Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lääkitysongelmat ja lääkitysmuutosten toteuttaminen iäkkäillä kotihoidon potilailla

Show full item record

Title: Lääkitysongelmat ja lääkitysmuutosten toteuttaminen iäkkäillä kotihoidon potilailla
Author(s): Rantanen, Ilona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Degree program: Master 's Programme in Pharmacy
Specialisation: Social pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Väestön ikääntyessä sairastavuus lisääntyy ja käytettyjen lääkkeiden määrä kasvaa altistaen lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksille. Iäkkäiden suuri sairastavuus, monilääkitys ja lääkkeiden aiheuttamat haitat voivat kasaantuessaan huonontaa elämänlaatua ja toimintakykyä. Lääkehoidon arviointien avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista monilääkittyjen iäkkäiden lääkitysongelmia. Jos potilaan lääkehoidon kokonaisuutta ei arvioida säännöllisesti, lääkkeitä voidaan määrätä lisää perusteettomasti, mikä voi johtaa lääkkeiden kasautumiseen ja estettävissä olevien haittojen lisääntymiseen. Tämän tutkimuksen aineisto perustuu Lohjan kaupungin kotihoidossa vuosina 2015-2017 toteutettuun interventiotutkimukseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida pseudonymisoiduissa lääkehoidon arviointiraporteissa (n=43) tunnistettuja lääkitysongelmia (drug-related problems, DRPs) 65 vuotta täyttäneillä PCNE-luokittelujärjestelmän avulla. Lisäksi tavoitteena oli tarkistaa erilaisten lääkehoidon tietokantojen ja työkalujen avulla olivatko farmasistien muutosehdotukset ja huomiot valideja ja hoitosuositusten mukaisia. Lisäksi tutkittiin, mihin ATC- pääryhmiin ja edelleen lääkeaineisiin muutosehdotukset kohdistuivat sekä miten ne toteutuivat. Muutosehdotuksille ja huomioille (n=167) yleisimmin koodattu PCNE-luokituksen mukainen ongelma (P) oli P2.1 “Lääkkeen haittatapahtuma (mahdollinen)” (65,3 % n=109). Yleisin koodattu syy (C) oli C1.1 “Epätarkoituksenmukainen lääke suhteessa suosituksiin” (34,1 %). Ehdotuksista toteutui seurannassa 37,7 % (n=63), joissa yleisimmät interventiot olivat I3.5 ”Lääkkeen lopetus tai tauotus” (n=27) ja I3.2 ”Annosmuutos” (n=23). Yleisimmin muutosehdotukset ja huomiot kohdistuivat hermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin (43,7 %), ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeisiin (26,3 %) ja sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin (15,0 %). Muutosehdotuksista ja huomioista 37,1 % (n=62) liittyi Fimean Lääke 75+ -tietokannan mukaan iäkkäille varauksin soveltuviin (ns. C-luokka) ja 23,9 % (n=41) iäkkäillä vältettäviin lääkeaineisiin (ns. D-luokka). C-luokan lääkeaineisiin liittyneistä ehdotuksista toteutui 27,4 % ja D-luokan lääkeaineisiin liittyneistä ehdotuksista toteutui 37,5 %. Farmasistin muutosehdotuksista ja huomioista valideja oli 98,2 % (n=164/167). Farmasistien osaamista tulisikin hyödyntää enemmän lääkitysongelmien ratkomisessa, mikä tukisi lääkärien sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä.
As the population is aging morbidity increases and so does the number of drugs used, exposing older to adverse drug reactions and drug interactions. The high morbidity of the elderly, polypharmacy and the adverse drug reactions can impair the quality of life and functional capacity. Medication reviews can be used to identify and solve drug-related problems (DRPs) of polymedicated older people. Regular medication reviews can prevent inappropriate polypharmacy and drugs from being prescribed without justification which can help to avoid the accumulation of drugs and an increase in preventable harm. The research material of this study is based on an intervention study conducted in the city of Lohja for older home care clients in 2015-2017. The aim of this study was to analyze drug-related problems (DRPs) among clients ≥ 65 years (n=43) identified in the pseudonymized medication review case reports using the PCNE-DRP classification system. In addition, the aim was to check with the help of current care guidelines and various treatment databases and tools whether the pharmacist’s medication change proposals and remarks were valid. It was also investigated which main ATC categories and active substances the proposed changes concerned and how the changes were implemented. The most common problem code (P) according to the PCNE categorization that was coded to the change proposals and remarks (n=167) was P2.1 “Adverse drug event (possibly) occurring” (65.3 % n=109) and the main Cause (C) of DRPs was C1.1 “Inappropriate drug according to guidelines/formulary” (34.1%). Of the proposals, 37.7 % (n=63) of the proposals were accepted and fully implemented. The most common Interventions (I) in proposals that were implemented were I3.5 “Drug paused or stopped” (n=27) and I3.2 “Dosage changed” (n=23). Pharmacists proposed medication changes most often to nervous system medicines (43.7%), alimentary tract and metabolism medicines (26.3%) and cardiovascular system medicines (15.0%). According to Meds 75+ Database 37.1 % (n=62) of the medicines in the proposals and remarks were medicines suitable for older persons, with specific cautions (C-category) and 23.9% (=40) were related to drugs that should be avoided in older people (D-category). Of the proposals related to medical substances in category C, 27.4% were accepted and fully implemented. The corresponding proportion 37.5% of the proposals related to medical substances in category D. The proposals and remarks of the pharmacists were valid according to care guidelines in 98.2 % (n=164/167) of the cases. The professional knowledge of pharmacists should be used more in solving problems related to medications. Medical proposals and remarks can be seen as an asset to support the work of physicians and other professionals operating in healthcare sector.
Keyword(s): Lääkehoitoon liittyvä ongelma lääkehoidon arviointi rationaalinen lääkehoito iäkkäiden lääkehoito kotihoito avohuollon apteekki


Files in this item

Files Size Format View
rantanen.ilona.prograduvalmis.pdf 1.002Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record