Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Discourses on race and "Finnishness" : Exploring Representations of Migrants in the Finnish National Core Curriculum

Show full item record

Title: Discourses on race and "Finnishness" : Exploring Representations of Migrants in the Finnish National Core Curriculum
Author(s): Hellman, Amelia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Degree program: Master's Programme in Contemporary Societies
Specialisation: Social and Public Policy
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Suomessa on tutkittu maahanmuuttaneiden oppilaiden koulumenestystä ja -hyvinvointia, joiden tasot ovat huomattavasti alhaisemmat kuin muilla oppilailla. Aihetta on tutkittu näkökulmasta joka käsittelee maahanmuuttaneita itsessään, eikä niinkään analysoi tai kritisoi koulutusjärjestelmää tai sen rakenteita. Tässä tutkielmassa tarkastelen Perusopetuksen opetussuunnitelmaa kriittisellä diskurssianalyysillä. Tavoitteena on hahmottaa miten opetussuunnitelmassa näkyvät diskurssit maalaavat maahanmuuttaneita oppilaita, ja minkälaisia seurauksia niillä on. Tutkielma käsittelee sekä maahanmuuttaneita, että muiksi kuin valkoisiksi rodullistettuja oppilaita, eli ”persons of colour”. Aiemmat tutkimukset osoittavat, kuinka maahanmuuttaneet ja ”persons of colour” kategorioita sekoitetaan Suomessa, joten molempien ryhmien käsittely on olennaista. Aineistonani käytin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -opetussuunnitelmaa, joka on viimeisimpänä otettu Suomessa käyttöön. Kriittiseen diskurssianalyysiin käytin Van Dijk:n ja Bacchin teorioita, sekä Critical Race Theory eli kriitistä rotuteoriaa. Nämä tukevat opetussuunnitelmasta nousevien diskurssien merkitysten analysointia, sekä niiden yhteyksiä yhteiskunnallisiin valtarakenteisiin ja niiden epätasa-arvoon. Olen lisäksi hyödyntänyt kirjallisuutta ja aiempaa tutkimusta suomalaisuuden diskursseista kansallisen identiteetin rakentamisessa, historian kertomisessa, sekä yhteiskunnan eriarvoistamisessa. Tutkimukseni tuloksina ilmeni kolme diskurssia/laajempaa teemaa: suomalaiset arvot ja suomalaisuuden normatiivisuus, ”Suomalaisten” ja ”muiden” vastakkainasettelu ja muu erilaisuuden rakentaminen, sekä sanojen, merkitysten, ja teemojen valikointi tai välttäminen. Näillä diskursseilla opetussuunnitelma rakentaa kuvaa Suomen etnisestä ja kulttuurisesta homogeenisyydestä; ne, jotka eivät sovi homogeeniseen kansallisidentiteettiin, sen sijaan jäävät yhteiskunnassa ulkopuolisiksi. Myös ”maahanmuuttaneet” kategoria kuvataan homogeenisenä sen sijaan, että ryhmää käsiteltäisiin intersektionaalisuuden puissa. Sana- ja termivalikoimat, sekä myös se mitä ei sanota, kertovat minkälaisia arvoja opetussuunnitelman pohjalla on. Suomalaisuuden ylistäminen nousee rivien välistä, kun taas rodusta, etnisyydestä, tai rasismista puhuminen jää taka-alalle tai kokonaan pois. Pohdinnassa käsittelen sitä, kuinka diskurssit poissulkevat ”persons of colour” ja maahanmuuttaneiden kansallisesta identiteetistä ja Suomeen kuuluvuudesta. Käsittelen näiden diskurssien mahdollisia seurauksia oppilaiden arjessa, sekä yhteiskunnallisia seurauksia joiden myötä valtarakenteet pysyvät muuttumattomina.
Research on education outcomes in Finland reflects how migrant pupils generally have poorer performance and lower levels of well-being than non-migrant pupils. However, research on the causes of this has been concentrated on migrants themselves, rather than critiquing education structures. This thesis explores discourses found in the Finnish National Core Curriculum and analyses the ways in which these discourses represent migrants, and what potential impacts these discourses can have. This thesis focuses on both migrants and persons of colour, because previous research showcases how these two groups often become conflated with one another. The material used is the Finnish National Core Curriculum 2014, which is the most recently implemented version of the national curriculum. I conducted a critical discourse analysis, drawing from Van Dijk, Bacchi, and Critical Race Theory for my methodology. These allow for analysis on meanings and constructions, and on how they tie into social power hierarchies and inequalities. The analysis also draws from literature regarding how Finland has used discourse in the past to construct national identity, history, and social hierarchies. The research identified three main categories of discourse: Finnish values and normativity, “us vs. them” framing and representations of difference, and selective inclusion of topics, meanings, and terminology. They reflect different discourses and/or discursive strategies used to create a homogenous national identity that is heavily associated with whiteness and speaking Finnish, whilst any divergence is framed as not belonging. Representations of difference also reflected how “migrants” are categorised somewhat homogenously, evading an intersectional perspective. Choices of terminology and what is left unsaid reflect underlying values of Finnish exceptionalism and unwillingness to discuss race and racism. In the discussion of findings, I identify how these discourses represent migrants and persons of colour as not belonging to the national identity, and how the contribute to broader societal discourse of faulting individuals over structures. I also identify the potential impacts on the well-being and school performance of pupils, and how discourse disseminated through education can ultimately be internalised by pupils and teachers alike in ways that continue to reproduce dominance and inequality in society.
Keyword(s): discourse Finnish exceptionalism migration curriculum race


Files in this item

Files Size Format View
Hellman_Amelia_tutkielma_2023.pdf 609.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record