Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Expanded CD4+ effector/memory T cell subset in APECED produces predominantly interferon-gamma

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-01-20T10:23:40Z
dc.date.available 2016-01-20T10:23:40Z
dc.date.issued 2016-01-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4745
dc.title Expanded CD4+ effector/memory T cell subset in APECED produces predominantly interferon-gamma en
ethesis.discipline Bacteriology and Immunology en
ethesis.discipline Bakteriologia ja immunologia fi
ethesis.discipline Bakteriologi och immunologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1b3ba5b9-e8e0-48f1-b9ed-7a059590553a
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Heikkilä, Nelli
dct.creator Mannerström, Helga
dct.creator Kekäläinen, Eliisa
dct.creator Saavalainen, Päivi
dct.creator Jarva, Hanna
dct.creator Laakso, Sini M.
dct.creator Arstila, T. Petteri
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract APECED (autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy) on suomalaiseen tautiperimään kuuluva harvinainen monogeeninen autoimmuunisyndrooma, joka aiheutuu AIRE-geenin mutaatioista. AIRE:a ilmennetään pääasiassa kateenkorvassa, jossa se ohjaa kudosspesifien antigeenien ekspressiota ja esittelyä kehittyville tymosyyteille. AIRE:n mu-taatiot johtavat tymosyyttien negatiivisen selektion häiriintymiseen, jolloin autoreaktiivisia T-soluklooneja pääsee kehittymään. APECED-potilaiden perifeerisen veren CD8+ T-solupopulaatiossa on havaittu patologisia poikkeavuuksia, CD4+ säätelijä-T-solut toimivat puutteellisesti ja autovasta-aineet häiritsevät Th17-auttajasolujen toimintaa. Tutkimme CD4+ auttaja-T-solujen toimintaa kymmenessä APECED-potilaassa ja terveessä verrokissa solustimulaatioilla, virtaussytometrialla ja transkriptomianalyysilla. Effektori/muistisolujen osuus oli suurentunut, kun taas naiiveja soluja oli vähemmän. Naiivit solut vaikuttivat poikkeavasti aktivoituneilta, sillä ne tuottivat kypsille auttaja-T-soluille tyypillisiä sytokiinejä. Erityisesti interferoni gamman (IFN-γ) tuotanto oli lisääntynyt, mikä sopii yhteen CD8+ T-solujen häiriön kanssa, sillä IFN-γ stimuloi CD8+ T-soluja. Myös vastikään kateenkorvasta lähteneissä auttaja-T-soluissa havaittiin samoja poikkeavuuksia effektori/muistisolujen ja naiivien solujen suhteissa sekä sytokiinituotannossa. Löydökset viittaavat auttaja-T-solujen häiriöön ja ennenaikaiseen aktivaatioon, joka alkaa jo kateenkorvassa tapahtuvan kehityksen aikana. fi
dct.subject APECED
dct.subject AIRE
dct.subject IFN-γ
dct.subject auttaja-T-solu fi
dct.subject kateenkorva fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Arstila, Petteri
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:3e6bae6d-4086-4691-bc42-becf91693420
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2015-12-21 11:05:24:357
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201601201034
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Expanded CD4 ef ... antly interferon gamma.pdf 1.008Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record