Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Muutosvalmennus tulevaisuuteen vai välttämätön paha? : Tapaustutkimus kunnan ja asukkaiden välisen vuorovaikutuksen kehityksestä Tuusulassa pormestarimallin käyttöönoton myötä

Show full item record

Title: Muutosvalmennus tulevaisuuteen vai välttämätön paha? : Tapaustutkimus kunnan ja asukkaiden välisen vuorovaikutuksen kehityksestä Tuusulassa pormestarimallin käyttöönoton myötä
Author(s): Hagman, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Political Science
Specialisation: Study Line for Administration and Organisations
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tuusulan kunta uudisti poliittista johtamisjärjestelmäänsä vuosina 2014-2017 ja otti käyttöön pormestarimallin. Tutkimuksen kohteena on uudistuksen myötä käynnistynyt kunnan ja sen asukkaiden roolien ja vuorovaikutuksen kehittäminen. Tavoitteena on selvittää Tuusulan kunnassa tehtävän vuorovaikutus-, osallisuus- ja asiakkuustyön nykytilaa ja asukas- ja asiakaskokemuksen muodostumista kunnan ja asukkaiden yhdyspinnalla. Tutkimuksessa selvitetään miten pormestarimalliin siirtyminen ja hallinnon ja hallinnan kehittyminen on näyttäytynyt Tuusulan kunnan keskijohdolle kunnan ja asukkaiden vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimusongelma on miten pormestarimalliin siirtyminen on muuttanut Tuusulan kunnan toimintaa ja minkälaisia käsityksiä hallinnon teoriasta ja demokratiasta se heijastelee. Tutkimus ei ole varsinaisesti toimintamallin arviointitutkimus, vaan se peilaa Tuusulan uudistunutta toimintaa demokratiateoriaan ja uuden julkisen hallinnan teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimus on laadullinen empiirinen tapaustutkimus, joka perustuu haastatteluihin. Tutkimuksen aineisto muodostuu kahdeksastatoista teemahaastattelusta. Haastateltavina oli kunnan keskijohto. Tutkimukseni tulosten tulkinnassa hyödynnettiin myös muuta aiemmin syntynyttä tutkimus- ja arviointitietoa sekä strategisia asiakirjoja sekä omia työelämäkokemuksia. Tutkimustulosten valossa odotukset pormestarimallin käyttöönotolle on lunastettu. Vuorovaikutuksen rakenteita ja kanavia on vahvistettu johtamisjärjestelmän uudistukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja kuntalaisten ääni on vahvistunut. Kunnassa on otettu käyttöön uusia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja ja asiakaslähtöinen toiminta on vahvistunut. Kuntalaiset ja yhteisöt nähdään aktiivisina toimijoina ja kumppaneina. Asukkaiden yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia on vahvistettava edelleen. Asukas- ja asiakaskokemuksen mittaamista ja tiedon hyödyntämistä on lisättävä kunnassa. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa kuuluu kaikille ja toimintaa on johdettava. Asukkaiden ääni kuuluu Tuusulassa aiempaa vahvempana ja asiakaslähtöinen toimintamalli on ottanut vahvaa jalansijaa kunnan ja palveluiden kehittämisessä ja käyttäjien uudenlaisessa huomioimisessa. Asiakaslähtöinen kehittäminen ei riipu kunnan koosta tai sijainnista, kyse on enemmänkin asenteesta ja pitkäjänteisyydestä.
Keyword(s): Osallistuva demokratia uusi julkinen hallinta pormestarimalli osallisuus asiakaslähtöisyys asiakaslähtöisyys osallisuus demokratia pormestarit julkinen hallinto npg


Files in this item

Files Size Format View
Hagman_Yleinen valtio-oppi.pdf 1.060Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record