Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Apteekeissa raportoidut sote-yksiköiden lääkehoidon vaaratapahtumat : tutkimus HaiPro-aineistosta

Show full item record

Title: Apteekeissa raportoidut sote-yksiköiden lääkehoidon vaaratapahtumat : tutkimus HaiPro-aineistosta
Author(s): Mannermaa, Siiri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Lääkitysturvallisuus on kansainvälisesti keskeinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskohde. Lääkityspoikkeamat ovat suurin yksittäinen lääkitysturvallisuutta vaarantava tekijä. Valtaosa lääkityspoikkeamista olisi ehkäistävissä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden lääkehoitoprosesseja kehittämällä. Sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmien avulla voidaan kerätä systemaattista tietoa avohoidon lääkehoitoprosessin riskikohdista, mitä voidaan hyödyntää avohoidon lääkehoitoprosessin suojausten kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millaisia lääkitysturvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita apteekeissa on pystytty tunnistamaan sekä ehkäisemään. Tämä tutkimus suoritettiin retrospektiivisenä rekisteripohjaisena tutkimuksena hyödyntäen avohuollon apteekkien vaaratapahtumailmoituksia. Aineistoon sisällytettiin aikavälillä 21.09.2021-31.10.2022 vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiProon apteekkien raportoimat sote-yksiköissä tapahtuneet poikkeamat. Tutkimuksen alkuperäisestä aineistosta (n=3841) poistettiin systemaattisen esikäsittelyn perusteella tapaukset (n=55), jotka eivät olleet aineistoon kuuluvia ilmoituksia. Ilmoituksista korjattiin tarvittaessa tapahtuman luonne sekä tapahtuman tyyppi. Lopulliselle aineistolle (n=3786) suoritettiin kuvaileva määrällinen analyysi hyödyntäen Microsoft Excel -ohjelmaa. Aineistosta laskettiin lääkityspoikkeamien määrä, luonne, tyyppi, havaitsija ja reseptityyppi lukumäärinä ja prosenttiosuuksina. Aineistosta tunnistettiin yleisimmin esiintyneet lääkeaineryhmät sekä suuren riskin lääkkeet. Laadullinen sisällönanalyysi suoritettiin aineiston läheltä piti -tapauksille, jotka liittyivät suuren riskin lääkkeisiin (n=446) hyödyntäen Atlas.ti -ohjelmaa. Aineistosta tunnistettiin ilmoituksiin kirjatun avoimen tapahtuman kuvauksen perusteella poikkeaman ehkäisemiseksi tehdyt interventiot, interventiosta seuranneet toimenpiteet sekä toimenpiteiden seurauksena ehkäistyt riskit. Analyysi suoritettiin abduktiivisen sisällönanalyysin menetelmällä. Lopullisen aineiston (n=3786) vaaratapahtumista 91 % havaittiin apteekissa ja suurin osa (68 %) aineiston vaaratapahtumista oli läheltä piti-tilanteita. Lähes kaikki (96 %) lopullisen aineiston poikkeamat (n=3786) liittyivät potilaan lääkehoitoon, ja olivat yleisimmin tapahtuneet lääkkeiden määräysvaiheessa (92 %). Määräyspoikkeamien seurauksena potilaalle oli tyypillisimmin määrätty lääkkeestä väärä annos tai vahvuus (26 %) tai lääkemääräyksestä puuttui SIC-merkintä (26 %). Suuren riskin lääkkeitä esiintyi 16 % (n=591) aineiston vaaratapahtumista, ja yleisimmin esiintyvä suuren riskin lääkeaineryhmä oli opioidit (35 %). Suuren riskin lääkkeisiin liittyvistä vaaratapahtumista (n=591) noin kolme neljäsosaa (76 %) oli läheltä piti -tilanteita (n=446). Lähes kaikki (92 %) suuren riskin lääkkeisiin liittyvien läheltä piti - vaaratapahtumien ratkaisemiseksi tehdyt interventiot (n=471) tehtiin apteekkien toimesta, joista yleisimpänä interventiona (53 %) apteekista otettiin yhteys lääkäriin. Avohuollon apteekeissa raportoiduista sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tapahtuneista lääkityspoikkeamista tehtyjen HaiPro-ilmoitusten perusteella voidaan todeta apteekin olevan merkittävä suojaus avohoidon lääkehoitoprosessissa. Apteekeissa havaitaan ja raportoidaan muissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tapahtuneita lääkityspoikkeamia. Apteekkien raportoimat vaaratapahtumat kerryttävät systemaattisesti tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää avohoidon lääkitysturvallisuuden kehittämisessä, niin yksikkö, hyvinvointialue kuin kansallisellakin tasolla.
Medication safety is an important target of development in health and social services systems internationally. Medication errors are one of the biggest risk factors in medication safety. Majority of the medication incidents could be avoided by improving the medication treatment process. Patient safety incident reporting systems enable health and social services to collect systematic data from risk factors within the medication treatment process. This study was conducted as a retrospective registry-based study where medication incidents that occurred in health and social care units reported by community pharmacies to the incident reporting system HaiPro from 21st of September 2021 to 31st of October 2022 were analysed. Cases that did not meet the criteria for this study (n=55) were removed from the original data (n=3841). If needed, the nature and type of the reported error were corrected. A descriptive quantitative analysis was conducted for the final data (n=3786) using Microsoft Excel. The number, natures, types, observers, and prescription types of medication errors were investigated from the data. In addition, the most common groups of medicinal substance and high risk medicines were identified. A qualitive content analysis was performed to near miss cases involving high-risk medications (n=446) using the Atlas.ti program. Interventions, measures following the interventions and risks prevented by the measures were identified from the open description in the incident reports. The qualitative analysis was performed as an abductive content analysis. Of the medication errors included in the study (n=3786) 91% were detected by community pharmacies and the majority (68%) of the reported incidents were near misses. Most (96%) of the safety incidents (n=3786) were associated with the patient’s medication treatment and had occurred mostly during the prescribing process (92%). As a result from the prescribing errors, patients were most commonly prescribed wrong dose or strength of the medicine (26%) or the prescription lacked SIC marking (26%). High-risk medications occurred in 16% (n=591) of the incidents (n=3786). Most frequently detected high-risk medications were opioids (35 %). Three quarters (76 %) of safety incidents associated with high-risk medications were near misses (n=446). The majority (92 %) of interventions (n=471) made to prevent safety incidents associated with high-risk medications were made by community pharmacies. The most frequent intervention was community pharmacies contacting the doctor. Based on the HaiPro incident reports made about medication errors in health and social care units reported by community pharmacies, it can be concluded that community pharmacies are a central barrier in primary care medication treatment process. Community pharmacies detect and report medication errors that have occurred in other health and social care units. Safety incidents reported by pharmacies systematically accumulate important information that can be used in the development of medication safety in primary care at a unit, wellbeing services county and national levels.
Keyword(s): Avohuollon apteekki HaiPro lääkityspoikkeama lääkitysturvallisuus määräyspoikkeama vaaratapahtuma vaaratapahtumien raportointijärjestelmä


Files in this item

Files Size Format View
Mannermaa_Siiri_maisterintutkielma_2023.pdf 1.348Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record