Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

What Kind of Peace for Women in Ukraine? : Implementing the Women, Peace, and Security Agenda in a Conflict Context

Show full item record

Title: What Kind of Peace for Women in Ukraine? : Implementing the Women, Peace, and Security Agenda in a Conflict Context
Author(s): Kähkönen, Merja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Global Governance Law
Specialisation: Gender and Law
Language: English
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tutkielma tarkastelee YK:n turvallisuusneuvoston 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanoa konfliktikontekstissa Ukrainassa. Teoreettinen näkökulma on kriittisen feministinen. Tavoitteena on ollut selvittää, miten päätöslauselman toimeenpano osana kansainvälistä oikeutta toimii sodassa, millaisia turvallisuustarpeita Ukrainan naiset ovat ilmaisseet, ja missä määrin 1325-agendan kansallinen toimeenpano on pystynyt tuomaan transformatiivista, rakenteisiin vaikuttavaa, muutosta ukrainalaisten naisten elämään sodan keskellä. Tutkielma osoittaa, että Ukrainan kahden kansallisen Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman (vuosille 2016–2020 ja 2020–2025) toimeenpano on keskittynyt vahvasti sotilaalliseen turvallisuuteen, vaikka ohjelmat itsessään kattavat agendan laajasti. Naisten merkityksellinen osallistuminen rauhanrakentamiseen on jäänyt sivurooliin, suojeluun ja oikeuksien turvaamiseen panostaminen on tuottanut tulosta vain osittain, ja taloudellisen turvallisuuden näkökulmasta kehitys on ottanut takapakkia. Eniten edistystä on tapahtunut sotilaallisen turvallisuuden osa-alueella, mikä on johtanut agendan militarisoitumiseen. Kansainvälisen tuen ansiosta Ukrainan toimintaohjelmat ovat teknisesti laadukkaita, mutta niiden vieminen käytäntöön niin kansallisella kuin alueellisella ja paikallisella tasolla on jäänyt puolitiehen koordinaation, resurssien ja osaamisen puutteiden vuoksi. Poliittinen tahtotila ohjelman toimeenpanoon on vahvasti sidoksissa Ukrainan läntiseen lähestymiseen. Kaikesta huolimatta Ukrainan naiset ovat pitäneet toimintaohjelmia tärkeinä vaikuttamisen välineinä. Transformatiivisen muutoksen mahdollisuutta ei voida sivuuttaa ulkopuolelta, mutta muutoksen pysyvyys vaatii jatkuvaa vaikuttamista. Suomi voi hyödyntää Ukrainassa opittua tukiessaan agendan toimeenpanoa kansainvälisesti.
The thesis examines the implementation of the UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security in a conflict context in Ukraine. The theoretical standpoint is critical feminism. The aim has been to understand how the implementation of the resolution as part of international law works in the context of war, what kind of security needs have been voiced by Ukrainian women, and to what extend the national implementation of the 1325 agenda has been able to bring transformative, structural change to the lives of Ukrainian women in midst of war. The thesis finds that the two Ukrainian National Action Plans on Women, Peace and Security (for years 2016–2020 and 2020–2025) has focused heavily on military security, despite the plans themselves covering the agenda comprehensively. Women’s meaningful participation to peacebuilding has been side-lined, efforts to ensure protection and human rights have brought only limited results, and development has been negative in the area of economic security. Greatest progress has been seen in military security, which has led to the militarisation of the agenda. Thanks to international support, Ukraine’s action plans are technically high-level, but their implementation on national, regional, as well as local levels has suffered from the lack of coordination, resources, and technical capacities. Political will is heavily linked to Ukraine’s Western integration. Nevertheless, Ukrainian women have considered the National Action Plans as important tools for advocacy. The possibility for transformative change cannot be overlooked from the outside, yet lasting change requires continuous work. Finland can utilise lessons learned in Ukraine in its support for the agenda’s implementation internationally.
Keyword(s): women peace and security Ukraine feminist legal theory


Files in this item

Files Size Format View
Kahkonen_Merja_Mastersthesis_2023.pdf 1.118Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record