Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kilpailuoikeuden ja eurooppalaisen urheilun kompleksinen suhde : Ristiriita eurooppalaisen urheilumallin suojelun ja kilpailevan urheilutoiminnan syntymisen välillä

Show full item record

Title: Kilpailuoikeuden ja eurooppalaisen urheilun kompleksinen suhde : Ristiriita eurooppalaisen urheilumallin suojelun ja kilpailevan urheilutoiminnan syntymisen välillä
Author(s): Inkinen, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme in Law Helsinki
Specialisation: Sports Law
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tutkielman tarkoituksena on pohtia eurooppalaisen urheilumallin Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan perustuvaa yhteiskunnallista ja poliittista ulottuvuutta kilpailuoikeudellisen ratkaisukäytännön valossa. Eurooppalaiselle urheilumallille tyypillinen pyramidimalli perustuu kansainvälisten ja kansallisten lajiliittojen vahvaan asemaan. Tässä asemassa lajiliitot hoitavat sekä sääntely- että organisointitehtäviä, joista jälkimmäiseen liittyvät olennaisena osana myös kaupalliset tehtävät, mikä johtaa erinäisiin eturistiriitoihin ja toiminnan keskittymiseen urheilutapahtumien järjestämistä koskevilla markkinoilla. Tämän lisäksi lajiliitoilla on käytössä sääntöjä, joissa edellytetään lajiliiton etukäteishyväksyntää kilpailevalle toiminnalle tai estetään urheilijoiden tai joukkueiden osallistuminen tällaiseen kilpailevaan toimintaan. Edellä mainitut ovat johtaneet tilanteisiin, joissa kilpailuoikeuden keskeinen tavoite tehokkaan kilpailun säilyttämisestä sisämarkkinoilla ei pääse toteutumaan. Tutkielmassa pyritään ensinnäkin hahmottamaan, miten urheilun asema on muotoutunut Euroopan unionissa sen kaupallistumisen ja sitä kautta tapahtuneen oikeudellistumisen myötä. Tähän liittyy olennaisesti Lissabonin sopimuksen myötä 1.12.2009 voimaan tullut SEUT 165 artikla, joka antoi Euroopan unionille nimenomaisen toimivallan urheilua koskevissa asioissa. SEUT 165 artiklan mukaan unioni vaikuttaa Euroopan urheilun edistämiseen ja pyrkii toiminnallaan kehittämään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta. Artiklan käytännön merkitys urheilua koskevissa asioissa on ollut oikeuskirjallisuuden näkökulmasta pitkään epäselvä. Toiseksi tutkielmassa pyritään systematisoimaan unionin ratkaisukäytännön valossa, miten lajiliittojen toimintaa on arvioitu SEUT 101 ja 102 artiklojen näkökulmasta. Keskeiseen asemaan nousevat Kansainvälistä luisteluliittoa sekä Kansainvälistä jalkapalloliittoa (FIFA) ja Euroopan jalkapalloliittoa (UEFA) koskevat asiat (C-124/21 P ja C-333/21), joissa annettiin julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset joulukuussa 2022. Kyseisissä ratkaisuehdotuksissa todetaan, että niissä käsitellään kysymyksiä, joka ovat erittäin tärkeitä lajiliittojen olemassaolon kannalta. Tutkielmassa pyritään tämän jälkeen muodostamaan käsitys siitä, millä perustein mahdollinen kilpailunrajoitus urheilutapahtumien järjestämistä koskevilla markkinoilla voidaan sallia ja kuinka pitkälle eurooppalaisen urheilumallin suojelu voidaan viedä kilpailuoikeuden keskeisten tavoitteiden kustannuksella. Lopulta tutkielmassa pyritään muodostamaan käsitys siitä, millainen vaikutus tällä ratkaisukäytännöllä on mahdollisesti niin eurooppalaisen urheilumallin tulevaisuudelle kuin myös urheilutapahtumien järjestämistä koskeville markkinoille. Tutkielmassa pohditaan lisäksi eri näkökulmista sitä, onko erityisesti julkisasiamies Rantosin FIFAa ja UEFAa koskevassa ratkaisuehdotuksessa ottama linja oikea ja tarkoituksenmukainen eurooppalaisen urheilumallin suojelun kannalta. Vastaus tähän kysymykseen ei ole yksiselitteinen, mutta SEUT 165 artiklalla on tässä arvioinnissa keskeinen asema, sillä kyseisessä artiklassa tunnustetaan perustuslain tasolla urheilun eurooppalainen malli.
Keyword(s): EU-oikeus kilpailuoikeus urheiluoikeus lajiliitto SEUT 165 eurooppalainen urheilumalli


Files in this item

Files Size Format View
Inkinen_Reetta_maisterintutkielma_2023.pdf 872.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record