Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

En jämförande studie om uppbackningar i finlandssvenska och sverigesvenska poddar

Show full item record

Title: En jämförande studie om uppbackningar i finlandssvenska och sverigesvenska poddar
Author(s): Immonen, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Degree program: Master's Programme in Scandinavian Languages and Literatures
Specialisation: Scandinavian Languages
Language: Swedish
Acceptance year: 2023
Abstract:
I avhandlingen jämför jag uppbackningar i sverigesvenska och finlandssvenska poddar. Svenska uppbackningar har studerats bland annat av Maria Green-Vänttinen (1993, 2001), Susanna Holmström (2019), Liisa Hakanen (2001) och forskarna i det stora forskningsprojektet Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP 2013–2020). Före IVIP har man inte studerat svenska uppbackningar ur ett pluricentriskt perspektiv. Eftersom uppbackningar studeras i handledningssamtal inom IVIP vill jag bidra med ny kunskap och undersöka ämnet ur ett annat perspektiv. Därför är infallsvinkeln i poddar. Genom det pluricentriska perspektivet bidrar denna studie till variationspragmatiken. Materialet i den här studien består av tiominuters avsnitt från sex olika poddar, tre från Sverige och tre från Finland. Poddarna har liknande teman och åldersfördelningen mellan deltagarna är jämn. Det finns både yngre och medelålders talare från båda länderna. Könsfördelningen är inte helt jämn, eftersom två tredjedelar av deltagarna är kvinnor och bara en tredjedel män. Poddarna är ljudinspelningar och de är transkriberade. Transkriptionerna är gjorda med tanke på innehållet men också bland annat överlappande tal och pauser har markerats. Den allra vanligaste uppbackningen i båda länderna är mm. Därefter kommer olika former av ja, t.ex. ja, jå och a. Jå förekommer endast i Finland medan a bara förekommer i materialet från Sverige. Standardformen ja är mer populär i finlandssvenskan där denna form uppgår till 75 % av alla belägg på olika ja-former. I Sverige är situationen den motsatta. Standarformen ja används endast i 24 % av fallen medan det sverigespecifika a dominerar och används i 76 % av fallen. Kvinnor uppbackar mest och speciellt när båda samtalsdeltagare är av samma kön. När samtalsdeltagarna är av olika kön förekommer det minst uppbackningar i samtalet.
Keyword(s): uppbackning återkoppling samtalsanalys pluricentriska språk sverigesvenska finlandssvenska


Files in this item

Files Size Format View
Immonen_Annika_Avhandling_2023.pdf 471.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record