Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kielitietoisuus maantieteen opetuksessa : käsitteistä maailman käsittämiseen

Show full item record

Title: Kielitietoisuus maantieteen opetuksessa : käsitteistä maailman käsittämiseen
Author(s): Vuori, Linnea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Degree program: Master's Programme in Geography
Specialisation: Teacher in Geography
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tämä maisterintutkielma käsittelee kielitietoista maantieteen opetusta käsitteiden opetuksen näkökulmasta. Maahanmuuttajataustaisen väestön osuus Suomessa on kasvussa, ja kielitietoisella opetuksella on mahdollisuus saada koulun opetuskieltä opettelevat paremmin mukaan opetukseen. Maantiede koulun oppiaineena on merkityksellisessä asemassa kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämisessä. Maantiede myös tukee oppilaiden identiteettien rakentumista ja yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta, joten on tärkeää, että myös maahanmuuttajataustaiset oppilaat pääsevät oppisisältöihin kiinni. Tutkielmassa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1. Minkälaisia erityishaasteita maantieteen käsitteiden opetukseen liittyy kielitietoisuuden näkökulmasta? 2. Minkälaisia ovat kielitietoisesti toimivat maantieteen käsitteiden opetusmenetelmät? 3. Minkälaiset toimintatavat lisäävät kielitietoisuutta maantieteen opetuksessa? Tutkielma liittyy kielitietoista ja osallistavaa tutkimusta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden joukkoon. Kielitietoisuudella tarkoitetaan kielen ja kielten tiedostamista, huomioon ottamista, arvostamista ja hyödyntämistä. Tutkielman aineisto on tuotettu osallistavan tutkimuksen keinoin yhdessä kahdeksasluokkalaisen oppilasryhmän kanssa. Osallistavassa tutkimuksessa tutkittavista tulee kanssatutkijoita, jotka osallistuvat tutkimuksen suunnitteluun ja tiedon tuottamiseen. Kahdeksasluokkalaiset kanssatutkijat keskustelivat pienryhmissä kielitietoisuudesta ja esittelivät keskustelusta tekemänsä muistiinpanot tutkijalle. Tutkimuskysymyksiin vastataan sekä empiirisen aineiston että aiemman tutkimuskirjallisuuden avulla. Maantiede on käsiterikkaana ja vahvasti paikkoihin liittyvänä oppiaineena sidonnainen käytetyn kielen ymmärtämiseen ja oppilaiden omakohtaisiin kokemuksiin, jotka voidaan liittää teoriaan. Koska maantiede on visuaalinen, koko maailmaa ja eri kulttuureja tutkiva oppiaine, tarjoaa se erinomaisia mahdollisuuksia kielitietoisiin toimintatapoihin. Eri kielten hyödyntäminen, myös muihin kuin pelkästään kieleen perustuvat ja toisaalta juuri kieleen keskittyvät opetusmenetelmät edistävät kielitietoista opetusta. Myös opettajan kielenkäyttöön tulee kiinnittää huomiota, jotta opetus on mahdollisimman monen saavutettavissa. Tutkimustulosten avulla voidaan kehittää paitsi maantieteen myös muiden oppiaineiden opetusta entistä kielitietoisemmaksi. Näin saadaan huomioitua paremmin myös S2-oppilaita sekä luokan kielimaailman että eri opetusmenetelmien kautta. Tutkielma tuo esiin myös oppilaiden näkökulmaa kielitietoisuudesta ja nostaa heidän ääniään kuuluvammiksi.
This thesis studies language awareness in the teaching of geographic terminology. In Finland the number of people with foreign background is increasing, and language-aware teaching offers possibilities to better engage students who are learning the school language in the teaching. Geography is an important school subject when it comes to understanding cultural multiplicity, and it supports students in the building of their identities and in their integration to the society. Hence, it is important that the students with foreign background grasp the subjects studied in the geography class. In the thesis the following research questions are answered: 1. What kind of challenges does the teaching of geographic terminology pose from the viewpoint of language awareness? 2. What type of methods in the teaching of geographic terminology are language-aware? 3. What kind of activities support language-aware geography teaching? The thesis adds to the research about language awareness and participative research. Language awareness covers acknowledging and appreciating language and languages as well as taking advantage of them and taking them into consideration. The research material has been produced in a participative research process together with a group of eighth-graders. In participative research the researched become co-researchers and participate in the planning of the research and in the production of research material. The co-researchers talked about language awareness in small groups, and then shared their notes and ideas with the researcher. The research questions are answered together with literature and the empirical research material. Geography is heavily infused with scientific terminology, and a strongly place-based subject. Because of this, the understanding of the language used and the students’ personal experiences that can be connected to theory, are of essence in a geography class. As a visual subject that studies the entire world and different cultures, geography offers excellent opportunities for language awareness. Taking advantage of different languages and using methods that either don’t rely solely on language or focus on language specifically support language awareness. Attention should also be drawn to how the teacher uses language to provide accessible teaching to as many as possible. The research results can be used to guide teaching to become more language-aware, not only the teaching of geography but other subjects too. This way F2-students can better be taken into consideration both through the language(s) and the activities used in class. The thesis also brings forward students’ ideas about language awareness and holds their voices higher to be heard.
Keyword(s): kielitietoisuus maantiede opetus osallistava tutkimus


Files in this item

Files Size Format View
Vuori_Linnea_maisterintutkielma_2023.pdf 931.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record