Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lasten toimijuus kestävän tulevaisuuden rakentajana : Ekokriisin käsittely varhaiskasvatuksen kontekstissa

Show full item record

Title: Lasten toimijuus kestävän tulevaisuuden rakentajana : Ekokriisin käsittely varhaiskasvatuksen kontekstissa
Author(s): Laukkanen, Liina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Degree program: Bachelor's Programme in Education
Specialisation: Early Education Teacher
Language: Finnish
Acceptance year: 2023
Abstract:
Tavoitteet: Kestävyyskasvatus on tärkeä osa pyrkimystä kohti ekokriisin ratkaisua ja kestävämpää tulevaisuutta. Lasten toimijuutta tukemalla on mahdollista vahvistaa heidän taitojaan toimia muuttuvassa ympäristössä ja valmiuksiaan pohtia kriittisesti niin omia ajatusmallejaan kuin yhteiskunnan rakenteitakin. Tarkastelen tutkielmassani ekokriisin käsittelyä varhaiskasvatuksessa keskittyen siihen, miten lasten toimijuus ilmenee aiheesta tehdyssä tutkimuksessa, ja millä tavoin sitä pyritään tukemaan kestävyyskasvatusta toteutettaessa. Pyrin tutkielmallani syventämään ymmärrystä lasten toimijuuden merkityksestä kestävyyskasvatuksessa ja kuvailemaan aiheesta aikaisemmin tehdyn tutkimuksen käsityksiä lasten toimijuuden merkityksestä merkityksellisen ja toiveikkaan ympäristösuhteen syntymisessä. Menetelmät: Toteutin tutkielmani kirjallisuuskatsauksena, jossa perehdyin tutkimuksiin ekokriisin käsittelystä varhaiskasvatuksessa viimeisen vuosikymmenen ajalta. Keskityin tuoreisiin tutkimuksiin aiheen ajankohtaisuuden ja siinä tapahtuvan nopean muutoksen tähden. Aiheen käsittely on kymmenessä vuodessa lisääntynyt paljon ja muuttunut tarkkarajaisemmaksi. Aineiston analyysin tukena käytin sisällönanalyysia ja temaattista analyysia. Tutkimusaineisto koostui yhdeksästä tutkimusartikkelista, joissa käsiteltiin lasten toimijuutta kestävyyskasvatuksen kontekstissa. Otin mukaan sekä tapaustutkimuksia että erilaisia asiakirjoja aineistonaan hyödyntäviä tutkimuksia saadakseni käsityksen siitä, miten toimijuus niissä esitetään, ja onko näiden välillä eroja. Tulokset ja johtopäätökset: Tulokset keskittyvät siihen, millä tavoin lasten kestävyyteen tähtäävän toimijuuden ja kestävän ympäristösuhteen muodostamisen tukeminen näkyvät ajankohtaisessa tutkimuskirjallisuudessa. Aineistossa ilmeni eroja siinä, miten lasten toimijuuden toteutuminen huomioitiin. Toistuva piirre oli kuitenkin kattavamman jatkotutkimuksen tarpeen tuominen esille. Tärkeänä nähtiin toiminta, jossa lapset pääsevät osaksi yhteisöä ja saavat luontosuhdetta vahvistavia kokemuksia. Keskeistä on, että pyrimme muuttamaan yhteiskunnan rakenteita kestävämmiksi ja asetamme itsemme yhdenvertaiseen asemaan ihmistä ihmeellisemmän luonnon kanssa.
Keyword(s): Kestävyyskasvatus Varhaiskasvatus Lasten toimijuus Lasten osallisuus Ilmastonmuutos Ekokriisi Antroposeeni


Files in this item

Files Size Format View
Laukkanen_Liina_tutkielma_2023.pdf 769.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record