Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Not just a walk in the park - Immigrants, urban nature and integration in Eastern Helsinki

Show full item record

Title: Not just a walk in the park - Immigrants, urban nature and integration in Eastern Helsinki
Author(s): Kankaanpää, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Degree program: Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Specialisation: Global Sustainability
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tämä maisterintutkielma keskittyy maahanmuuttajien luontosuhteeseen sekä mahdolliseen yhteyteen luonnossa oleskelun ja kotoutumisen välillä. Tutkimuskysymykset keskittyvät maahanmuuttajien kokemuksiin kaupunkiluonnosta, heidän kaupunkiluonnolle antamaansa merkitykseen ja arvoon sekä kaupunkiluonnon ja kotoutumisen mahdolliseen yhteyteen. Tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan viiden henkilökohtaisen, semi-strukturoidun haastattelun avulla. Litteroitu haastattelumateriaali analysointiin temaattisen analyysin keinoin. Analyysin tuloksista erottui yhteensä kuusi teemaa, jotka jakautuvat kahteen osa-alueeseen: luonnossa oleskelun syihin sekä luontokäyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Haastattelut osoittivat luonnon vaikuttavan positiivisesti maahanmuuttajien yleiseen hyvinvointiin ja tätä kautta myös heidän kotoutumiseensa, vaikka haastateltavat eivät itse usein olleetkaan tietoisia tästä yhteydestä. Kaikki haastateltavat kuvailivat luontotoiminnan muuttuneen Suomessa oleskelun aikana. Monet myös kuvailivat luonnon olevan osa heidän identiteettiään ja tärkeä lapsuudesta saakka. Luontotoiminnalla on todistetusti vaikutusta maahanmuuttajien kotoutumiseen, mutta luonnon hyödyntäminen kotoutumistyössä on silti edelleen vähäistä. Tutkittu ja käytännössä todettu tieto ovat hajallaan. Tutkimustietoa ei juurikaan löydy siitä, miten yksittäiset maahanmuuttajat voivat hyödyntää luontoperustaisia aktiviteetteja omassa kotoutumisessaan. Tämä tutkielma osoittaa, että luonnossa ajan viettäminen ja erilaiset luontoaktiviteetit voivat olla hyödyllisiä kotoutumiselle, mutta vaikuttavat liittyvän enemmän yksilön identiteettiin kuin etniseen taustaan tai maahanmuuttostatukseen.
This master’s thesis focuses on the relationship immigrants have with urban nature and the possible link between spending time in nature and integration. The research questions focus on the experiences immigrants have with urban nature, the meaning and value they give to it as well as its possible effects on their integration. Five individual, semi-structured interviews were conducted in order to answer these questions. The transcribed interview material was analysed using a thematic analysis method. The results of this analysis showed six themes, divided into two domains: reasons for spending time in nature and factors affecting nature behaviour. Interviews demonstrated nature’s positive effects on overall well-being and thus also integration, even though interviewees were not themselves very aware of this connection. However, all described that their ways of spending time in nature had changed between their home country and Finland. Many also demonstrated a “nature-lover” identity: nature had been important to them already from early childhood. Nature’s role in immigrant integration has been proved in various studies, yet its applications remain limited, and the existing knowledge is fragmented. Few studies concentrate on the ways individuals can take advantage of nature-related activities in their own integration. This thesis shows that spending time in nature and doing different nature-related activities can prove useful in integration but seems to relate more to the person’s individual identity rather than their ethnicity or immigration status.
Keyword(s): maahanmuutto maahanmuuttajien kotoutuminen luontoperustainen kotoutuminen kaupunkiluonto lähiö luontosuhde


Files in this item

Files Size Format View
Kankaanpää_Liisa_mastersthesis_2023.docx.pdf 369.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record