertaisilla kerto- ja jakolaskutehtävillä ennen interventiota. Intervention aikana koeryhmää ohjattiin digitaalisten pelien kautta, kun taas kontrolliryhmä sai perinteistä ohjausta. Interventiojakso kesti kaksi viikkoa. Intervention jälkeen suoritettiin jälkitesti ja kahden ryhmän keskimääräisiä pisteitä verrattiin heidän oppimistuloksensa indeksinä. Tulokset osoittavat, että oppimistuloksissa ei ollut merkittävää eroa koeryhmän ja kontrolliryhmän välillä, vaikka kontrolliryhmä sai hieman korkeammat pisteet kuin koeryhmä. Molempien ryhmien pisteet laskivat myös esitestistä jälkikokeeseen, koska ryhmät saivat korkeammat pisteet esitestissä kuin jälkitestissä. Tämä johtuu esitestissä havaitusta kattovaikutuksesta, joka johti siihen, että jälkitesti tehtiin tarkoituksella huomattavasti vaikeammaksi kuin esitesti. Havaitut tulokset voidaan johtua useista tekijöistä, joista keskeinen oli intervention lyhyt kesto. Jatkotutkimusten tulisi kestää yli kaksi viikkoa ja lisäksi tulisi käyttää suurempaa otoskokoa, jotta tulokset olisivat mielekkäitä ja yleistettäviä. Suuremmalla otoksella voitaisiin myös tehdä korrelaatioanalyysejä peliajan ja koetulosten välillä sekä opettajien kokemuksia digitaalisista peleistä.
This study investigated the impacts of serious games (digital games) on the multiplication and division skills of elementary school learners in Finnish schools. Gamification is a popular learning strategy that has been extensively applied in literature. Studies reveal that gamification, in general, is useful for improving skills in various subjects. However, there are fewer studies dealing with the impacts of serious games on learners’ multiplication and division skills. This study deals with this shortage by applying a gamified intervention in mathematics classrooms. A quasi-experimental method was applied. The participants were split into two groups: the experimental (gamified condition) and control group. Both groups took the same pre-test on simple multiplication and division tasks before the intervention was introduced. During the intervention, the experimental group were instructed through digital games while the control group received traditional instruction. The intervention period lasted for two weeks. After the intervention, a post-test was administered and the mean scores of the two groups were compared as an index of their learning outcome. The results show that there was no significant difference in the learning outcome between the experimental group and the control group, although the control group scored slightly higher than the experimental group. There was also a decrease in scores for both groups from the pre- to post-test as the groups scored higher in the pre-test than in the post-test. This is due to ceiling effect observed in the pre-test which led to the post-test to be, intentionally, made considerably more difficult than the pre-test. The observed results could be attributed to several factors, key amongst them being the short length of the intervention. Further studies should last longer than two weeks and, further, a larger sample size should be used for the results to be meaningful and generalisable. With a larger sample, correlation analyses between playtime and test scores as well as teachers’ experiences with digital games could also be carried out.
Keyword(s): Gamification learning intervention multiplication and division skills


Files in this item

Files Size Format View
Mbanze_Elias_thesis_2023.pdf 542.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record